شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.


با قرار دادن سپاه پاسداران، "نیروی موسوم به قدس سپاه پاسداران"، در لیست تروریستی و ممنوع کردن فعالیتهای جمع کثیری از ارگانها و بانکهای رژیم ضد بشری آخوندی از طرف دولت آمریکا، رژیم وارد یک سراشیب و سرنوشت سقوط معین دیگری گشته است. اگر چه این عمل آمریکا با سی سال تأخیر صورت گرفته است و در طول این مدت مصائب و مشکلات و خونریزیهای کثیری زیر حکومت این رژیم پلید صورت گرفته است. این رژیم توانست پایگاههای متمرکزی در کشورهای مسلمان خاورمیانه برپا نماید، پست ترین و عقب افتاده ترین نیروهای موجود در کل جهان را بکار بگیرد و با آن جوخه های ترور را در سر تاسر دنیا براه بیاندلزد. در یک جنگی ضد خلقی و ضد میهنی کلیهُ نیروهای مرتجع دنیا را بکار بگیرد و آنها را برای جنگ با جبههُ کفر "به سردمداری صدام حسین و آمریکا" به صحنهُ جنگ ضد میهنی بکشاندو "سه میلیون کشته و زخمی، یکصد شهر ویرانه، میلیاردها دلار ضرر اقتصادی" نصیب مردم رنج کشیدهُ مان نمایند. صحنه های ترور و انفجار اماکن وابسته به آمریکا و نیروهای مقاومت بویژه مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را در سرتاسر دنیا بگسترد. با تبلیغ مزدورانش و تحریک رهبران و سرا ن دولت آمریکا و ارائهُ دروغهای خود به مزدوران برای تخطعهُ رهبران آمریکا آنها را به لشکر کشی به عراق وادارد و سپس شهر به شهر توسط مزدوران خود در شهر های فتح شدهُ عراق توسط نیروهای آمریکایی اهرمهای قدرت را تسخیر و پست ترین و کثیف ترین مزدورانش را به سر کار گرداندن ارگانهای جدید التأسیس و باصطلاح انقلابی آنهم از نوع مرتجع ترین آنها بگمارد و سپس توسط همین نیروهای مرتجع دست به کشتار و مثله نمودن نیروهای ملی و مردمی عراق، "حتی خود نیروهای نظامی آمریکایی و نیروهای ائتلاف" بزند. "آمریکا باید تجربهُ عراق را الگوی خود در برقراری رابطه با گروههای مخالف و اپوزسیون کشورهای دیگر نماید و چشم و گوش بسته وارد ارتباطاط آلوده و مشکوک ارتجاعی نگردد".


این تصمیم جدید دولت آمریکا باید به این سمت سوق داده شود که دست و پای به زنجیر کشیدهُ نیروها ی مقاومت، مجاهدین و شورا را باز نماید تا این نیروها با تجدید سازماندهی نیروهای خود در داخل ایران و جذب نیروهای تازه نفس برای براه انداختن آخرین عملیات سرنگونی این رژیم پلید وارد عمل گردند. اهرمهای قدرت حاکم در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی، سرانگشتان و لابیهای این رژیم را از صحنهُ سیاسی و برقرای ارتباط و مذاکره با این رژیم پلید را برچینند و دفاتر نمایندگی سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را باز گشایی نمایند و رسماُ و علناُ از تعطیلی دفاترشان و برچسب آخوند پسند تروریستی معذرت خواهی نمایند و در کلیهُ مجامع بین المللی نمایندگان این رژیم پلید را اخراج و کرسی های آن را به مقاومت سراسری مردممان ارجاع بدهند. در سراسر دنیا هر جا که آثاری از این نظام پلید هست را از لوث وجود کثیفشان پاک نمایند و صحنه را برای جارو کردن نهایی این رژیم پلید از صحنهُ گیتی آماده سازند. باشد که با این عملکرد جدید کشور های غربی، مردممان از عملکردهای ننگین و حمایتهای این دولتهای نان به نرخ روز خور و فرصت طلب و مماشات گر راکه در طول سی سال جنایت این رژیم پلید نظاره گر جنایات این دیو صفتان بودند را فراموش نمایند، "شاید فراموش نمایند! تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد"، و با روزی نو و روزگاری نو دست به ساختن ایرانی آباد و آزاد بزنند. و دوباره شادی، شعف، سرزندگی، شادکامی، طراوت، آزادگی، برابری، بر چهره و قلبهای مردممان باز گردد.


محمد طحانی


ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/