جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۸

فرياد حمايت از سنگر آزادى ملت ايران، اشرف، در برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن

فرياد حمايت از سنگر آزادى ملت ايران، اشرف، در برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن
7:18:26 PM 1388/2/31
تظاهرات ايرانيان آزاده در واشينگتن
تظاهرات ايرانيان آزاده در واشينگتن


در ادامه اعتراضهاى جهانى هواداران مقاومت عليه محاصره اشرف و محدويتهاى اعمال شده از طرف ديكتاتورى آخوندى، تظاهراتى در شهرهاى برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن برگزار شد. حاميان مقاومت و خانوادههاى قهرمانان اشرف، ضمن حمايت از اشرفيان، از دولت عراق خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا درباره حقوق قانونى ساكنان اشرف شدند.


در برلين ايرانيان آزاده در تجمع خود در مقابل سفارت عراق در روز 30ارديبهشت، صداى سنگر پايدارى و آزادى ملت ايران را فرياد زدند و خواستار لغو محدوديتهاى ديكته شده رژيم پليد آخوندى شدند.


در اين تظاهرات بيانيههاى حمايت شخصيتهاى عراقى وسازمانهاى بينالمللى از ساكنان اشرف قرائت شد.

در اين تظاهرات، دكتر لورنز ويلكنز استاد دانشگاه تئولوژى دانشگاه آزاد برلين و عضو كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد كه دهها پارلمانتر و شخصيت حقوقبشرى عضو آن هستند، به سخنرانى كرد و گفت: ما درتاريخ خود ديكتاتورى هيتلر را داشتيم، ما اجازه نخواهيم داد كه حقوق مظلومان در اشرف با اعمال فشارهاى رژيم ايران پايمال شود. ما اين‌جا درجلو سفارت عراق به مسؤلين حكومت در عراق هشدار مىدهيم كه به وظايف خود كه احترام به قوانين بينالمللى است عمل كنند و حقوق حقه ساكنان اشرف را كه آزاديخواهان بزرگى هستند رعايت كنند. اين صحنه آزمايش آنها در ورودشان به جامعه بينالمللى است.


در قسمت پايانى اين تظاهرات، حاضران ضمن حمايت مجدد از اشرف قهرمان متعهد شدند كه تا تحقق خواستههاى به حق اشرفيان از پاى ننشينند و در هر شرايطى توطئههاى رژيم آخوندى را درهم شكسته و هم پيمان و هم سنگر با اشرفيان، پرچم شرف و پايدارى را برافراشته نگاه دارند.


در هلند، خانوادههاى ساكنان اشرف و ديگر حاميان مقاومت تظاهرات اعتراضى خود را روز چهارشنبه 30ارديبهشت، در مقابل سفارت عراق در لاهه برگزار كردند. و از دولت عراق خواستار بهرسميت شناختن حقوق قانونى اشرفيان و اجراى مفاد قطعنامه پارلمان اروپا شدند. در اين تظاهرات يكى از حاميان مقاومت قطعه شعرى در مورد شهر اشرف با عنوان اى اشرف اى دژ مقاومت قرائت كرد.
تظاهرات ايرانيان آزاده در هلندشركت كنندگان در تظاهرات با سردادن شعارهايى در حمايت از اشرفيان و محكوميت محدوديتها عليه اشرف، صداى حقطلبانه فرزندان خود را به گوش جهانيان رساندند و خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا توسط دولت عراق شدند.


در لندن شصتو ششمين روز تظاهرات عليه محاصره اشرف با شركت حاميان مقاومت در مقابل سفارت عراق برگزار شد. تظاهر كنندگان شعار مىدادند:

نيروهاى ائتلاف بايد حفاظت اشرف را بازپس بگيرند.

آخوندها دسيسه كردهاند تا شهر اشرف را محصور كنند.


در جريان اين تظاهرات، بيانيهها و موضعگيريهاى شخصيتها و ارگانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر در حمايت از ساكنان اشرف قرائت شد.


در واشينگتن، روز چهارشنبه در ادامه تظاهرات روزهاى قبل، در يك گردهمايى در مقابل سفارت عراق، خانوادههاى اشرفيان و حاميان مقاومت خواستار تضمين حقوق ساكنان اشرف و اجراى مقاد قطعنامه پارلمان اروپا شدند.


هموطنانمان سپس صدو دوازدهمين روز تظاهرات در مقابل كاخ سفيد را در حمايت از اشرفيان قهرمان برگزار كردند و خواستار تضمين حقوق آنان طبق كنوانسيونهاى بينالمللى شدند.


