جمعه، آذر ۱۳، ۱۳۸۸

خانم مريم رجوى، برضرورت تحريم رژيمآخوندى و اقدامهاى عاجل بينالمللى براى تضمين حقوق مجاهدان اشرف تأكيد كرد

خانم مريم رجوى، برضرورت تحريم رژيمآخوندى و اقدامهاى عاجل بينالمللى براى تضمين حقوق مجاهدان اشرف تأكيد كرد

ديدار خانم مريم رجوي از پارلمان نروژ
ديدار خانم مريم رجوي از پارلمان نروژ

مريم رجوي مورد استقبال هيأت مستقبلين قرار گرفت
مريم رجوي مورد استقبال هيأت مستقبلين قرار گرفت

استقبال ايرانيان آزاده در اسلو از سفر خانم مريم رجوي به نروژ
استقبال ايرانيان آزاده در اسلو از سفر خانم مريم رجوي به نروژ

خانم مريم رجوي هنگام پاسخ به ابراز احساسات ايرانيان آزاده در نروژ
خانم مريم رجوي هنگام پاسخ به ابراز احساسات ايرانيان آزاده در نروژ

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوى، كه بهدعوت كمسيون خارجى پارلمان نروژ براى شركت در اجلاس رسمى اين كميسيون وارد اسلو شده است،روز چهارشنبه 11آذر در جلسه رسمى كمسيون خارجى پارلمان نروژ شركت كرد و در سخنرانى خود اعتلاى قيام سراسرى مردم ايران، بحرانهاى مرگبار ديكتاتورى آخوندى، به ويژه اجماع جهانى عليه برنامه اتمى و گستاخى سران اين رژيم منفور و درهم شكسته عليه قطعنامه‌هاى بينالمللى و هم چنين، توطئههاى فاشيسم دينى حاكم بر ايران عليه ساكنان اشرف و تشديد محاصره ضدانسانى اشرف را مورد بحث قرارداد و بر ضرورت طرد و تحريم رژيم آخوندى و اقدامهاى عاجل بينالمللى براى تضمين حقوق مجاهدان اشرف و كنوانسيونهاى بينالمللى تأكيد كرد.


رئيسجمهور برگزيده مقاومت هنگام ورود به نروژ از سوى هيأتى از شخصيتهاى نروژى حامى مقاومت ايران به رياست آقاى لارش ريسه دبيركل كميته دوستان ايران آزاد و هم‌چنين هموطنان ايرانى كه درفرودگاه اسلو اجتماع كرده بودند و و رود خانم رجوى را خوشامد مىگفتند، مورد استقبال قرارگرفت.

دراجلاس كمسيون خارجى مجلس نروژ، آقاى مورتون هوگلوند كه رياست اجلاس را برعهده داشت به خانم رجوى خوشامد گفت و رئيسجمهور برگزيده مقاومت با ابراز خوشوقتى از حضور مجدد در پارلمان نروژ و در ميان اعضاى كمسيون خارجى اين پارلمان گفت:
امروز ايران يك دوران بسيار متلاطم را سپرى مىكند. قيام سراسرى مردم ديكتاتورى آخوندى را بلرزه در آورده است. اين قيامى است براى آزادى و تا استقرار دمكراسى در ايران ادامه خواهد يافت.
اكنون خامنهاى و احمدىنژاد كه در برابر امواج پياپى خيزش مردم ايران و در تنگناى انزواى جهانى و اجماع جامعه بينالمللى عليه برنامه اتمى رژيم قرار گرفتهاند مىخواهند با تشديد سركوب داخلى، صدور بنيادگرايى و تروريسم به ويژه مداخله در عراق رژيم منفور و مطرود آخوندى را بر سرپا نگهدارند.
در چنين شرايطى من امروز آمدهام تا از شما براى حل يك مساله بغايت انسانى يارى بطلبم، حكومت آخوندى با اعمال فشارها و توطئههاى ضدانسانى خود، شهر اشرف و جان 3400تن ساكنان اشرف را كه كانون اميد مردم ايران را هدف قرار داده است. آنها مبارزان آزادى و سمبلهاى مقاومت و پايدارى براى مردم ايران هستند و حضور هزار زن مجاهد در اشرف و نقش رهبرى كننده آنها منبع انگيزش براى زنان ايرانى درمبارزه عليه آخوندهاى خونريز است.

