شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۸

ديدار رئيسجمهور برگزيده مقاومت، با نايب رئيس پارلمان و رئيس كميسيون فرهنگ و خانواده در پارلمان نروژ

ديدار رئيسجمهور برگزيده مقاومت، با نايب رئيس پارلمان و رئيس كميسيون فرهنگ و خانواده در پارلمان نروژ

ديدار رييس جمهور برگزيده مقاومت از نروژ
ديدار رييس جمهور برگزيده مقاومت از نروژ

رئيسجمهور برگزيده مقاومت با خانم ماريت نيباك نايب رئيس پارلمان نروژ و خانم كاريول رئيس كميسيون فرهنگ و خانواده در پارلمان نروژ ديدار و گفتگو كرد.
نائب رئيس پارلمان نروژ ضمن خيرمقدم به خانم رجوى و يادآورى دوستى ديرينهاش با مقاومت ايران، مقاومت و قيام مردم ايران براى نيل به دموكراسى و به ويژه شجاعت زنان ايرانى را در برابر حاكميت زن ستيز آخوندى ستود و گفت: مقاومت ايران با پايدارى بر مواضع استوار خود براى تغيير دموكراتيك در ايران حاميان بسيارى را گردآورده است. خانم كاريول رئيس كميسيون فرهنگ پارلمان نيز با ابراز خوشوقتى از ديدار با خانم رجوى حمايت خود را از قيام سراسرى مردم ايران براى دموكراسى ابراز داشت و گفت: زمان آن رسيده كه جامعه جهانى به صداى مردم ايران براى تغيير گوش فرادهد.

خانم رجوى با تشكر و قدردانى بهخاطر حمايتهاى ديرپاى خانم ماريت نيباك و خانم كاريول از مقاومت مردم ايران گفت: تحولات اوضاع در ايران و اعتلاى قيام سراسرى در ماههاى اخير به خوبى نشان داد كه استبداد دينى حاكم بر ايران تا چه اندازه در جامعه ايران منفور است و تا كجا براى ادامه حياتش به سركوب داخلى و تلاش براى دستيابى به سلاح اتمى و ادامه صدور بنيادگرايى و تروريسم به ويژه مداخله در عراق نيازمند است. به لرزه درآمدن پايههاى ديكتاتورى آخوندى، شكست تلاشها براى گفتگو با اين رژيم در پرونده اتمى و مقابله گستاخانه خامنهاى و احمدىنژاد با قطعنامههاى مللمتحد و شوراى حكام آژانس بينالمللى انرژى اتمى ثابت كرد كه حق با كسانى مثل شما بود كه از آغاز سياست مماشات باچنين رژيمى را بىنتيجه مىدانستند و بر اتخاذ يك سياست قاطع عليه سركوب و نقض حقوقبشر در ايران و متقابلاًً حمايت از مقاومت و خواست مردم ايران براى دموكراسى تأكيد داشتند. رئيسجمهور برگزيده مقاومت هم‌چنين شرايط حساس شهر اشرف و ضرورت اقدام فورى جامعه بينالمللى براى جلوگيرى از تحميل هرگونه جابجايى اجبارى و تكرار فاجعه انسانى و خاتمه دادن به محدوديتهاى غيرانسانى و محاصره جنايتكارانه اشرف حتى در زمينه پزشكى و دارويى را خاطرنشان كرد.

نايب رئيس پارلمان نروژ با ابراز نگرانى از بروز مجدد يك فاجعه انسانى در اشرف هرگونه جابجايى اجبارى ساكنان اشرف را نقض قوانين بينالمللى و غيرقابل تحمل توصيف كرد و گفت ما خواستار همكارى دولت نروژ با مللمتحد و نهادهاى ذيربط براى تضمين حفاظت و حقوق بنيادين ساكنان اشرف طبق كنوانسيونهاى ژنو و قوانين انساندوستانه بينالمللى هستيم و تلاشهايمان را در پارلمان براى حمايت از جنبش مقاومت و خواست مردم ايران براى تحقق دموكراسى گسترش خواهيم داد.