سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۷

تظاهرات ایران هوادار مقاومت در لندن در مقابل جاسوسخانهُ ملاها

تظاهرات ایران هوادار مقاومت در لندن در مقابل جاسوسخانهُ ملاها
امروز سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 ایرانیان آزادهُ هوادار مقاومت تظاهراتی را در مقابل جاسوس خانهُ ملاها در لندن برگزار نمودند و در این تظاهرات خشم خود را از احضار نمودن سفیر انگلستان توسط رژیم پاسداری آخوندی در رابطه با ابطال لیست تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه عالی انگلستان بیان نمودند.از هوداران مقاومت از نمایندگان، هردو پارلمان انگلستان در این تظاهرات خشم خود را از احضار سفیر انگلستان توسط دولت ملاها ابراز نمودند و خواهان برسمیت شناختن حکم قطعی دادگاه عالی انگلستان مبنی بر لغو برچسب تروریستی از مجاهدین گشتند