سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان

دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان
7:39:04 PM 1388/3/4
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران امروز با صدور اطلاعيهيى از دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان خبر داد و اعلام كرد: بنابه گزارشات دريافتى از داخل كشور، عوامل وزارت اطلاعات آخوندها در روز سهشنبه 23ارديبهشت، به منزل آقاى شمسالدين مهديزاده 60ساله، پدر سه تن از ساكنان اشرف، يورش برده و ضمن مصادره اموال شخصى وى، او را دستگير كردند. دختر وى منير مهديزاده، و همسرش آقاى على افشانى همراه با فرزند سه ماههشان اميرحسام نيز در همان روز در حمله عوامل اطلاعاتى به منزلشان دستگير شدند. دستگيرشدگان به نقطه نامعلومى منتقل شدهاند و تلاشهاى بستگان اين خانواده براى كسب اطلاع از آنان تا كنون بىنتيجه مانده است.

يادآورى مىشود كه از سرنوشت خانوادههاى ساكنان اشرف كه در روز دوم اسفندماه87، در حمله وحشيانه مزدوران وزارت اطلاعات به خانههايشان، در تهران دستگير و به بند مخوف 209 اوين منتقل شدند، نيز هم‌چنان خبرى در دست نيست. خانمها فاطمه (حورى) ضيايى و مهسا نادرى و آقايان حامد يازرلو، احسان عرفانى، محسن طرلانى بهرغم گذشت سه ماه از دستگيريشان كه با شكنجههاى فراوان روحى و جسمى همراه بوده، هم‌چنان در وضعيت بلاتكليف بهسر مىبرند. محسن نادرى، پدرخانم مهسا نادرى نيز در بند هشت زندان اوين تحت بازجويى دژخيمى به نام شيخان قرار دارد.
برادر اقاى حامد يازرلو28ساله، هود يازرلو، دانشجوى21سالهاى كه به اتهام سفر به اشرف براى ديدار خانوادهاش به سه سال زندان محكوم شده بود، در روز دوم خرداد به بند زندانيان خطرناك در زندان گوهردشت كرج منتقل گرديد. مادر وى خانم نازيلا دشتى، 49ساله، نيز به اتهام مشابه در زندان اوين، زندانى مىباشد.

در ادامه اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت آمده است:
دستگاه قضايى آخوندها با صدور احكام ناعادلانه عليه ديگر خانوادههاى دستگير شده اشرفيان، اعمال فشار بر آنان را ادامه مىدهد. در روز 21ارديبهشت ماه، خانم كبرى بنازاده اميرخيزى، يك مادر56ساله، را به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و فعاليت به نفع سازمان مجاهدين خلق ايران به 5سال زندان محكوم كرد. خانم صديقه فلاحت نژاد نيز به همين اتهام به 8سال زندان محكوم شده است.

خانمها اميرخيزى و فلاحت نژاد از جمله بستگان ساكنان اشرف هستند كه در روز 27 ديماه87 درحاليكه با پاسپورت و ويزاى رسمى قصد داشتند براى ديدار بستگان خود به عراق مسافرت كنند به همراه 18تن ديگر در فرودگاه تهران مورد يورش نيروهاى وزارت اطلاعات قرار گرفته و پس از ضرب و شتم بسيار، به بند 209زندان اوين منتقل شدند. زندانيان مزبور بهطور مستمرتحت شكنجههاى روحى و جسمى قرار دارند. يك چشم خانم اميرخيزى بر اثر شدت فشارهاى وارده در آستانه نابينايى قرار دارد.

مقاومت ايران در آذرماه گذشته اسامى اعضاى خانوادههاى 87تن از ساكنان اشرف را، كه در پى ديدار با فرزندانشان دستگير و زندانى شده بودند، در اختيار مراجع بينالمللى قرار داد.

مقاومت ايران خواستار محكوميت جهانى سركوب وحشيانه خانوادههاى مجاهدين و ساكنان اشرف و دخالت بلادرنگ مراجع بينالمللى و سازمانهاى مدافع حقوقبشر براى آزادى خانوادههاى دستگير شده مىباشد.