پنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۸

دانشجويان تبريز، موسوى دژخيم را بهخاطر مشاركت در قتل عام 67 مؤاخذه مىكنند

دانشجويان تبريز، موسوى دژخيم را بهخاطر مشاركت در قتل عام 67 مؤاخذه مىكنند
7:56:36 PM 1388/3/6
مؤاخذه دژخيم موسوي بخاطر شركت در جنايت  قتل‌عام سال67
مؤاخذه دژخيم موسوي بخاطر شركت در جنايت قتل‌عام سال67

دانشجويان دانشگاه تبريز خشم و انزجار خود را از موسوى نخستوزير پيشين آخوندها ابراز كردند و او را در مورد قتل عام زندانيان سياسى مجاهد و مبارز در سال1367 مورد مؤاخذه قرار دادند.

دانشجويان معترض پلاكاردهايى با خود حمل مىكردند كه بر روى آنها نوشته شده بود «67»، «دستهاى خونين شالهاى سبز» و «دوستان ما را آزاد كنيد».

جلسه موسوى دژخيم در ميان تدابير شديد امنيتى برگزار شد و حاضران به شدت كنترل و بازرسى بدنى مىشدند. با اين وجود دانشجويان اين جلسه را به صحنه ابراز خشم و انزجار از موسوى دژخيم تبديل كردند.