یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶

دیدبان "پاسدار هزار تیر" و نحوهُ استفاده از شعار "مرگ بردیکتاتور!".


دیدبان "پاسدار هزار تیر" و نحوهُ استفاده از شعار "مرگ بردیکتاتور!".


از شما چه پنهان که:

"گنه کرددر بلخ آهنگری به بغداد بریدند سر مسگری"

دید بان "پاسدار هزار تیر"، آقای "دکتر، مهندس، پروفسور"، حضرت اجل اشرف محمود احمدی نژاد، که هزار بار از خود این "ابله و کوتولهُ سیاسی" سفیه و احمق تر است در مطلبی با عنوان "مرگ بر دیکتاتور" در سایت " ایران دیدبان " (1) ، بخوانید «دیدبان پاسدار تروریست هزار تیر» گوی سبقت را از کلیهُ پاسدار تروریستها و آخوندک های ریز و درشت را ربوده و بتازکی کشف کرده که " به عنوان مثال بقایای رجوی از نحوه ی برخورد با رییس جمهور ایران در دانشگاه كلمبیا خیلی خوش حال هستند و سخنان رییس دانشگاه كلمبیا را بیش از صدها بار با انواع و اقسام الفاظ تكرار كردهاند، اما كمترین اشارهای به سخنان رییسجمهور ایران و نحوهی برخوردش و میزان استقبال دانشجویان همان دانشگاه از وی نكردهاند ." لطفاُ چند بار بخوانید تا بیشتر به ماهیت این شغال های برون مرزی رژیم ضد بشری خمینی پی ببرید. از آنجا که این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم در سرتاسر دنیا مانند "پاسدار تروریست هزار تیر" توسط رئیس دانشگاه کلمبیا و مطبوعات دنیا به طرز وصف انگیزی افتضاح و لجن مال شدند، میخواهند که در سبقت گرفتن از سایر وحوش رژیم در اروپا و آمریکا عقب نمانند به جفنگ گوئی علیه مجاهدین و بویژه رهبری مجاهدین "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی" دست یازیده اند و آنها را عامل روسیاهی "پاسدار هزار تیر" در دنیا معرفی مینمایند!؟ این عجب نیست که این کاسه لیسان دربار علی گدا، بطرز چندش آوری از این "پاسدار هزار تیر" و آخوندکهای ریز و درشت بمانند "ولی وقیح خون آشام و کفن پاره اشان خمینی ملعون" دم از "امت همیشه در صحنه" میزنند و خطاب به پاکترین و رشیدترین فرزندان این خلق به نقل از مصاحبهُ یکی دو نفر که با مطبوعات آمریکایی مصاحبه کرده اند آنرا مثلِ "میزان استقبال دانشجویان آمریکایی" از "پاسدار هزار تیر" تلقی میکنند.!؟ باید به این سگان و ددان رژیم ضد بشری گفت که "کجا را دیده اید تازه این اول کار جنگ صدبرابر ما با شما روبه صفتان است"، باشید تا در سرتاسر دنیا شما را به جائی روانه کنیم که زعیم عالیقدرتان! خمینی خون آشام را روانه کردیم. و مانند آن خون آشام "زهرخورتان خواهیم کرد".


دهن دریدگی و یابث بافتن این خمینی صفتان از برخورد قهرمانانهُ دانشجویان دلیر دانشگاه تهران و "شعار مرگ بر دیکتاتورشان" که جهان آزاد به آن انعکاس فراگیر داد را هم گوئیا که "مجاهدین از خدا بی خبر" مدعی آن هستند، می نمایانند!! و با این ترفند میخواهند که "رژیم پا بگور"، "پاسدار هزار تیر"، "ولی وقیح فشل و یک شبهُ نظام" را از سرنگونی محتوم بدور نمایند!؟ سوزش این دنبالچه های شاه و شیخ از شعار "مرگ بر دیکتاتور"، "رئیس جمهور فاشیست دانشگاه جای تو نیست"، "توپ تانک فشفشه احمدی نژاد کشته شهُ" دانشجویان و تودهنی از پی تو دهنی به این کوتولهُ "هزار تیر" میباشد و میخواهند که حقد و کینشان را علیه مجاهدین و مقاومت بعنوان "عامل اصلی افشای ماهیت این جنایت پیشه گان" در جهان معرفی نمایند.


اگر به این سایت مراجعه نمایید میبینید که "خصوصیات ویژهُ همهُ جنایت پیشه گان" را در خود جمع کرده است و بطور 24 ساعته از درد سوزش از موقعیت مقاومت و سرنوشت رژیم پلیدشان، آسمان را به ریسمان میبافد تا بتواند با سیلی صورت "جلادان و خون آشامانشان" را سرخ نگهدارد. و از هر ضربه و هر حرفی که از طرف هر کسی در دنیا که بر علیه رژیم ضد بشری و سرانگشتان این رژیم خون آشام باشد را "از طرف مجاهدین و رهبری آنها" تلقی نموده و گاو گند چاله دهانشان را علیه این "اسطوره های مقاومت وایمان" باز میکنند.!؟ و شعر فوق گویای احوال این "دیو صفتان و خمینی صفتان" میباشد. نحوهُ بکاربردن شعار، "مرگ بر دیکتاتور" این شغالان بی دم و دنبالچه بر علیه رهبری مجاهدین که گوئیا "مجاهدین دیکتاتور بر ایران حاکمند!" و دنیا از دیکتاتوری مجاهدین میگوید و مینویسد!؟، این "مجاهدین هستند که به بن بست تاریخی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی" رسیده اند؟! و "دانشجویان دلیر دانشگاه تهران بر علیه مجاهدین شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند"،واز ترس سرنگونی محتوم به هر خس و خاشاکی می آویزند؟! آخر، "دیوانه همه را به کیش خود پندارد!". و شما را همان به که بروید، " از علی گدا آب دهن تبرک شده بگیرید"!؟.و شما را چه "به این غلطهای اضافی"؟!


مأخذ:
(1) سایت ایران دیدبان ، "دیدبان پاسدار هزار تیر". لینک سایت: http://www.irandidban.com/master.asp?ID=13827

م طحا نی
mailto:Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/