یکشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۷

رئيس جمهور برگزيده مقاومت طي يك سخنراني در مقراصلي پارلمان اروپا در بروكسل گفت: اكنون, زمان آن است كه اتحاديه اروپا مجاهدين را از ليست تروريستي اش حذف

رئيس جمهور برگزيده مقاومت طي يك سخنراني در مقراصلي پارلمان اروپا در بروكسل گفت: اكنون, زمان آن است كه اتحاديه اروپا مجاهدين را از ليست تروريستي اش حذف كند

ظهر روز چهارشنبه 7خرداد رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي براي سخنراني در پارلمان اروپا به مقر اصلي اين پارلمان در بروكسل واردشد و ازسوي نايب رئيس پارلمان اروپا و شمارديگري از برجسته ترين نمايندگان پارلمان اروپا از گرو ههاي مختلف پارلماني مورد استقبال قرارگرفت. در مراسم استقبال علاوه برنمايندگان پارلمان اروپا، اعضاي برجسته مجلسين انگلستان از هرسه حزب اصلي اين كشور هم چون لرد راسل جانستون رئيس سابق مجمع پارلماني شوراي اروپا و لرد كلارك رئيس سابق حزب كارگر و ديويد جونز عضو كابينه سايه حزب محافظه كار انگلستان و هم چنين نمايندگان پارلمانها و شخصيتهاي سياسي از ساير كشورها ازجمله سيد احمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير نيز حضور داشتند.
درهنگام ورود رئيس جمهور برگزيده مقاومت جمعي از حاميان مقاومت و هموطنان مقيم بلژيك اجتماع كرده بودند و ضمن استقبال وحمايت از رئيس جمهور برگزيده مقاومت، حمله وحشيانه حكومت آخوندي به مجاهدان اشرف را محكوم كردند.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت درسخنراني خود دراجلاس بزرگ پارلماني درمقراصلي پارلمان اروپا دربلژيك، كه به رياست نايب رئيس پارلمان اروپا دكترويدال كوادراس و باشركت شماري از برجسته ترين نمايندگان پارلمان اروپا ازگرو ههاي مختلف پارلماني و هم چنين اعضاي برجسته مجلسين انگستان تشكيل شده بود، ضمن ارائه حكم تاريخي دادگاه استيناف انگلستان گفت: اكنون, زمان آن است كه اتحاديه اروپا مجاهدين را از ليست تروريستي اش حذف كند.
برچسب تروريستي انگليس كه دادگاه آنرا غيرقانوني اعلام كرد, مبناي حقوقي نامگذاري مجاهدين در اتحاديه اروپا بود. بنابراين, امروز نگهداشتن مجاهدين در ليست بطور مضاعف غير قانوني است. من از رياست اتحاديه اروپا مي خواهم بطور علني اعلام كند سازمان مجاهدين ديگر در ليست تروريستي اتحاديه اروپا نيست.
برای مطالعهُ کامل متن لطفاُ اینجا کلیک نمایید

برداشتی از سایت مریم رجوی