یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

35پارلمانتر عراقى ضمن محكوم كردن محاصره اشرف، خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا شدند

35پارلمانتر عراقى ضمن محكوم كردن محاصره اشرف، خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا شدند
7:23:54 AM 1388/3/10
صالح مطلك، رهبر فراكسيون  جبهه گفتگوى ملى عراق
صالح مطلك، رهبر فراكسيون جبهه گفتگوى ملى عراق

جبهه گفتگوى ملى عراق به رهبرى دكتر صالح مطلك در اطلاعيهيى اعلام كرد: طى نامهيى از سوى خود و شمار زيادى از پالمانترهاى عراق به دبيركل ملل متحد نوشته است: من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم.

در اطلاعيه رهبر جبهه گفتگوى ملى عراق آمده است: 35تن از نمايندگان پارلمان عراق طى نامهيى به رئيس پارلمان عراق خواهان اجراى قطعنامه مورخ 24آوريل 2009 پار لمان اروپا بهعنوان الگوى بينالمللى قانونى و انسانى براى تنظيم رابطه با ساكنان اشرف شدهاند.

در ميان 35نماينده پارلمان عراق كه تشديد محاصره اشرف را محكوم كردند، نمايندگان برجستهاى از جمله سيد اياد جمال الدين روحانى برجسته و عضو كميته روابط خارجى پارلمان، شيخ جمال بطيخ رئيس فراكسيون عراق ملى، شيخ خلفالعليان رئيس شوراى گفتگوى ملى، دكتر ظافر العانى از رهبران جبهه توافق، فلاح حسن نقيب وزير سابق كشور از فراكسيون عراق ملى، دكتر مصطفى الهيتى از سران فراكسيون جبهه گفتگوى ملى، طه اللهيبى از جبهه توافق، خانم عاليه نصيف از فراكسيون عراق ملى و عبدالله ا سكندر از فراكسيون عربى مستقل مشاهده مىشود.

دكتر صالح مطلك هم‌چنين در نامهيى به دبيركل ملل متحد نوشت كه 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى با وزارت حقوقبشر خواهان ماندن در اشرف گرديدند و بر اساس قوانين انساندوستانه بينالمللى و اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند. وى در نامه خود افزوده است كه در فقدان تضمينهاى مكفى براى رعايت حقوق ساكنان اشرف راهحل در ايجاد تضمينهاى بينالمللى براى حفاظت از اشرف است.


اطلاعيه جبهه گفتگوى ملى عراق

طى نامهيى به مراجع بينالمللى تحكيم محاصره اشرف با استفاده نيروى پليس (محكوم) شده است

35 نماينده پارلمان از فراكسيونهاى مختلف خواهان اجراى قطعنامه پارلمان اروپا در حق ساكنان اشرف شدند

در فقدان تضمينهاى مكفى براى حقوق ساكنان اشرف مىبايد تضمينهاى بينالمللى براى پيشگيرى از نقض حقوقبشر ساكنان اشرف فراهم نمود

دكتر صالح مطلك از سوى 35 پارلمانتر از فراكسيونهاى مختلف پارلمانى طى نامهيى به دبيركل ملل متحد خواهان تضمينهاى بينالمللى براى رعايت حقوق ساكنان اشرف و دخالت وى گرديد.


رئيس فراكسيون پارلمانى جبهه گفتگوى ملى در نامه خود به دبيركل ملل متحد گفته است: ”من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق براى بهرسميت شناختن حقوق ساكنان اشرف و اجراى قوانين بينالمللى در حق آنها و اجراى قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و برداشته شدن محاصره اشرف بسيار كوشيدهايم اما روز پنجشنبه 28 مى 2009 با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم. … بر اساس آمار ثبت شده 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى با وزارت حقوقبشر عراق و در فضايى آزاد در مقابل گزينه داوطلبانه ترك عراق خواهان ماندن در اشرف گرديدند و از اينرو بر اساس قوانين متعدد انساندوستانه بينالمللى و بر اساس اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند“ .

همزمان 35تن از نمايندگان پارلمان عراق كه طيفهاى وسيعى از فراكسيونهاى پارلمانى را نمايندگى مىكنند بر اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و رعايت حقوق ساكنان اشرف اصرار ورزيدهاند. اين قطعنامه دولت عراق را به ”خاتمه دادن به محاصره قرارگاه و احترام به موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف كه «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيونهاى ژنو مىباشند محترم مىشمارد فراخوانده و خواسته است كه از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت ساكنان اشرف را به خطر مىاندازد خوددارى نمايد“ .


در نامه ارسالى به دبيركل ملل متحد آمده است ”در فقدان تضمينهاى مكفى براى حقوق سا كنان اشرف و از آن‌جا كه ما نمىخواهيم كشور عراق نقض كننده قوانين بينالمللى و نقض كننده حقوقبشر باشد از شما بهعنوان حافظ معاهدات بينالمللى و بيانيه جهانى حقوقبشر مىخواهيم كه براى ممانعت از يك بحران انسانى و هرگونه اقدام جبرانناپذيرى كه سلامت اين پناهندگان سياسى را به خطر بياندازد دخالت نموده و تضمينهاى بينالمللى ايجاد نماييد.

