سه‌شنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۸

شعلههاى قيام 16آذر، بار ديگر چشمانداز به زير كشيده شدن قطعى ولايت فقيه را در برابر انظار همگان روشن ساخت

شعلههاى قيام 16آذر، بار ديگر چشمانداز به زير كشيده شدن قطعى ولايت فقيه را در برابر انظار همگان روشن ساخت

مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

رئيسجمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى، قيام مردم و دانشجويان دلير ايران در 16آذر را ستود و تأكيد كرد شعلههاى قيام بزرگى كه امروز در تهران و اصفهان و شيراز و كرمان و اهواز و ياسوج و همدان و كرمانشاه و قزوين و اراك و شهرهاى ديگر زبانه كشيد، بار ديگر چشمانداز به زير كشيده شدن قطعى ولايتفقيه را در برابر انظار همگان روشن ساخت.

خانم مريم رجوى گفت: لشكركشى و آرايش جنگى امروز رژيم در خيابانهاى مركزى تهران، محاصره دانشگاهها، تعطيلى اجبارى بخشى از مدارس و مغازهها، انتقال جنايتكاران بسيجى و لباس شخصى از شهرهاى مختلف به پايتخت، هيچ كدام نتوانست آتشفشان اعتراضهاى جامعه را مهار كند. امروز باز هم عزم زنان و جوانان ايران براى كسب آزادى بر هيولاى سركوب غلبه كرد. سيل جمعيت بىتاب دوباره خيابانها را به تسخير خود درآورد. زنان و دختران شجاع بهصورت گسترده در قيام شركت كردند و در بسيارى از صحنهها پيشتاز و راهگشا بودند؛ درود بر آنها.
در چند صد مترى بيت خامنهاى، خروش مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنهاى و خامنهاى قاتل است حكومتش باطل است، به اوج رسيد. اين صداى پرطنين، صداى انقلاب مردم ايران را خامنهاى مدتهاست كه مىشنود اما از ترس شكنندگى فوقالعاده حكومت فرتوتش ياراى كمترين انعطاف و تغييرى در سياست به بنبست رسيده خود ندارد و جز سركوب فزاينده داخلى و تشديد مداخله در عراق و صدور تروريسم و بنيادگرايى در كشورهاى منطقه و ساختن بمب اتمى راهى براى بقاى فاشيسم منفور و مطرود مذهبى نمىيابد حال آن كه ديوار همين سياستها هم بر سر رژيمش خراب مىشود. بهخصوص كه شعارها و خواستههاى قيام بر سرنگونى تماميت رژيم ولايتفقيه متمركز شده است.

خانم رجوى عموم هموطنان و مردم شريف و آزاده را به همبستگى و همراهى با قيام آفرينان و تداوم خيزشها و اعتراضهاى ضدحكومتى فراخواند و از دولتهاى مختلف جهان خواست كه از هرگونه امتياز دادن به اين رژيم كه در خدمت سركوب مردم ايران است خوددارى كنند و با طرد فاشيسم مذهبى از جامعه جهانى خود را با قيام مردم ايران همراه سازند.