شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۸

رابطه مُبارزه با فساد با پیشرفت در غارت


رابطه مُبارزه با فساد با پیشرفت در غارت

منصور امان

تا آنجا که به فساد حکومتی مربوط می شود، در جمهوری اسلامی هیچ خبر تازه ای نیست. این ارزیابی از وضعیت را اسبهای گاری انتخابات در همان حال که مشغول گاز گرفتن یکدیگر هستند، ارایه می کُنند.

هیزُم کشان برگُزیده شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری مُلاها، همچنان به بازار گرمی خود بر محور تهدید به افشای تاراج و غارت داراییهای همگانی از سوی رُقبا ادامه می دهند. نه فقط پرونده های روز مانند دُلار و گاز غیب شُده یا خیرات آقای شهرام جزایری بلکه، پذیرایی از خود با سُفره نفتی در دوران "جنگ پُربرکت" (اصطلاح محبوب آقای خُمینی) نیز رونق این بساط بدمشام را تضمین می کُند.

همین محور با شواهد و آلت جُرمهای دیگر، چهار سال پیش، هنگامی که تنور انتخابات برای چسباندن آقای احمدی نژاد به دیواره اش گُر گرفته بود نیز زمین بازی طرفین را خط کشی می کرد. چرخیدن همان آدمها چهارسال بعد گرد همان محور با اتهامات، افشاگری و مُچ گیری به روز شُده و تکان دهنده تر، پیشرفت جمهوری اسلامی در مُبارزه با آنچه که از آن انتقاد می کُند را به سنجش گُذاشته است.

از این زاویه، مُشاجره کُنونی رهبران و پایوران "نظام" در باره دزدی و اختلاس از خزانه همگانی می تواند به همه پُرسشهای مطرح در این زمینه به خوبی پاسُخ دهد. آنها با چاشنی تازه ریختن در دیگ کُهنه ی فساد، شکلک نشان می دهند که مساله تاراج درآمدهای نفتی و گازی و پولسازی با رانت قُدرت هر چیزی جُز یک موضوع جدی است. این به هیچ رو تصادُفی نیست که پس از سالها شمشیر گردانی و رجز خوانی در تعزیه ی فساد حُکومتی، هنوز حتی یک شُتُر "گُم شُده" یا یک شمر برای مُکافات دیدن پیدا نشُده است.

دست درازی به امانتهای عُمومی، یک حق ویژه و نهادینه شُده در ساختار حُکومتی است که می گوید از منابع غیبی ماموریت ولایت بر آنها را دارد. سهم منابع خلع ید شُده مشروعیت، بیش از ثبت دقیق نمایش موسمی دُزد و کارآگاه نیست.

برخی از مطالب نبردخلق شماره 287 اول خرداد 1388

یادداشت سیاسی

این نمایش از آن مردم نیست - مهدی سامع

«هر رای در این نمایش یک رای به استبداد مذهبی ولایت فقیه، یک رای به تائید تبعیض و پایمالی حق حاکمیت مردم و یک رای در تائید سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی است و مردم حق دارند این نمایش انتخاباتی که نه دمکراتیک است و نه آزاد و دامنه رقابت در آن به سیاستهای کلان نظام ربط پیدا نمی کند را تحریم کنند و چنین خواهند کرد. » کلیک کنید