دوشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۶

تو دهنی دیگر برای پاسدار هزار تیر از دانشجویان دانشگاه تهرانبرای دیدن ویدئوی تظاهرات دانشجویان علیه پاسدار احمدی نژاد اینجا کلیک کنید. کپی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

تو دهنی دیگر برای پاسدار هزار تیر از دانشجویان دانشگاه تهران


امروز پاسدار هزار تیر و گماشتهُ ولی فقیه ارتجاع در حالیکه تمامی راههای ورود به دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه رژیم تحت کنترل بود وارد دانشگاه تهران شد. از اینکه چرا پس از گذشت شانزده روز از ماه مهر این پاسدار ترسان و لرزان در دانشگاه تهران حاظر میشود و شروع سال تحصیلی جدید را به دانشجویان تبریک میگوید قابل فهم است که تجربهُ تو دهنی محکم دانشجویان پلی تکنیک را در سال گذشته دارد و صبر کرده تا شاید که آبها از آسیاب بیافتد و سپس به دانشگاه تهران وارد شود!!

از صبح امروز دانشجویان آگاه دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای تهران در محوطه و اطراف دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و با شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، "دیکتاتور دانشگاه جای تو نیست"، "توپ تانک بسیجی دیگر اثرندارد"، "توپ تانک فشفشه احمدی نژاد کشته شه"، "حکومت زور نمیخوایم دولت مزدور نمیخوایم"، "احمدی نژاد پینوشه ایران شیلی نمیشه"، "محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد"، "حکومت زور نمیخوایم پلیس مزدور نمیخوایم" و صد شعار دیگر کاسه و کوزهُ این پاسدار هزار تیر را به هم زدند و در موارد متعددی بنا به گزارشات خبرگزاریها به درهای بستهُ دانشگاه تهران درخیابانهای انقلاب و شانزدهم آذر خسارات وارد کردند و عکسهای احمدی نژاد را آتش زدند. درگیر شدن دانشجویان با پاسدار و بسیجیها و لباس شخصی های قمه کش بسیج شدهُ رژیم در مقابل دانشکاه نیز توسط خبرگزاریهای خود رژیم و خبرگزاریهای مستقل غربی گزارش شده است. این تظاهرات تا ساعتها بعد از اتمام حضور پاسدار هزار تیر در دانشگاه تهران ادامه داشته است.

بنا به گزارش کلیهُ خبرگزاریهای دست ساز رژیم تمام حرف پاسدار احمدی نژاد در دانشگاه تهران روی مفتضح شدن این دلقک توسط رئیس دانشگاه کلمبیا و حضار موجود در دانشگاه کلمبیا بود و آنرا "یک طرح حساب شده و بر نامه ریزی شده از قبل برای خراب کردن چهرهُ جمهوری اسلامی" معرفی نموده و گفته که "بعضی از دوستان میگفتند که نروید و درگیری پیش میآید!" و "ما نمیتوانستیم که نرویم میباست میرفتیم و به معرفی جمهوری اسلامی میپرداختیم"!؟ عجب؟! هنوز هم که هنوزه از تودهنی محکم از رئیس دانشگاه کلمبیا میسوزه و زوزه سر میده؟؟!! نوش جانت تازه این از نشانهُ سحر است.

بنا بگزارش خبرگزاریهای رژیم، "دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه تهران و بسيج اساتيد دانشگاه تهران به خاطر دفاع عزتمندانه رئيس جمهور از مواضع ملت ايران و اتخاذ مواضع شجاعانه در دانشگاه كلمبيا مدال و لوح يادبودي به احمدي نژاد اهدا كرد" ؟! لابد "نشان و مدال افتخار حماقت، جهالت، جنایت و پاچه ورمالیدگی"؟। وگرنه چه کسی نمیداند که سفر این پاسدار هزار تیر در سطح جهانی انعکاس پیدا کرد و هنوز هم خبرگزاریهای مستقل جهانی از به محاکمه کشیده شدن و سؤال پیچ شدن این پاسدار هزار تیر بعنوان شاخص و سمبل یک نظام ضد بشری میگویند و مینویسند. و بدنبال آن کلیهُ خبرگزاریها از اینکه این پاسدار هزار تیر امروز هم از دانشجویان آگاه و مبارز یک سیلی محکم دیگر دریافت کرد انعکاس خبری داده اتد!. زهی بیشرمی که با این نحو دجالیت میخواهید که شب را روز جلوه دهید!! به آخر خط رسیدن یک دیدگاه و یک دستگاه ایدئولوژی به غایت جنایتکار و ضد بشری را ثمرهُ بقاء و پیروزی قلمداد کنید!! آخر جنایت و جهالت و انکار واقعیتها تا به کی؟؟ این عاقبت کسانیست که به خدا و خلقش مکر و حیله میورزند و سیلی اندر پی سیلی از خلق تحت ستم و مردم جهان میخورند، و این تازه اول سحر است. کجایش را دیده ای؟؟

محمد طحانی


ایرانزمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/