چهارشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۷

سید محمد خاتمی تاریخ را تحریف می کند.

فراسوی خبر ... یکشنبه 19خرداد

سید محمد خاتمی تاریخ را تحریف می کند.

زینت میرهاشمی

آیا خاتمی فکر می کند با تحریف تاریخ می تواند از رو دررویی زنان با نظام ولایت فقیه و به چالش کشیدن نظام دینی توسط زنان جلوگیری کند.

سنگ پایه فرهنگ دیکتاتوری مذهبی که بنیانگذار آن خمینی بود، تحقیر زنان و تعریف زنان به مثابه نصف مرد، ناموس مرد، ابلیس، و..است. چنین بود که از قعر قرون بیرون آمده ها از قدرت استفاده کردند و آن چنان جهنمی برای زنان ایران آفریدند که تاریخ از ثبت آن عاجز است. خاتمی سه دهه تحقیر زنان را به عنوان «ارتقاء جایگاه زنان» از طرف خمینی دانسته است. این جایگاه نفرت انگیز ارزانی خاتمی و همقطارانش باد.

سید خندان که حقوق زنان و دفاع از نظام را در واقعیت در تضاد می داند، فریبکارانه به تحریف تاریخ می پردازد. وی روز شنبه 18 خرداد در رابطه با حقوق زنان و نقش خمینی گفت:«نباید چشم خود را از نقش حضرت امام در ارتقای جایگاه زنان در کشورمان ببندیم.» او هم مثل همقطارانش که در چنبره مساله زن و حقوق آنان گرفتار است از همان حربه استفاده کرده و «ولنگاری، رها شدگی» را در برابر دستاوردهای عظیم زنان در جهان مطرح می کند. این حربه آخوندی آنقدر کهنه شده است که دیگر جایی در میان زنان ندارد. خاتمی انگاره ای که زنان در غرب را در مقابل زنان در شرق قرار داده، از میان این همه آزادی، «ولنگاری» را بر شمرده و در نهایت زنان گرفتار در قوانین شرعی را تقدس بخشیده و در ردیف ناموس خانواده به پستوی خانه ها می رانند. این عمق تفکر خاتمی است.

خاتمی مخالفت خمینی با حق رای زنان را لاپوشانی کرده و زیرکانه می گوید: «خیلی ها خوش نداشتند که زنان حق رای دادن و گرفتن داشته باشند. یا مسائلی از این قبیل، امروز بسیاری از مسائل حل شده و برای ما بدیهی است که آن هم به خاطر روشن بینی امام خمینی بود.»

کیست که نداند در سال 1341 خمینی از مخالفان سرسخت دادن حق رای به زنان بود. خمینی با رسیدن به قدرت از آن جایی که زنان از حق رای برخوردار بودند و در جنبش ضد دیکتاتوری شرکت وسیع کرده بودند و از آنجا که زنان در جنبش انقلابی و به ویژه در جنبش فدایی نقش مهمی به عهده گرفته بودند که هیچکس نمی توانست آن را انکار کند، قادر نبود این حق کسب شده را از زنان بازستاند.

خمینی برای مخالفت خود در سال 1341 توجیه تراشید. یعنی رای دادن زنان را هم نه در چارچوب حقوق زنان به عنوان حقوقی بنیادین و جهانشمول بلکه به عنوان وظیفه ای شرعی در چارچوب ولایت فقیه به حساب آورد.

خاتمی که خوب می داند در چارچوب قانون شرع، زن نیمی از مرد و حق ریاست قوه قضائیه را هم ندارد چه رسد به ریاست جمهوری می گوید «شرایطی فراهم شده که امروز بحث می شود که زن می تواند رئیس جمهور شود.» وی جواب نمی دهد زنی که برای تحصیل و سفر باید اجازه رئیس خانواده یعنی مردش را داشته باشد چگونه می تواند رئیس جمهور شود.

برداشتی از سایت ایران نبرد