چهارشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۶

ز کوی یار می آید نسیم باد نو روزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی
ز کوی یار می آید نسیم باد نو روزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی


نگاهی به پیام رمضان رهبری مقاومت آقای مسعود رجوی.


پیام ویژه بود،(1) برای اعضاء و کاندیدای عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در شهر اشرف.


خواندن این پیام برای هر ایرانی میهن پرست و ضد رژیم آخوندی خالی از لطف و رحمت نیست. انتقال نیم قرن تجربهُ رهبری تشکیلات در جنگ با دو دیکتاتوری قرن معاصر. تجارب و اندوخته های گرانقیمت در راستای جنگی همه جانبه و سیاسی، تشکیلاتی، اجتماعی و اقتصادی با خونخوارترین و جنایتکارترین قشر آخوندی حاکم بر وطنمان زیر لوای "اسلام و قرآن و توحید ونبوت"، براستیکه فقط با یک دیدگاه متعالی از اسلام انقلابی و تجارب جنگ رودرروی دو اسلام "اسلام انقلابیی که مجاهدین به رهبری مسعود رجوی مبلغ آن هستند و اسلامی که رژیم ضدبشری خمینی به سردمداری خمینی خون آشام و آخوندهای مرتجع حاکم بر ایران مبلغ آن هستند" میشد که در مقابل تنوره کشیدن این دیو ایستاد، سلاح بدست گرفت، با جان و مال و خانمان و پذیرش رنج آوارگی و دربدری به دیار غربت، شعله های جنگ و مقاومتی تمام عیار برافروخت.


انتقال تجارب باچند سؤال شروع شد و از رزمندگان خواهان پاسخ دادن بود. آخر نسل دوم و سوم که در زمان حاکمیت رژیم ضد بشری خمینی بدنیا آمده اند و عموماُ هم مجاهدین را از تبلیغات چندش آور آخوندها میشناسند، باید که در جریان تحولات سی سالیکه این شقاوت پیشه گان بر ایران حکومت میکنند قراربگیرند و بهترین سمبل و شاخص برای آموزش همانا رهبر مقاومت مسعود میباشد.


کورهُ گدازان انقلاب ایدئولوژیک خواهر مریم و قرار گرفتن وی در رأس رهبری مجاهدین خلق پروسه ای است که هر رزمندهُ جدیدالورود را منقلب و دگرگون میکند وباید که این عبور از کانال رهبری سازمان "مسعود و مریم" انجام گیرد، انقلابی که صفوف رزم بی امان با شقی ترین دیکتاتوری قرن معاصر را پاک و پاکیزه کرد و هرچه ضد ارزش بود را ازصفوف انقلاب زدود. نسل جدید نیاز به این آگاهی و گذار به رهائی از زنگارهای ضد انقلابی دارد، خوشا به سعادت چنین نسلی. براستیکه بدون شناخت دقیق از ایدئولوژی ضد انقلابی و اسلام ارتجاعی این آخوندهای مرتجع نمیتوان به جنگ صد برابر و برافروحتن آتش قیام در جای جای میهن اقدام نمود و آگاهی و شناخت نیازهای اساسی این نسل در مقطع کنونی میباشد.

مأخذ:
(1) پیام رمضان آقای مسعود رجوی به اعضاء و کاندیدای عضویت مجاهدین در اشرف.
لینک پیام: http://www.iranntv.com/node/4966/play
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/