شنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۸

صدای بُلند دری که به روی ولی فقیه بسته شُد


صدای بُلند دری که به روی ولی فقیه بسته شُد

منصور امان

غُرش موج عظیم اعتراضی در قُم، باند ولی فقیه را چند گره بیشتر از ساحل نجات دور کرد. نمایان ترین مسافت سنج را آیت الله احمد خاتمی، یک طبل زن کشتی سوراخ "نظام" به دست گرفته است تا همراه با تهییج پارو زنان، موقعیت جدید را نیز فاش سازد.

وی در نماز جُمعه زبان به ناسزاگویی گُشود تا کسانی که آنها را "بی طرف" می خواند را "بی عُرضه و خائن" بنامد. علت خشم آقای خاتمی، انزوای روزافزون باند نظامی - امنیتی ولایت در بخشهای مُعینی از هرم قُدرت است؛ جایی که آیت الله خامنه ای با پرداخت رشوه های جذاب اقتصادی یا بخشش نُفوذ سیاسی، طیف پُشتیبانان حسابگر خود که از مُلاهای حُکومتی تا مُکلاهای بندباز را در بر می گیرد، نشانده است.

آنها از این رو آماج پرخاش قرار می گیرند که نه فقط در هیاهوی ساختگی بر سر عکس آیت الله خُمینی حاضر به هم نوایی با ولی نعمت خود نشُدند بلکه، حتی اکنون که وی در یک کشاکش واقعی در پایتخت مذهبی "نظام" به گونه جُبران ناپذیری بی اعتبار گردیده نیز از ارایه خدمات خود برای آرایش چهره لکه دار او خودداری می ورزند.

تنگنای باند ولی فقیه در این زمینه هنگامی آشکار می گردد که آقای احمد خاتمی در انتهای سُخنرانی خود برای از دست ندادن قافیه قصد می کُند از حامیان بُلند پایه آیت الله خامنه ای در قُم تشکُر کُند و تنها می تواند نام یک مُلای گُمنام، آیت الله نوری همدانی را ببرد.

سُخنان وی حتی آنجا که تلاش کرده دو پهلو به گوش برسد، گُفتن به در برای شنُفتن دروازه از آب درآمده است. مُخاطبان اصلی پیام باند ولی فقیه و گیرندگان فرمان شفاهی "صُدور بیانیه علیه اوباما و دُشمنان مردُم" کسانی نیستند که تا کُنون نشان داده اند تحت تاثیر باجگیریهایی از این دست قرار نمی گیرند. آنها را باید در صف آیت الله های "عُظمی" و جریانهایی مانند "جامعه مُدرسین حوزه علمیه قُم" جُستجو کرد که به گونه شوکه کُننده ای برای باند ولایت، ترجیح می دهند این روزها در کنار "رهبر" دیده نشوند. جالب اینجاست که پیام رسان "بی عُرضگی یا خیانت" یعنی، آقای خاتمی خود یکی از اعضای "جامعه" یاد شُده است!

ضربه ی قُم، گُشایش جبهه جدیدی علیه طیف مزبور را به آیت الله خامنه ای تحمیل کرده است. ولی فقیه برای پافشاری بر مشروعیت دینی و سیاسی خویش، چاره ای جُز به صف کردن مراجع و نهادهای روحانیون پُشت سر خود و در صورت ناکامی، سرکوبی و پراکنده کردن آنها ندارد. تحوُل مزبور، روند تجزیه باند نظامی – امنیتی ولی فقیه را دُرُست در هنگامی که به سبب جنگ سراسری با جُنبش دموکراتیک به استحکام درونی نیاز دارد، شتاب می بخشد.

دیروز، شنوندگان آیت الله خاتمی صدای بُلند دری که به روی ولی فقیه در قم بسته شُد را شنیدند.