چهارشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۶

بازتابی شکوه مند، چهار سال پس از شهادت "شعلهُ فروزان مقاومت، صدیقهُ مجاوری"!.


بازتابی شکوه مند، چهار سال پس از شهادت "شعلهُ فروزان مقاومت، صدیقهُ مجاوری"!.


دیروز دو شنبه کلیهُ خبرگزاریهای فرانسه گزارشاتی از برگزاری دادگاه استیناف رسیدگی به پروندهُ دو تن از شعله های فروزان آزادی و اتهام به تحریک به خود سوزی جاودانه فروغ مشعل آزادی صدیقهُ مجاوری پخش کردند.


براستی که 4 سال با افتخار و سربلندی برای رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت، اعضاء و وابستگان به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس و یک دنیا روسیاهی و نکبت برای رژیم ضد بشری خمینی و مزدوران وجیره خورانش، فضاحتی وصف ناپذیر برای رئیس پلیس دی.اس.ت و بازپرس شعبهُ ضد تروریست قاضی ژان لویی برگیر و شخص ژاک شیراک، کلیهُ سرانگشتان ترور و وحشت رژیم ضدبشری خمینی در دستگاه دولتی ژاک شیراک و کابینهُ دولتی مزدور و جیره خوارش، در کودتای تروریستی علیه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت گذشت و روسیاهی و ذلت نصیب جیره خواران رژیم ضد بشری آخوندی در دولت و دستگاه حکومتی آن موقع رژیم فرانسه گردید.


کلیهُ خبرگزاریها از "محاکمهُ مشعلهای انسانی" در مطبوعاتشان در روز گذشته خبر دادند و سیاستهای رژیم ژاک شیراک در دستگیری رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و اعضاء و وابستگان به مقاومت و از رشادت های این انسانهای پاک و آگاه نوشتند که "اینان ترجیح دادند که بمیرند تا اینکه به رژیم ضد بشری خمینی مسترد شوند". و یا "مردن را به مسترد شدن به رژیم ایران ترجیح دادند". و یا مرضيه در اين مورد گفت:« "با اين دادگاه احساس ميكنم اين من هستم كه دارم محاكمه ميشوم.هيچكس حق من براي انتخاب سرنوشتم را برسميت نمي شناسد ». مرضية شجاع، مي‌گويد كه « اصلا پشيمان نيست» و اين « تصميم نه چندان ساده را» بر عهده ميگيرد. او توضيح مي‌دهد در آن وضعيت « من براي حرف زدن و اعتراض كردن تنها چيزي كه در دست داشتم، حيات خودم بود" » . سوزش سرانگشتان اطلاعاتی رژیم ضد بشری آخوندی در سرتاسر دنیا از این بود که "سمپاتیزانهای مجاهدین به خاطر اینکه رئیس جمهور برگزیده اشان یک ساعت کمتر در زندان دولت فرانسه باقی بماند خود را در خیابانهای کشورهای اروپایی در مقابل چشمان مردم دنیا به آتش کشیدند"!! و این نوع تهوع های ذلیلانه بر علیه این "مشعلهای فروزان انسانی" را در مطبوعات و سایتهایشان انعکاس دادند، حال پس از گذشت 4 سال این خمینی صفتان و دیو سیرتان باید به "سربلندی و غرورآفرینی این سمبلها و مشعلهای فروزان آزادی و استقلال جنبش سراسری ایران" برای سرنگونی پلیدترین و شقی ترین دیکتاتوری قرن اخیر در میهن در زنجیرمان بنگرند و مجدداُ به بافتن لاطاعلات بر علیه این سمبلها و پایداران و شیر زنان و کوهمردان هر در چنتهُ رذالت و خباثتشان دارند بیرون بریزند تا مبادا از سران و دژخیمان رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی عقب بمانند. حرف من به این شغالان این است که، "تا میتوانید خباثت و دنائت و رذالت و وحشی گری و سوختن ریش و ریشه اتان را در معرض دید جهانیان قرار دهید، بنا به گفته رئیس جمهورمان، خانم مریم رجوی، "آری ما پیروز میشویم، آری ما پیروز میشویم، آری ما پیروز میشویم".


محمد طحانی


ایرانزمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/