چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

تودهنی محکمی دیگر بردهان "پاسدار هزار تیر" از طرف دانشجویان پلی تکنیک و سایر دانشجویان دانشگاه های ایران.


تودهنی محکمی دیگر بردهان "پاسدار هزار تیر" از طرف دانشجویان پلی تکنیک و سایر دانشجویان دانشگاه های ایران.

دست مریزاد بر دانشجویان دلیر پلی تکنیک. این دلاوران صحنهُ جنگ با حکومت پاسداران و آخوندکهای جنایت پیشه، نشان دادند که برای سرنگونی تام و تمام این رژیم پلید عزم جزم کرده اند و هم پیمان با سایر دانشجویان دانشگاه های ایران در صدد ریشه کن نمودن این "رژیم پاسدار، آخوندی" حاکم بر میهنمان میباشند.

شعار های مقاومت خونبارمان "آزادی آزادی حق مسلم ماست"، "مرگ بر دیکتاتور"، "توپ تانک فشفشه، احمدی نژاد کشته شه" در صحنهُ دانشگاه پلی تکنیک به خروشی کوبنده بر علیه حکومت پلید "آخوندی پاسداری" تبدیل گشت و پایه های لرزان این حکومت ضدبشری را به لرزه در آورد.

حمایت وشرکت در تظاهرات دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در روز دوشنبه گذشته از طرف دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه، صنعتي شريف و خواجه نصرالدين طوسی باعث گردید که در سطحی گسترده برنامهُ "تریبون آزاد" دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در گذشت کمتر از یک ماه از شروع سال تحصیلی جدید و در پی برگذاری تظاهرات "تریبون آزاد" از طرف دانشجویان دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، صنعتي شاهرود شکل جدی برای مبارزه با رأس این نظام فاشیستی به خود بگیرد. مطبوعات خود این رژیم اعتراف نمودند که این شیوهُ جدید از طرف دانشجویان در کمتر از یک ماه گذشت از سال تحصیلی جدید بی سابقه میباشد و شکل جدی به خود گرفته است.

بست نشستن بیش از 500 دانشجوی دلیر دانشگاه قزوین و قراردادن ظروف غذای خود در محوطهُ دانشگاه و اعلام همبستگیشان با سایر دانشجویان بپا خواسته در سراسر ایران در خور تحسین شایان میباشد. این دلاوران صحنهُ پیکار با دژخیمان نشان دادند که از خط و نشان کشید نها و بسیج نیروهای سرکوب و اختناق، قداره بندان و قمه کشان و سینه چاکان رژیم پلید هراسی ندارند و یکصدا و هم پیمان با سایر دانشجویان به ستیز و نبرد با این دیو صفتان سیه رو برخواهند خواست.

بیش از 1000 دانشجوی دانشگاه علامهُ طباطبایی با خروش شعارهای "آزادی آزادی حق مسلم ماست"، "مرگ بر دیکتاتور"، خود بااعلام همبستگی با سایر دانشجویان دانشگاههای ایران به صحنهُ نبرد با رژیم پلید آخوندی بویژه "پاسدار هزار تیر"، شتافتند.

خبرگزاریهای آزاد جهان، نیویورک تایمز، آسوشیتد پرس،...... در بدست گرفتن ابتکار عمل برعلیه سران رژیم پلید آخوندی از طرف دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران خبر داده و آنرا بطور گسترده انعکاس دادند. دیر نیست که این جنبش دانشجویی با بدست گرفتن کنترل عمل در صحنهُ جنگ با سرانگشتان و بسیجیها و پاسداران و قداره بندان و تیغ کشان این رژیم پلید به جارو کردن آنها از صحنهُ نقشهُ ایران وارد عمل شده و ریش و ریشهُ این دیو صفتان را بسوزانند و خاکستر کنند.

محمد طحانی

ایران زمین


--

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com