در اين تظاهرات، نامه نماينده مجلس ايالتى كاليفرنيا، راجر نيلو از حزب جمهوريخواه در حمايت از ساكنان اشرف خوانده شد. وى خطاب به وزير خارجه آمريكا نوشته است: ”… دولت آمريكا در سال 2004 تحت كنوانسون چهارم ژنو اين افراد را كه اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران مىباشند بهعنوان“ افراد حفاظت شده ”برسميت شناخت. از ژانويه 2009 حفاظت اين افراد به نيروهاى عراقى منتقل شد. دولت ايران فشارهاى زيادى بر دولت عراق براى بستن كمپ اشرف و اخراج ساكنانش به ايران وارد مىكند… . بسيار اهميت دارد كه دولت ايالات متحده آمريكا به مسئوليت خويش در قبال امنيت و سلامتى شهر اشرف عمل نمايد.


در بخش ديگرى از تظاهرات ايرانيان آزاده در مقابل كاخ سفيد در واشينگتن، پيام جامعه ايرانيان ساكن مريلند در حمايت از ساكنان اشرف خوانده شد. در اين پيام از دولت عراق خواسته شده كه به تعهد خود در قبال اشرف و حقوق قانونى اشرفيان عمل كند و از رئيسجمهور آمريكا نيز درخواست شده كه به كنوانسيون چهارم ژنو عمل نمايد و حفاظت شهر اشرف را تضمين كند.


در پيام ديگرى از سوى ايرانيان جامعه تگزاس، آمده بود:“ ما امروز در صد و دوازدهمين روز در مقابل كاخ سفيد گردهم آمدهايم تا تكرار كنيم كه رژيم ددمنش آخوندى مردم ايران را نمايندگى نمىكند و هر گونه مذاكره براى مهار كردن اين ديوسيرتان سرابى بيش نيست. وقت آن رسيده كه دولت آقاى اوباما به يك بازنگرى اصولى در اتخاذ يك سياست درست در مقابل رژيم ايران بپردازد.


در تظاهرات هموطنانمان در كانادا كه روز سهشنبه در مقابل سفارت عراق در اتاوا برگزار شد، احمد حسنى مسئول اتحاديه جوامع ايرانى در دفاع از اشرف شاخه کانادا طى سخنانى با اشاره به قطعنامه اخير پارلمان اروپا گفت تصويب اين قطعنامه بيانگر نگرانى نسبت به تعهدهاى دولت عراق در قبال قوانين بينالمللى است.


وى به حمايت برجستهترين شخصيتهاى حقوقى و سياسى عربى و اسلامى از جمله مفتى اعظم الازهر و قاضى القضات فلسطين، حمايت بالاترين مقامهاى کليساهاى کاتوليک و پروتستان در کانادا، بيانيه مجمع پارلمانى شوراى اروپا و قطعنامه اخير پارلمان اروپا اشاره کرد و گفت: جاى هيچگونه اهمال و بهانه تراشى براى اعمال فشار بر ساکنان اشرف وجود ندارد و هر گونه اخراج و جابجايى اجبارى آنها نقض آشكار قانون انساندوستانه بينالمللى است.


در اين تظاهرات طارق فتاح، نويسنده ضد بنيادگرايى و مجرى راديو طى يک تماس تلفنى با تظاهرکنندگان و اهداف آنها در حمايت از ساکنان اشرف ا براز همبستگى کرد و گفت از اينکه نتوانستم شخصا در جمع شما باشم پوزش مىخواهم ولى مىخواستم بهرصورت همبستگى خود را با ساکنين کمپ اشرف اعلام کنم. او گفت من نه ايرانى هستم و نه ايران بودهام اما سيل پناهندگان ايرانى را که از ظلم رژيم جمهورى اسلامى ايران به خارج پناهنده شدهاند را ديدهام که اکنون به ميليونها نفر مىرسند. جمهورى اسلامى ايران رژيمى سرکوبگر و ديکتاتور است و هر گونه باج دادن به اين رژيم و يا تهديد پناهندگان اشرف نقض قوانين بينالمللى است.


درادامه برنامه يكى از هواداران مقاومت طى سخنانى گفت آمدهايم تا همصدا با مردم قهرمانمان در درون کشور و ياران و هواداران مقاومت و سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران در سراسر جهان، به جهانيان بگوييم که: ما به هرشكل ممكن از سرداران اشرف نشينمان حمايت خواهيم کرد. اشرف امروز در راس مبارزات ملى ما سمبل فداى حداکثر و ايستادگى در راستاى تحقق اين سخن رئيسجمهور برگزيده مقاومتمان است که: ”مىتوان و بايد“ آرى مىتوان و بايد اشرفيان به خواستههاى برحقشان برسند. مىتوان و بايد گوشها و چشمان جهانيان را بر ماهيت رژيم ضدبشرى و ضدايرانى آخوندهاى دين فروش حاکم بر سرزمينمان گشود. و مىتوان و بايد اين رژيم ضدبشرى را سرنگون نمود تا جهان دوباره صلح و آرامش را نظارهگر باشد.