یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

سازمانها و اتحاديههاى غير دولتى عراق، خواهان احقاق حقوق ساكنان اشرف شدند

در نامههايى به سفير آمريكا در عراق:
سازمانها و اتحاديههاى غير دولتى عراق، خواهان احقاق حقوق ساكنان اشرف شدند
7:23:54 AM 1388/3/10
حمايت سازمانهاي غير دولتي از اشرف
حمايت سازمانهاي غير دولتي از اشرف

شمارى از سازمانها و اتحاديههاى غيردولتى عراق از جمله مؤسسه كربلائيون، اتحاديههاى زنان براى آزادى و جمعيت آزاد عراق
در نامه‌هايى به سفير آمريكا در بغداد استمرار فشارها و رفتار غيرانسانى با ساكنان اشرف را محكوم كردند و خواستار لغو محاصره آنان توسط دولت عراق گرديدند.
در اين نامه‌ها از جمله آمده است:
رژيم حاكم بر ايران روزانه فشار را بر ساكنان اشرف افزايش مىدهد، و با آمدن پليس به ورودى اشرف اين فشارها بشكل واضحى بيشتر شده است.
اين اعمال غيرانسانى نتيجه فشارهايى است كه رژيم ايران به حكومت عراق وارد مىكند.
ما عراقيان حمله پليس عراق به اشرف را لكه ننگى مىدانيم چرا كه ساكنان اشرف مهمانان عزيزما هستند.

به همين دليل از شما انتظار داريم كه مانع اقدامهايى بشويد كه عليه ساكنان اشرف انجام مىشود. دولت عراق ملتزم به رعايت قوانين بينالمللى در قبال اشرف است واگر هيچ اقدامى در برابر اين اقدامهاى خطرناك نكند باعث بروز يك فاجعه انسانى خواهد شد.