دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۸

سخنرانى ليسى كلى در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا و ساكنان اشرف

ركورد كنگره:
سخنرانى ليسى كلى در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا و ساكنان اشرف
7:51:53 PM 1388/2/27
كنگره آمريكا
كنگره آمريكا

در اجلاسيه رسمى مجلس نمايندگان آمريكا، نماينده كنگره ويليام ليسى كلى، در حمايت از قطعنامه مصوب پارلمان اروپا مبنى برتضمين حقوق ساكنان اشرف طبق كنوانسيونهاى ژنو سخنرانى كرد و اين سخنرانى، همراه با متن كامل قطعنامه پارلمان اروپا، درركورد كنگره - روزنامه رسمى كنگره آمريكا- درج گرديد.

نماينده كنگره آمريكا ويليام ليسى كلى در سخنان خود در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا درباره تضمين حقوق ساكنان اشرف، خطاب به خانم نانسى پلوسى رئيس مجلس نمايندگان گفت:
خانم رئيس، در حاليكه ما تلاش مى‌كنيم جنگ در عراق را خاتمه بدهيم و از هرگونه اقدام نظامى ديگر در آن منطقه پرهيز نماييم مايلم توجه شما را به يك قطعنامه جلب كنم كه در24آوريل 2009 در پارلمان اروپا به تصويب رسيده است.

اين قطعنامه كمپ اشرف را مورد بحث قرارداده است كه در عراق در 50 مايلى مرز ايران قرار گرفته است.

حدود 3000نفر از ايرانيان تبعيدى در حال حاضر در اين كمپ اقامت دارند. اين افراد در جنگ دخالتى نداشته‌اند و توافقهايى هم در ارتباط با استاتوى خود با نيروى ائتلاف به فرماندهى آمريكا به امضا رسانده‌اند.
اين استاتو براساس قوانين بين‌المللى به‌دست آمده است.
متأسفانه مقامهاى عراقى به رژيم آخوندى ايران اجازه داده‌اند تا آنها را كه در كمپ اشرف اقامت دارند، تحت فشار قرار بدهند و سازمانهاى حقوقبشرى هم‌چون عفو بين‌الملل نسبت به تضمين امنيت ساكنان اشرف ابراز نگرانى كرده‌اند.

قطعنامه پارلمان اروپا از دولت عراق خواسته است تا حقوقبشر ساكنان اشرف را رعايت كند. من نيز از اين آرمان حمايت مى‌كنم و از همكاران خود مى‌خواهم كه تمامى متن اين قطعنامه را كه توسط پارلمان اروپا تصويب شده مورد مطالعه قراردهند.

ركورد كنگره- روزنامه رسمى كنگره آمريكا- همراه با متن سخنان نماينده ويليام ليسى كلى در اجلاس رسمى مجلس نمايندگان در روز 24ارديبهشت، متن كامل قطعنامه پارلمان اروپا را تحت عنوان «وضعيت انسانى ساكنان كمپ اشرف» منتشركرد كه توجه شمارا به آن جلب مىكنيم:

