یکشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۷

بزرگترين گردهمايى ايرانيان در تاريخ مبارزات خارج كشور در ويلپنت پاريس با حضور و سخنرانى رئيس جمهور برگزيده مقاومت برگزار شد


بزرگترين گردهمايى ايرانيان در تاريخ مبارزات خارج كشور در ويلپنت پاريس با حضور و سخنرانى رئيس جمهور برگزيده مقاومت برگزار شد
12:58:34 PM 1387/4/8
سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايي بزرگ پاريس
سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايي بزرگ پاريس
گردهمايي بزرگ پاريس -
گردهمايي بزرگ پاريس -
اجتماع عظيم ويلپنت پاريس توسط خبرگزاريها و رسانههاى بينالمللى بطور گسترده انعكاس يافت. خبرگزارى فرانسه اعلام كرد: دههاهزار مخالف ايرانى در نزديكى پاريس گردهم آمدند و هيهاتهاى پارلماني از آلمان، فرانسه، استراليا، اردن،عراق و ... در اين گردهمايى شركت داشتند