جمعه، مهر ۲۷، ۱۳۸۶

زوزه های وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی بر علیه رهبری مجاهدین خلق ایران و وبلاگ ایران زمین!


زوزه های وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی بر علیه رهبری مجاهدین خلق ایران و وبلاگ ایران زمین!

از آغاز بکار وبلاگ ایران زمین در تاریخ 19 اگوست 2007 برابر با 28 شهریور 1386 مزدوران اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در سراسر دنیا بر علیه من و وبلاگم بسیج شده اند و از بکار بردن هیچ گونه دناعت و رذالت و لجن مال کردن من و وبلاگم در طول این مدت کوتاهی نکرده اند! این خمینی صفتان از تعقیب و مراقبت های گسترده! بکار بردن انواع و اقسام شکنجه های روحی و روانی! بکارگیری پلیس و برچسب تروریستی روی سازمان مجاهدین خلق ایران، بر علیه من و بخاطر افشاگری بر علیه این وزارت اطلاعاتیها، کوتاهی نکرده اند و از آنجا که از بدو ورودم به کشور انگلستان در سال 1996و ارتباطاتم با دفتر نمایندگی مقاومت در لندن منتظر این بودند که بر علیه آنها بطور رسمی وبلاگم را براه بیاندازم و موضع علنی بگیرم فرصت را غنیمت شمرده و با تمام دار و ندار و خمینی صفتیشان بر علیه من و وبلاگم وارد عمل شدند! وبلاگ دیگر فارسی من که بنام اصلی خودم بود "محمد طحانی" (1) در مدت کمی پس از راه اندازی بلاک گشت و بسته شد چونکه بر علیه سرانگشتان رژیم ضد بشری خمینی و مخصوصاُ بر علیه وزارت اطلاعات این رژیم پلید بود!

در بدو شروع آغاز بکار وبلاگ انواع و اقسام شکنجه های روانی بر علیه من و خانواده ام در خارج کشور و داخل شروع گردید و با موج وسیعی از اقدامات جنایتکارانه روبرو گشتم! مزدوران وزارت اطلاعاتی رژیم بدون نام بردن از وبلاگم، من و وبلاگم را به عنوان "توله های مجاهدین"!، "مزدور مجاهدین"!، "جاسوس آمریکا و اسرا ئیل"!، "بلتدگوی جورج بوش"! نام بردند و اذعان فرمودند که بر علیه این سرانگشتان رژیم خمینی و وبلاگشان و سایتهایشان "پارس کرده ام"!؟ و من و رهبری سازمان پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران، "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی را" را تهدید نمودند که از "زبان توله هایتان بر علیه آنها پارس نکنیم"!!

بدلیل اینکه جنگ ما بارژیم ضد بشری خمینی و دم و دنبالچه ها و عاملین وزارت اطلاعاتش و قداره بندان و چاقوکشانش و نفوذیها و سرانگشتانش، جنگی سراسری و رودر روست به تهدیدات و تمهیدات و بسیج نیرو و لجن پرا کنیهایشان بر علیه خودم وبلااگم و رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج کشور جواب اینگونه خواهم داد و پاسخ همهُ شقاوت ها و رذالت هایشان را به داخل ایران و مستقیماُ به رااُس این رژیم پلید وارد خواهم نمود و آنرا در قضاوت عموم خلق در زنجیر ایران و مجاهدان و مبارزانش خواهم سپرد. باشد که با نیروی ایمان و اقتدارمان این خمینی صفتان و سرانگشتان این رژیم پلید و ضد بشری را در در محضر تاریخ بدست عدالت بسپاریم و ریش و ریشه اشان را بسوزانیم. آخر این دیو سیرتان فکر کرده اند که میتوانند ما را از رزمی تمام عیار بر علیه این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم ضدبشری در خارج کشور آرام و ساکت و منفعل و خاموش نمایند!؟ نه اینطور نیست و نخواهد بود. همهُ توانمان و نیرویمان را بر علیه سران پلید این رژیم بکار خواهیم برد، حال بگذار هر چه میخواهند بر علیه مان در برون مرز بتازند! و ماهیت های پلید و خمینی صفتشان را بکار بگیرند!. دیر نیست که ریش و ریشهُ هرچه آخوند و پاسدار و خمینی صفت در دنیا هست را بسوزانیم و خاکستر کنیم. و ایرانی نوین بنا نهیم.

(1) وبلاگ فارسی "محمد طحانی" پس از بلاک شدن! لینک وبلاگ http://mtahani.persianblog.ir /

محمد طحانی

ایران زمین


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com