شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۸

ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف، يك اقدام سركوبگرانه و زمينهساز يك فاجعه انسانى است

كميته بينالمللى حقوقدانان:
ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف، يك اقدام سركوبگرانه و زمينهساز يك فاجعه انسانى است
7:51:56 PM 1388/3/8
اعتراض اشرفيان به ورود ناگهاني پليس عراق
اعتراض اشرفيان به ورود ناگهاني پليس عراق

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف كه از حمايت8500 حقوقدان در اروپا و آمريكا برخوردار است، در نامه‌هاى جداگانهيى براى فرمانده نيروى چند مليتى و سفير آمريكا در عراق. ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف را يك اقدام سركوبگرانه، غيرقانونى و زمينهساز يك فاجعه انسانى و نقض تعهد دولت عراق به دولت آمريكا در مورد احترام به حقوق ساكنان اشرف دانست و بر لزوم برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى نيروهاى آمريكا تأكيد كرد.

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف خاطرنشان كرد: اين اقدام فوقالعاده خطرناك در حاليست كه دولت عراق بهرغم همه انعطافهايى كه موكلان ما در اشرف از خود نشان دادهاند، از اذعان به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب قانون انساندوستانه بينالمللى و كنوانسيونهاى ژنو خوددارى كرده است. حقوقى كه پارلمان اروپا نيز در قطعنامه 24آوريل خود آنرا مورد تأكيد قرار داده بود.

ورود پليس به اشرف در حاليست كه حكومت ايران در آستانه انتخابات رياست جمهورىاش يك كارزار جديد عليه ساكنان اشرف آغاز كرده و فشارهاى جديدى را بر دولت عراق به منظور اخراج و استرداد ساكنان اشرف وارد مىآورند. احمدىنژاد رئيسجمهور و سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى رژيم در ملاقات با وزير خارجه عراق خواستار ”اجرايى شدن توافقات دوجانبه“ شدند.

تحولات اخير نشان مىدهد دولت عراق نه اراده و نه استقلال عمل لازم براى احترام به حقوق ساكنان اشرف و به اجرا گذاشتن قطعنامه پارلمان اروپا كه حداقل حقوق ساكنان اشرف را مشخص كرده بود ندارد. به همين خاطر هم‌چنانكه كميته بينالمللى در جستجوى عدالت (شامل 2000پارلمانتر در دو سوى آتلانتيك) اعلام كرده بود، راهى جز تضمين بينالمللى حفاظت اشرف و برعهده گرفتن مسؤليت حفاظت توسط دولت آمريكا در چارچوب تعهدها و وظايف بينالمللىاش وجود ندارد.