خانم رجوى گفت: رژيم ايران هم‌چنان به فشارهايش براى نابودى اشرف ادامه مىدهد. اشرف همچنان در محاصره نيروهاى عراقى است و در 25نوامبر به ساكنين اشرف رسماًًًً ابلاغ شد كه ورود پزشك و دارو به اشرف ممنوع است. همچنين دو ماه است از ورود سوخت به اشرف جلوگيرى شده، براى ورود مواد غذايى محدوديتهايى زيادى اعمال مىشود و رژيم آخوندى براى جابجايى اجبارى و نابودى اشرف تا قبل از انتخابات عراق در ژانويه آتى و قبل از هر گونه تغيير احتمالى در تركيب دولت عراق به شدت اعمال فشارمى كند.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، حقوق بنيادين ساكنان اشرف را كه دركنوانسيونها واسناد بينالمللى برآن تصريح شده خاطرنشان كرد و بر ضرورت گسترش وارتقاى نقش مانيتورينگ سازمان ملل متحد براى تضمين حقوق بنيادين ساكنان اشرف به ويژه ممنوعيت هرگونه جابجايى آنها تأكيد كرد.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت افزود: اجازه بدهيد تأكيد كنم كه موضوع اشرف به خود آن محدود نمىشود. از نقطه نظر سياسى، دفاع از اشرف در خدمت صلح و امنيت منطقه است چرا كه رژيم ايران جدىترين تهديد صلح و امنيت منطقه است. آخوندها تلاشهايشان براى كسب سلاح اتمى را تشديد كردهاند. چرا كه به بمب اتم براى بقايشان نياز دارند.
مماشات با اين رژيم بايد خاتمه يابد. من باز هم تكرار مىكنم راهحل، نه سياست استمالت و نه مداخله نظامى خارجى است. راهحل، تغيير دموكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران است. حمايت از اشرف و قيام مردم ايران براى آزادى، حمايت از يك راهحل ايرانى براى استقرار دمكراسى در ايران است كه درعين حال بزرگترين خدمت به صلح و امنيت بينالمللى است.

دراجلاس كمسيون خارجى پارلمان نروژ كه به رياست اقاى مورتون هوگلوند تشكيل شد، اعضاى كمسيون با تأكيد برحمايت پارلمان نروژ از قيام و مقاومت مردم ايران براى آزادى، ادامه وضعيت وخيم انسانى و توطئههاى سياسى عليه اشرف را محكوم كردند و خواستار نقش موثرپارلمانها و كشورهاى اروپايى و ملل متحد براى خاتمه دادن به اين وضعيت غيرقابل قبول و ممانعت ازهرگونه جابجايى مجاهدان اشرف و پايان دادن به محاصره ضدانسانى اشرف شدند.

آقاى هوگلوند، رئيس جلسه، ضمن محكوم كردن حمله بىرحمانه نيروهاى عراقى در 28 و 29 ژوئيه 2009 عليه اشرف از جانب كميته خارجى پارلمان نروژ گفت: ساكنان اشرف افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و بر همين اساس از حقوق مندرج دراين كنوانسيون برخوردارند.
وى نسبت به هر گونه قصد براى جابجايى ساكنان اشرف هشدار داد و تأكيد كرد جابجايى اجبارى ساكنان اشرف يك نقض قانون بشردوستانه بينالمللى و حقوقبشر بينالملل است. وى ابراز اميدوارى كرد كه پارلمان و دولت نروژ درهمكارى با ساير كشورها و پارلمانهاى اروپايى، از وقوع يك فاجعه انسانى در اشرف جلوگيرى كند وى همچنين بر نقش نيروهاى ملى و دموكراتيك عراقى براى جلوگيرى از اين فاجعه تأكيد كرد.

در اجلاس كمسيون خارجى مجلس نروژ، آقاى داگ فين- هوى بروتن رهبرحزب دموكرات مسيحى نروژ و عضو كمسيون خارجى پارلمان، ديناميزم جامعه ايران براى تحول دموكراتيك را حائز اهميت دانست و ابراز اميدوارى كرد كه پارلمان نروژ نقش موثرترى دركمك به قيام مردم ايران داشته باشد. وى بر اهميت نقش مانيتورينگ ملل متحد در اشرف تأكيد كرد و گفت پارلمان نروژ به كمك ديگرپارلمانها و كشورهاى اروپايى مىتوانند به خاتمه دادن به وضعيت غيرقابل قبول انسانى و سياسى در اشرف كمك كنند.

پس از خاتمه اجلاس كمسيون خارجى مجلس نروژ، اقاى مورتون هوگلوند رئيس جلسه و اعضاى كمسيون خارجى، همراه با خانم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

هنگام خروج رئيسجمهور برگزيده مقاومت از پارلمان نروژ، هموطنان ايرانى كه در مقابل پارلمان گرد آمده بودند، با ابراز احساسات ميهنى، حضور ايشان را در كشور محل اقامتشان خوشامد گفتند.