سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۸

مريم رجوى، مردم ايران را به همبستگى و نيروى انتظامى را به خودارى از تعرض به مردم فرا مىخواند

مريم رجوى، مردم ايران را به همبستگى و نيروى انتظامى را به خودارى از تعرض به مردم فرا مىخواند

مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، در مراسم روز عاشورا، كه شب گذشته در اقامتكاه وى برگزار شد، به قيام شجاعانه مردم درود فرستاد و گفت: قيام امروز با شعارهاى «مرگ بر خامنهاى» و «مرگ بر اصل ولايتفقيه» كه بهرغم حضور سنگين نيروهاى سركوب صورت گرفت، نشان داد كه تحولات بهصورت غيرقابل بازگشتى به طرف سرنگونى تماميت فاشيسم دينى حاكم بر ايران پيش مىرود. همان شعار و مسيرى كه تاكنون 120هزار تن از اعضا و هواداران مقاومت ايران بهخاطر آن، توسط اين رژيم بهشهادت رسيدهاند و هم اكنون هزاران عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف براى آن پايدارى مىكنند.

خانم رجوى عموم مردم ايران را، از هر قشر و مذهب و گرايش سياسى، به همبستگى و همدلى فراخواند و به مأموران نيروى انتظامى قويا هشدار داد و آنان را به خوددارى از هرگونه تعرض و حمله و دستگيرى و اهانت به مردمى كه براى كسب آزادى بهپا خاستهاند، فراخواند. وى گفت: همه كسانى كه نمىخواهند شريك جنايتهاى باند خامنهاى شوند همه كسانى كه نمىخواهند در سرنوشت سياه اين رژيم سهيم شوند، بايد خودشان را از اين رژيم و از سركوبگريهايش كنار بكشند.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران افزود: مقابله با خطر عاجل دسترسى رژيم آخوندى به بمب اتمى و صدور تروريسم آن، فقط يك راه دارد و آن تغيير رژيم به دست مردم و مقاومت آنهاست كه امروز نشانههاى آن بر همه جهانيان آشكار شده است. هركس حقيقتاً خواهان صلح و امنيت در منطقه و جهان است بايددر كنار مردم ايران قرار گيرد و امتياز دادنهاى دنائت بار به فاشيسم مذهبى مانند پرونده سازى و به كارگيرى برچسب تروريستى عليه مقاومت ايران را متوقف كند. وى ابراز اميدوارى كرد كه همه دولتها، به ويژه در آمريكا و اروپا، به هوش آمده و بيش از اين در سياست شكست خورده تعامل با فاشيسم مذهبى درجا نزنند.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
7دى1388 (28دسامبر2009)