یکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.یادداشت هفته.

خبر مربوط به اینکه، ده وکیل برجستهُ فرانسوی لایحهُ خاتمه دادن به پروندهُ هفدهُ ژوئن را به ثبت دادند را از مطبوعات مقاومت و جهانی شنیدیم. هانری لوکلرک و نه همکارش اعلام کردند که، "خاتمه دادن به این پرونده امری است که به نظر آنان به «شرافت دادگستری فرانسه بستگی دارد»، انگیزهُ این تحقیقات که توسط بازپرس ضد تروریستی فرانسه از سال 2001 دنبال میشود، «منافع دیپلوماتیک و اقتصادی» بوده است. تکرار بی وقفهُ نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی جامعهُ اروپا که اساس آن اتهامات است، دیگر دلیل وجودی خود را از دست داده است. دادگاه جوامع اروپا در 12 دسامبر سال گذشته صریح و آشکار تصمیم شورای وزیران اتحادیهُ اروپا را لغو کرده است". اطلاعیه وکلا این بود که: "اتهام تروريستي با حكم 12‌دسامبر دادگاه عدالت اروپا از اساس باطل شده است".

با این تفاسیر باید به سران و رهبران دولت فرانسه وسران و رهبران جوامع اروپا و سران رژیم ضدبشری خمینی و دم و دنبالچه های آنها اعلام نمود که، "بجز روسیاهی و کثیف ترین نوع دنائت و شقاوت بکار گرفته شده از طرف شما بر علیه رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و اعضاء و وابستگان به مجاهدین وشورای ملی مقاومت برای شما بجا نمانده است و تاریخ به این عمل زشت ثبت شدهُ شما اذعان خواهد نمود". و در هر سال ما وابستگان به مقاومت از آن یاد خواهیم کرد. "تا دیر نشده بکوشید که این لکهُ ننگ را از دامن دادگستری و دستگاه پلیس، دستگاه حکومتی و شبکهُ اطلاعاتی خود حذف نمائید"، و از "رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و سایر اعضاء و وابستگان به مقاومت معذرت خواهی رسمی نمایید"."شاید" روی این نکته تاُکید میکنم که "شاید"! تاریخ "قضاوتش را در رابطه با عملکردتان در هفدهُ ژوئن 2003 تغییر دهد".

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com