یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

اولتیماتوم ولی فقیه به مردُم سیستان و بلوچستان


اولتیماتوم ولی فقیه به مردُم سیستان و بلوچستان

منصور امان

روی خط جنگ فرقه ای، عملیات استشهادی و تجزیه قومی، رژیم جمهوری اسلامی به بهره برداری از انفجار روز پنجشنبه در زاهدان پرداخته است.

در نخُستین اقدام در این زمینه، آیت الله خامنه ای، ولی فقیه حُکومت به تلاشهای "نظام" برای انحلال موسسات و نهادهای دگر مذهب و فرهنگ در دستگاه دولتی دین، صراحتی بی پیشینه داد. او در یک نامه تهدیدآمیز، به روحانیون سُنی فرمان داد: لازم است، علما و مُعتمدان اهل سنت در آن استان مواضع قاطع خود را در بیزاری از مُفسدانی که به نام دفاع از اهل سُنت دست به چنین جنایاتی می زنند، بار دیگر صریحا ابراز نموده، مردُم را از کید و مکر دُشمن آگاه سازند."

آیت الله خامنه ای با آنکه تلاش کرده است اشتیاق خود برای گُسترش سُلطه ی "نظام" بر اقلیتها را پوش سیاسی و امنیتی بدهد اما فشار وی بر مقامهای مذهبی و فرهنگی سیستان و بلوچستان برای موضعگیری علیه "دُشمن" و ایستادن کنار "دوست"، در عمل مفهوم دیگری جُز فراخوان به تایید سیاست و روشهای تبعیض آمیزی که بر پایه برتری دین و آیین آقای خامنه ای بنا شُده، نیست.

برای تاکید بیشتر بر معنای اولتیماتوم ولی فقیه حُکومت، ابواب جمعی وی در محل نیز لحن زورگویانه او را با غلظت بیشتر به گوش مُخاطبانشان رسانده اند. از جُمله، آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده وی در این اُستان و امام جُمعه زاهدان به اقلیت سُنی اینگونه اعلام جنگ داده است: "روزی فرا می رسد که کاسه صبر شیعه لبریز شود و زبان صُلح را از یاد ببرد."

در همین حال به منظور آنکه نشان داده شود تهدیدات مزبور در پهنه حرف باقی نمی ماند، حُکومت دست به گُسیل گُسترده پاسداران و لباس شخصیهای چُماقدار به خیابانهای زاهدان برای آزار و تحقیر شهروندان عادی و یورش به مراکز فرهنگی یا مذهبی زده است. دستگاه آیت الله خامنه ای همچنین روز گُذشته (یکشنبه) زیر سیاست تشدید آگاهانه ی تخاصُم با اقلیتها که با هدف امنیتی کردن مساله چند گانگی ملی یا اعتقادی در جامعه صورت می گیرد، با به دار آویختن سه جوان بلوچ در مرکز شهر زاهدان خط تاکید کشید.

رژیم بُنیادگرای جمهوری اسلامی مُشوق و پُشتیبان تعصُب ورزی دینی است و در حوضچه های خونی که فناتیسم مذهبی از تن جامعه مدنی می ریزد، چشمه حیات خود را می بیند.