سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۷

پيام رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي، به مناسبت رأي پارلمان انگليس مبني بر لغو برچسب تروريستي و حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه

از سایت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران www.mojahedin.orgپيام رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي، به مناسبت رأي پارلمان انگليس مبني بر لغو برچسب تروريستي و حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه

تهنيت به ملت ايران و اشرف قهرمان
درود وتهنيت به مريم و خانواده بزرگ مقاومت
مسعود رجوي- 3 تير 1387

با تبريك بمناسبت ميلاد صديقهي كبير يگانگي
كوثرسرشار رهايي ,
چشمه جوشان فزايندگي,
الگوي والاي شيعيان ضد ارتجاعي
بزرگ مادر آرماني مجاهدين,
فاطمه زهرا عليها سلام,


هموطنان ,
مركزلشكر بهتان عليه مجاهدين خلق ايران فروريخت .
نمايندگان مردم انگلستان درمجلس عوام و در مجلس اعيان به اجماع , ابطال برچسب تروريستي و خارج شدن سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه را مورد تصويب قرار دادند .
همچنانكه در لايحه تقديمي وزير كشور آمده است «اين سازمان ديگر ممنوعه نخواهد بود» و اين امر« به‌منظور به اجرا‌گذاردن حكم دادگاه استيناف انگلستان صورت مي‌گيرد».
پس از 7سال و سه ماه نبرد بي امان, اكنون باطي تمامي مراحل قضايي و پارلماني تهمت تروريسم عليه سازمان پيشتاز و پرافتخار جنبش رهايي بخش ملت ايران به زباله دان تاريخ فرو مي افتد .
فتح قله پيروزي, همزمان با سالگرد30خرداد, بر همه شما و بر همه رزم آوران و كوشندگان براي عدالت و برهمه شهيدان نسل فدا و مقاومت مبارك!
و به سوي قله هاي بلندبعدي وگشودن دروازه هاي آزادي, به پيش!

شگفتا كه همزمان درعراق و دراشرف كه هدف حمله موشكي و تاخت وتاز تروريسم وكشتار وحشيانه آخوندي است, 3ميليون شيعه حسيني به پا مي خيزند و دربيانيه تاريخي خود قلب سپاه يزيدي خميني براي صدورارتجاع وتروريسم را فرومي ريزند و دفترحسابهاي استراتژيكي براي گسترش خلافت سفياني را درهم مي پيچند.
مجاهدين و ارتش آزادي وياران و حاميان مقاومت براي آزادي, براستبداد وفاشيسم مذهبي پيشي گرفتند و دشمن و همدستانش, مات ومبهوت ,و بقول قرآن همچون بوزينگاني سرافكنده برجاي ماندند.

