سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۸

الملف: سازمان مجاهدين، بهترين راهحل براى دمكراسى در ايران

الملف: سازمان مجاهدين، بهترين راهحل براى دمكراسى در ايران

الملف
الملف

مركز اطلاع رسانى الملف، طى مقالهيى با عنوان ”حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران وظيفه هر كسى است“ نوشت: سازمان مجاهدين، بهترين راهحل براى ايران و تضمين صلح و دمكراسى در منطقه است.
هبه الشمرى، نويسنده مقاله با اشاره به فتنه انگيزيهاى رژيم ايران در يمن و عربستان و كشورهاى منطقه افزود: رژيم ايران جرات كرد و به سرزمين ما و در خانه ما و خانههايمان وارد شد و ما راهحلى نداريم مگر اينكه همگى بسيج شده و اين جنگ كثيف را به منشأ آن برگردانيم و اين امر با شناسايى حق خلق ايران براى مقاومت عليه اين رژيم قابل انجام است اين مقاومت گسترده مردمى، بشارت يك ايران دموكراتيك و آزاد و صلح جو را مىدهد.