چهارشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۸

كميسرعالى حقوقبشر ملل متحد سركوب قيام 16 آذر توسط رژيم آخوندى را محكوم كرد

كميسرعالى حقوقبشر ملل متحد سركوب قيام 16 آذر توسط رژيم آخوندى را محكوم كرد

كميسر عالي حقوق بشر سركوب تظاهرات دانشجويان را محكوم نمود
كميسر عالي حقوق بشر سركوب تظاهرات دانشجويان را محكوم نمود

كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل متحد سركوب قيام 16آذر توسط رژيم آخوندى را محكوم كرد و ديدار از پيش تعيين شده خود را با يكى از مقامهاى رژيم لغو نمود.
خبرگزارى فرانسه گزارش داد: ناوى پيلاى که بلندپايهترين مسئول سازمان ملل متحد در امور حقوقبشر است رژيم ايران را به احترام به حق اعتراض كه آن را ”مينيمم آزادى“ مىناميد، فراخواند.
وى روز سهشنبه در يک کنفرانس مطبوعاتى گفت: ”ما نامهاى به رژيم ايران نوشتهايم و خواستار احترام به حق اعتراض که يکى از آزاديهاى بنيادى مىباشد شده ايم“. ”سرکوب تظاهر كنندگان (در ايران) در حال تشديد است و بسيار جدىتر شده است“.
به گزارش خبرگزارى فرانسه ناوى پيلاى قرار بود روز سهشنبه به درخواست يک مقام رژيم ايران با او ديدار کند اما وى اين ديدار را لغو کرده است.
كميسر عالى حقوقبشر سازمان ملل متحد گفت: ”وقتى يک کشور بسته عمل مىکند، عاجز مىشويم. رژيم ايران يکى از آنهاست. هر وقت مسائلى را مطرح مىکنيم، حالت تدافعى مىگيرند اما ما هم‌چنان آنها را مطرح خواهيم کرد“.