جبهه گفتگوى ملى عراق 30مى2009


نامه دكتر صالح مطلك رهبر جبهه گفتگوى ملى عراق به دبيركل ملل متحد

با احترام

مايلم توجه شما را به يك موضوع مهم قانونى و انسانى در مورد ساكنان اشرف كه پناهندگان حفاظت شده تحت كنوانسيونهاى بينالمللى مىباشند جلب كنم. من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق براى بهرسميت شناختن حقوق ساكنان اشرف و اجراى قوانين بينالمللى در حق آنها و اجراى قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و برداشته شدن محاصره اشرف بسيار كوشيدهايم اما روز پنجشنبه 28 مى 2009 با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم. نامه من و 35تن از نمايندگان پارلمان عراق كه طيفهاى وسيعى از فراكسيونهاى پارلمانى را نمايندگى مىكنند كه بر اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و رعايت حقوق ساكنان اشرف اصرار ورزيدهاند ضميمه است.

بر اساس آمار ثبت شده در وزارت حقوقبشر عراق 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى و در فضايى آزاد در مقابل گزينه ترك داوطلبانه ترك عراق خواهان ماندن در اشرف گرديدند و از اينرو بر اساس قوانين متعدد انساندوستانه بينالمللى و بر اساس اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند.

ترديدى نيست كه راهحل قانونى و انسانى اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و قوانين بينالمللى است اما متأسفانه در فقدان تضمينهاى مكفى براى اين امر و از آن‌جا كه ما نمىخواهيم كشور عراق نقض كننده قوانين بينالمللى و نقض كننده حقوقبشر باشد از شما بهعنوان حافظ معاهدات بينالمللى و بيانيه جهانى حقوقبشر مىخواهيم كه براى ممانعت از يك بحران انسانى دخالت نموده و براى رعايت حقوق اين افراد و ممانعت از هرگونه اقدام جبرانناپذيرى كه سلامت اين پناهندگان سياسى را به خطر بياندازد تضمينهاى بينالمللى ايجاد نماييد.

با احترام

دكتر صالح مطلك

29مى 2009پارلمان عراق

نامه 35تن از نمايندگان پارلمان عراق به رئيس پارلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

عاليجناب اياد سامرايي

رئيس مجلس نمايندگان عراق

29 مى 2009

با تقديم احترام و آرزوى موفقيت شما در مسئوليت خطير رياست پارلمان و به سرانجام رساندن پروندههاى مهمى كه در آينده كشور تأثيرگذار ا ست مايليم كه توجه شما را به يك موضوع حائز اهميت انسانى و قانونى در مورد ساكنان كمپ اشرف جلب كنيم.

ساكنان كمپ اشرف بهعنوان پناهندگانى كه مشمول قوانين بينالمللى و داراى موقعيت قانونى و حفاظت شده طبق كنوانسيونهاى ژنو هستند بعد از تحويلدهى پرونده حفاظت آنها به نيروهاى عراقى، متأسفانه برخلاف سنتهاى عربى و اسلامى و التزامات قانونى و بينالمللى عراق تحت محاصره قرار گرفتهاند.

همكاران ما در پارلمان اروپا در روز 24آوريل 2009 با تصويب قطعنامه شماره PE 425. 401 در مورد وضعيت ساكنان اشرف يك الگوى قانونى و انسانى با استناد به قوانين وكنوانسيونهاى بينالمللى و براى تنظيم رابطه با اشرف و ساكنان آن ارائه نمود. اين قطعنامه به ضرورت رعايت حقوق قانونى ساكنان اشرف براى ماندن در اشرف و پايان دادن به محاصره اين كمپ در همه زمينهها و پرهيز از هر اقدامى كه امنيت و شؤن و حقوق ساكنان آن را تهديد نمايد فراخوان داد. (قطعنامه پارلمان اروپا ضميمه است).

از آن‌جا كه اين قطعنامه دولتهاى اتحاديه اروپا و دولت و پارلمان عراق را براى اجراى مفاد آن مخاطب قرار داده است، و با اعتقاد به ضرورت تطبيق اين سند مهم، تلاش براى اجراى آن و رفع محاصره از اشرف را يك اقدام ضرورى ملى و انسانى و در راستاى حكومت قانون و احترام عراق به جامعه بينالمللى مىدانيم و خواهان تضمين و تطبيق حقوق ياد شده هستيم.

اسامى برخى از نمايندگان برجسته امضاكننده نامه به رئيس پارلمان عراق عبارتند از:

سيد اياد جمال الدين روحانى برجسته و عضو كميته روابط خارجى پارلمان، شيخ جمال بطيخ رئيس فراكسيون عراق ملى، شيخ خلفالعليان رئيس شوراى گفتگوى ملى، دكتر ظافر العانى از رهبران جبهه توافق، فلاح حسن نقيب وزير سابق كشور از فراكسيون عراق ملى، دكتر مصطفى الهيتى از فراكسيون جبهه گفتگوى ملى، طه اللهيبى از جبهه توافق، خانم عاليه نصيف از فراكسيون عراق ملى و عبدالله ا سكندر از فراكسيون عربى مستقل بهچشم مىخوردند.