پارلمان اروپا:
با توجه به كنوانسيونهاى ژنو و به‌طور خاص ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو در مورد موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده،
با توجه به كنوانسيون ژنو 1951 مربوط به موقعيت پناهندگى و پروتكل الحاقى 1967،
با توجه به توافق نامه موقعيت نيروها (سوفا) كه بين دولتهاى آمريكا و عراق در نوامبر 2008 به امضا رسيده است،
با توجه به قطعنامه‌هاى پارلمان اروپا در تاريخ 12 ژوئيه 2007 و 4سپتامبر 2008 واشارات آنها به اين كه ساكنان قرارگاه اشرف از موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو برخوردار هستند،
با توجه به ماده قانونى شماره 115 از قوانين پروسدورى، و در حاليكه قرارگاه اشرف در شمال عراق طى دهه 1980 بهعنوان محل اقامت اعضاى گروه اپوزيسيون سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيل شده است،
- در حاليكه در سال 2003 نيروهاى آمريكايى در عراق درازاى خلع سلاح ساكنان اشرف به آنها حفاظت دادند و آنها بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسيونهاى ژنو نامگذارى شدند،
- در حاليكه كميسارياى عالى حقوقبشر ملل متحد در نامه مورخ 15اكتبر 2008 از دولت عراق مصرا خواستار حفاظت ساكنان اشرف از اخراج اجبارى، اخراج يا بازگردانيدن آنان كه ناقض اصل نانرفولمان مىباشد و خويشتندارى از هر اقدامى كه جان و امنيت آنان را به خطر مياندازد، شده بود،
- در حاليكه بعد از توافقنامه سوفا بين آمريكا و عراق قرارگاه اشرف به كنترل نيروهاى امنيتى عراقى از اول ژانويه 2009 بازگشته است،
- در حاليكه مطابق اظهارات مشاور امنيت عراق، مقامهاى عراقى قصد دارند به تدريج ادامه حضور ساكنان قرارگاه اشرف را ”غيرقابل تحمل“ كنند،

و در حاليكه گفته مىشود مشاور امنيتى هم‌چنين به اخراج/استرداد و/يا جابجايى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق اشاره كرده است،

پارلمان اروپا از نخست وزير عراق مصرانه مىخواهد تا تضمين كند هيچ اقدامى توسط مقامهاى عراقى كه حقوقبشر ساكنان قرارگاه اشرف را نقض كند صورت نگيرد و هم‌چنين مقاصد دولت را نسبت به آنان روشن سازد.

پارلمان اروپا از مقامهاى عراقى مىخواهد كه از جان و تماميت فيزيكى و روانى ساكنان قرارگاه اشرف حفاظت كند و با آنها طبق تعهدهاى كنوانسيونهاى ژنو رفتار كند و بخصوص آنها را با نقض اصل نانرفولمان بهطور اجبارى جابجا، ديپورت و يا اخراج نكند.

پارلمان اروپا با احترام به انتخاب هر كس كه در كمپ اشرف زندگى مىكند درباره آينده خود، معتقد است كسانى كه در قرارگاه اشرف زندگى مىكنند و ديگر ايرانيانى كه اكنون در عراق سكونت دارند و ايران را به دلايل سياسى ترك كردهاند در صورت بازگشت غير داوطلبانه به ايران با ريسك جدى نقض حقوقبشر روبهرو هستند.
پارلمان اروپا تأكيد مىكند كه هيچ شخصى نبايد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به وضعيتى برگردانده شود كه مىتواند در معرض تهديد شكنجه قرار گيرد و يا با نقض ساير حقوق مواجه گردد.

پارلمان اروپا از دولت عراق مىخواهد كه به محاصره قرارگاه خاتمه دهد و موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف را كه «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيونهاى ژنو مىباشند محترم شمارد و از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت آنها را به خطر مىاندازد خوددارى نمايد. بهطور مشخص دسترسى كامل به غذا، آب، رسيدگيها و امكانات پزشكى، سوخت، اعضاى خانواده و سازمانهاى بشردوستانه بينالمللى بايستى تضمين شود.

پارلمان اروپا از شوراى اتحاديه اروپا و كميسيون اروپا و كشورهاى عضو مىخواهد كه همراه با دولتهاى عراق و آمريكا و كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل و كميته بينالمللى صليب سرخ در جهت يافتن استاتو و موقعيت قانونى درازمدت كه براى قرارگاه اشرف و ساكنان آن رضايتبخش باشد، تلاش كنند.

پارلمان رئيس خود را موظف مىكند كه اين قطعنامه را به شوراى وزيران اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا، دولتها و پارلمانهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، كميسارياى عالى پناهندگان ملل متحد و كميته بينالمللى صليب سرخ، دولت ايالات متحده و دولتها و پارلمانهاى عراق. ارائه نمايد.