جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۸۸

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، معرفى خامنهاى خونآشام به عنوان ديكتاتور سال را به خانوادههاى داغديده شهيدان تبريك گفت

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، معرفى خامنهاى خونآشام به عنوان ديكتاتور سال را به خانوادههاى داغديده شهيدان تبريك گفت

مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت

هموطنان عزيز؛
در بحبوحه قيام مردم ايران با خروش مرگ بر خامنهاى، مرگ بر ديكتاتور، خامنهاى خون آشام در منتهاى منفوريت بينالمللى بهعنوان ديكتاتور سال در نروژ معرفى شد.
بر ملت بزرگ ايران، بر خانوادهها و مادران داغديده شهيدان مبارك.
بر مجاهدان اشرف، بر دانشجويان بپاخاسته و بر همه جوانان اشرفنشان ميهن كه هدف اول تيغ و تبر و گلوله و حمله عوامل خامنهاى، منفورترين ديكتاتور خونريز جهان قرار مىگيرند اما شجاعانه مقاومت مىكنند، مبارك.

پايدارى شما و فريادهاى «خامنهاى قاتله ولايتش باطله» و «ديكتاتور بدونه بهزودى سرنگونه»، اين‌چنين در جهان طنين مىافكند و از سوى وجدان بيدار بشريت معاصر مهر تأييد مىخورد و مقاومت و قيام خلق و پيشتازان قهرمانش به ثمر مىنشيند.