یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۸

در عاشوراى حسينى، مردم غيور تهران، اصفهان، تبريز با «شعارمرگ بر خامنهاى» عليه يزيد زمانه خروشيدند

در عاشوراى حسينى، مردم غيور تهران، اصفهان، تبريز با «شعارمرگ بر خامنهاى» عليه يزيد زمانه خروشيدند

قيام عاشورايي مردم ايران - آرشيو
قيام عاشورايي مردم ايران - آرشيو

بسيجيها فرار مىكنند. مردم بر سطلهاى زباله مىكوبند و آنها را به مبارزه مىطلبند
بنا بر گزارشهايى كه بهدستمان رسيده است كليه خيابانهاى شمال و جنوب خيابان آزادى صحنه درگيرى است خيابانهاى سلسبيل - جيحون - بهبودى - شادمان. سطح درگيريها و حضور مردم به مراتب بالاتر از 30خرداد است.

زير پل حافظ مزدوران با كلت به سمت مردم شليك مىكنند. در خيابان ويلا مردم با آتش زدن سطلهاى زباله با مزدوران مقابله مىكنند.
درخيابانهاى شهدا، دماوند، هفده شهريور و نظام آباد انبوه جمعيت در صحنه حضور دارند.
مردم حتى در اتوبوسها شعار مىدهند. بلوار كشاورز در تصرف مردم است. مردم با سنگ با مزدوران رژيم مقابله مىكنند.

در تبريز از چهار راه آبرسان و يكى از مساجد هستههاى اوليه مردم در حال شكل گيرى است. در اصفهان - ميدان انقلاب درگيرى شديد است و مزدوران گاز فلفل به سمت مردم شليك كردند. اما شعارمرگ بر خامنهاى - زندانى سياسى آزاد بايد گردد و مرگ بر ديكتاتور يك لحظه قطع نمىشود