چهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۸

مردم دلير نجف آباد ضمن درگيرى گسترده با ماموران سركوبگر، جاده نجف آباد اصفهان را به كنترل خود درآوردند

مردم دلير نجف آباد ضمن درگيرى گسترده با ماموران سركوبگر، جاده نجف آباد اصفهان را به كنترل خود درآوردند

قيام سر باز ايستادن ندارد
قيام سر باز ايستادن ندارد

درگيريهاى گسترده ميان مردم نجف آباد با مأموران سركوبگر رژيم آخوندى كه از شب گذشته شروع شده امروز نيز ادامه دارد.
مردم نجف آباد شب گذشته به خيابان ريخته و با سر دادن شعارهايى عليه ولىفقيه ارتجاع با مأموران انتظامى و امنيتى رژيم درگير شدند. در جريان اين درگيريها تعدادى مجروح و مصدوم شدهاند.
خبرهاى رسيده حاكى است كه مردم خشمگين، جاده نجف آباد ـ اصفهان را به كنترل خود درآورده و در طول مسير راهبندهايى را ايجاد كردهاند.
مردم خواستار كمكهاى امدادى براى رسيدگى به مجروحان هستند. جوانان كيسههاى شن براى ايجاد موانع فراهم مىكنند و برخى نيز براى ساختن كوكتل بنزين فراهم مىكنند.

بر اساس اخبار تكميلى, مزدوران رژيم آخوندى به سوى مردم گاز اشكآور شليك مىكنند و تعداد زيادى بر اثريورش مأموران رژيم مجروح شدهاند.

مردم در خيابانها راهبندان ايجاد كرده و به مقابله با مزدوران مىپردازند. آنان عليه ولىفقيه ارتجاع شعار مىدهند و با مزدوران درگير مىشوند.