چهارشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۸

در صورتىكه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12 ماه سقوط خواهد كرد

در صورتىكه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12 ماه سقوط خواهد كرد

مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه خواهان اتحاد عمل همه نيروها براى سرنگونى ديكتاتورى آخوندى شد و گفت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد.
خبرگزارى فرانسه با عنوان ”رهبر ايرانى در تبعيد خواهان اتحاد اپوزيسيون شد“ نوشت: رهبر معروفترين جنبش اپوزيسيون ايران در تبعيد روز سهشنبه از تمامى مخالفان رژيم اسلامى تهران، خواهان اتحاد عمل براى سرنگونى حاكميت آخوندى شد.

مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت ايران گفت هواداران او در حال همكارى با جنبشهاى اعتراضى اخير در خيابانهاى تهران هستند، خانم رجوى از رهبران اپوزيسيون خواهان اقدام مشابهى گرديد.
اين خبرگزارى افزود: مريم رجوى در پاريس به خبرگزارى فرانسه گفت ”اين يك فراخوان براى اتحاد، در بين تمامى كسانى است كه حكومت ولايتفقيه را رد مىكنند و خواهان برقرارى آزادى در ايران هستند“ .

خبرگزارى فرانسه در ادامه افزود: خانم رجوى گفت كه جنبش اعتراضى، به اقشار پايين رسيده و اكنون به تلاشى براى سرنگونى اين رژيم تبديل شده است. پرزيدنت شوراى ملى مقاومت از تمامى كسانى كه با رژيم فعلى مخالفند، خواست كه در پشت فراخوان به سرنگونى خامنهاى و خواست مردم ايران عليه ولايت آخوندها متحد شوند.
خانم رجوى گفت، ”آنچه كه جنبش عليه تقلبات انتخاباتى معرفى مىشد، به سرعت ناپديد شده و با جنبشى عميقتر كه هدف آن سرنگونى تماميت رژيم است جايگزين گرديده است“ .
خانم رجوى افزود، هم‌چنانكه شما در روز شنبه ديديد شعارهاى تظاهرات ”مرگ بر خامنهاى“ و ”مرگ بر حكومت آخوندها“ بود، خانم رجوى از ساير جنبشهاى اپوزيسيون خواهان اتخاذ اين موضع گرديد.
پرزيدنت شوراى ملى مقاومت گفت: در صحنه، در خيابانها، همه كسانى كه خواهان سرنگونى اين رژيم هستند با هم كار مىكنند ، و پيشبينى كرد اين حكومت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد.