دوشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۶

با مرزبندي قاطع صفوف پناهندگان را متحدتر كنيمبا مرزبندي قاطع صفوف پناهندگان را متحدتر كنيم

براستي بايد پرسيد كه چه عملي مي تواند رژيم مرتجع آخوندي در ايران را گستاخ تر كرده و به آن در زمينه هاي مختلف سركوب و جنايت چه در داخل و چه در خارج از
ايران دست بازتري بدهد؟ به عبارت ديگر رژيم با چه عملي جنايت هايش را توجيه مي كند, و النهايه چه عملي باعث توجيه سياست مماشات از جانب رژيم جنايتكار ضد بشري در ايران مي باشد؟
پاسخ به نظر من در يك كلام دجالگری و ورود رژیم به فاز اضمحلال و سرنگو نی میباشد .بله, رژيم ضد بشري آخوندي از همان ابتدا با سو استفاده از نام مذهب و اسلام سعي در مشروع جلوه دادن خود در زمينه هاي مذهبي و سياسي داشت و به اين دجاليت هنوز هم ادامه مي دهد. حال هر عملي كه بتواند در راستاي برآورده كرد ن اين خواست و نياز رژيم, يعني مشروع جلوه دادنش قرار بگيرد خواسته يا ناخواسته همسويي با عمل جنايتكارانه آن پيدا مي كند.
روي سخنم با پناهندگاني است كه خودشان در ابتدا با اعلام پناهندگيشان در كشورهاي مختلف همين پيام نامشروع بودن رژيم را مي رساندند ولي بعد از مدتي متاسفانه با مراجعه به سفارتخانه هاي ! (لانه هاي جاسوسي تروريستي) درخواست پاسپورت ايراني !(كجاي اين رژيم ضد ايراني, ايراني است كه پاسپورتش ايراني باشد)كرده و به ايران با توجيهات گوناگون صنفي,و خانوادگي و ... رفت و آمد مي كنند . در شرايطي كه رژيم در سر تاسر ميهنمان بساط شلاق و دار و سركوب عريان گسترده و تنفر و انزجار مردم دنيا را بر انگيخته راست.
كساني كه از حق مشروع پناهندگي استفاده كرده و با نفي ادعاهاي پيشين خود براي گرفتن پناهندگي به دام رژيم افتاده اند, بايد بدانندكه سنگ آسياب رژيمي را مي گردانند كه پيكرهاي فرزندان ايران زمين را آسياب مي كند.
بنابر اين از آنها مي پرسم كه آيا اكنون در شرايط حساس تاريخي كنوني يعني دوران تعيين تكليف اين رژيم قرون وسطايي كه گماشته ولي فقيهش با عناوين «ديكتاتور حقير , بي شرم, شرور , كودن و بي سواد و...مفتضح مي شود وقت آن نرسيده كه به خود بيا ئيد و خود را از آلودگي به اين ننگ, ننگ رفتن به لانه هاي جاسوسي و خيانت و ترور پاك كنيد؟
بي شك با مرزبندي قاطع با رژيم دجال و رو به اضمحلال آخوندي صفوف پناهندگان متحد تر و يك پارچه تر خواهد شد و مي توان فرياد مردم ايران را هر چه رساتر به گوش جهانيان رساند.
در خاتمه دورود مي فرستم به همه شهداي راه آزادي بخصوص شهداي روز پنجم مهر ماه سال 1360 كه امروز سالگرد اين روز تاريخي و فراموشي ناپذير است.آنها پيشقراولان نامشروع كردن اين رژيم پليد آخوندي بودند همانهايي كه با شعار« مرگ بر خميني» ,« دجال خوناشام خميني» را از ماه به قعر چاه باطلش كشاندند و بهاي آن را با خون خود پرداختند.
درود و سلام بر آنان كه« فريادشان تموج شط حيات بود و چون آذرخش در سخن خويش زيستند».
درود بر ادامه دهندگان راهشان رزمندگان سر فراز و دلير شهر اشرف كه با پايداري بي نظير و پر شكوهشان رژيم را بيش از پيش رسواي عالم كردند. درود بر هر كسي در هر كجا براي افشاي اين رژيم ضد بشري زحمت مي كشد.

سلام بر آزادي


فريده كحالي