در طليعه تيرماه,روان مصدق بزرگ و شهيدان قيام30تير شادباد. امروز در تداوم و تكامل همان راه « 3تير» نيز در تقويم سرفرازيهاي ملي ما به ثبت رسيد. مصدق ومردم ايران در مريم و در اشرف پايدار ,پيروز شدند . 56 سال پيش مسئله نفت در كانون رويارويي مردم ايران با ارتجاع و استعمار قرار داشت و اكنون همه مي بينند كه ارتجاع حاكم بر ايران چگونه با پشتيباني دولت فخيمه ,خود را براي در ليست گذاشتن و در ليست نگه داشتن مجاهدين به آب و آتش ميزند . يقه ميدراند , گلو پاره ميكند.خط و نشان ميكشد , تهديد ميكند . سر به سنگ ميكوبد و در حراج منابع و ثروتهاي ملي حد و مرز نمي شناسد .
هيچ چيز رساتر از اين جست و خيزهاي جنون آميز در موضوع ليست و در مسئله عراق نميتوانست هماوردي مجاهدين در مصاف با فاشيسم مذهبي و همچنين موقعيت جايگزيني شوراي ملي مقاومت ايران را به اثبات برساند . رژيم به زبان خودش وزنه تعادل و تقابل استراتژيكي را فرياد ميزند .
هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد
كه براين جور وجفا صبر وثباتم دادند
اين است اجر صبر و ثبات مريم و ثمر زحمت فوق طاقت اوكه دراين سالها, در دفاع از حرمت مجاهدان اشرف نشان و آزادي ستان و در دفاع از مقاومت ايران و تنها جايگزين دمكراتيك از دل وجان سوخت و پرتوهاي شرف و غيرت و همبستگي را در دلها برافروخت .تا راهبند ارتجاعي و استعماري را بانيروي مقاومت و وجدان درهم بشكندو راه آزادي و سعادت خلق محروم و ميهن محبوب را بازبگشايد...
در همين لحظات, بايد از نمايندگان شرافتمند مردم انگلستان قدرداني وتشكرنمود. به خاطر روشن بيني سياسي شان, به خاطر شرافت انساني شان و به خاطر ايستادگي و ثبات قدمشان در دفاع ازمظلوم...
آنها هفت سال است كه در هفتخوان اين كارزار سهمگين با مردم و مقاومت ما همراهند
به ياد ميآورم كه هفت سال پيش در مجلس انگلستان, دراعتراض به وارد كردن مجاهدين درليست ممنوعه, با شجاعت و شرافتي ستايش انگيز ,فرياد آزاديخواهي مردم ايران را منعكس كردند
توني كلارك رئيس سابق حزب كارگر در اجلاس دوم فروردين 1380 گفت:«پيام من از اين جلسه به خانم رجوي و نيروهاي شجاع او كه شعله‌هاي آزادي را زنده نگاه مي‌دارند اين است كه از همهٌ شما متشكرم. اميدوارم در تلاشهاي خود موفق باشيد تا كشوري و جامعه‌يي را تأسيس كنيد كه همه در سراسر دنيا و نه فقط در ايران به آن افتخار كنيم. تروريستهاي واقعي ملايان هستند كه با ترور و وحشيگري در ايران حكومت مي‌كنند. اين رژيم سزاوار هيچ‌گونه حمايتي از سوي دولت انگلستان نيست. بيش از هر زماني شرم دارم كه ما حتي به صحبت در بارهٌ ممنوعيت كساني نشسته‌ايم كه خواهان آزادي و عدالت هستند».
رابين كوربت, رادمردي كه درآن زمان نماينده مجلس عوام بود, به اعتراض برخاست و گفت:« شايد اين اولين بار در تاريخ باشد كه قربانيان يك تروريسم سازمان‌يافتهٌ دولتي خود تروريست خوانده مي‌شوند»
ديويدآلتون كه امرور نامش به نمايندگي ازسوي 35 پارلمانتر شاكي درصدرحكم دادگاه استيناف نوشته شده, در همان جلسه فرياد زد:« امروز روز غم‌انگيزي براي دموكراسي ما ست. ارزشهايي كه در دو دههٌ‌ گذشته در رابطه با ايران عنوان كرديم و ارزشهايي كه مردم در جنگ جهاني دوم به‌خاطرش جان باختندامروز با اين تصميم نقض شدند. حمايت از مجاهدين تنها به معني حمايت از حق مردم ايران براي مقاومت نيست، حمايت از مجاهدين فراتر از حمايت از ارزشهاي دموكراتيك در انگلستان است. حمايت از اساسي‌ترين حقوق انسانهاست. سخن ازمجاهدين، سخن از مردان و زناني است كه جانشان را به كف گرفته اند و از زبان مقاومت سراسري خودشان، از زبان شهيدانشان، از زبان فدا و پاكباختگي شان، پيامشان را مي‌رسانند».
اكثريت نمايندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و 100 عضو مجلس اعيان در همان زمان در بيانيه خود , همصدا با اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا, دردفاع ازمشروعيت مقاومت مردم ايران و درافشاي فريب خاتمي, بپاخاستند و نوشتند: «مجلس نمايندگان آمريكا، همانند قانونگذاران در ساير كشورها، تصريح كرده‌است كه جنبش مجاهدين در ايران، يك جنبش مشروع است.در ايران هيچ تغيير واقعي رخ نداده است. جناحهاي به اصطلاح “اصلاح‌طلب” و “ارتجاعي” تنها دو روي يك رژيم سركوبگرند. اين رژيم از مردم خود وحشت دارد و قتل سياسي را در داخل و خارج كشور به كار مي‌گيرد. دولت انگلستان بايد از ميليونها ايراني پشتيباني كند و نه از ملايان...».
گوردن اسلين، قاضي سابق دادگاه عدالت اروپا وحقوقدان نامدار انگلستان وجهان، دوست فراموشي ناپذير مقاومت ايران و مجاهدان آزادي در اشرف، همين چند روز پيش، در بحث رسمي مجلس اعيان گفت:« از آنجا كه گام اوليه براي ممنوعيت مجاهدين توسط دولت بريتانيا برداشته شده, دولت ما بايد پيشگام حذف نام مجاهدين ازليست ممنوعه اتحاديه اروپا بشود»,
بله, حق و حقيقت, روشن است و روشن بود. اما, نيروي شوم «تجارت سياسي» و «دجاليت آخوندي» و «دنائت اخلاقي» جَوَ لان داد و از نامگذاري ننگين تروريستي تا همدستي جك استرا براي استرداد و اعدام مسئولان مجاهدين پيش رفت...
در چنين روزگارغريبي بود كه مريم و زادگان آرماني او صبر و پايداري پيشه كردند و با همت هموطنانمان و پشتيبانان مقاومت ايران , غير ممكن را ممكن و محقق كردندو اكنون بجانب قله بعدي در اتحاديه اروپا مي شتابند .
بگذريم كه افعي شرزه ولايت و غاصبان حق حاكميت ملت نيز تا بالكل سرنگون نشده باشند , دست برنميدارند . همچنانكه امروزتايمز لندن نوشت , گاه ازهيأت وزيران دولت فخيمه ميخواهند قانون انگلستان را طوري تغيير بدهد كه بتوان دوباره به مجاهدين گير داد يا اينكه لااقل“بازوي نظامي اين سازمان ارتش آزاديبخش ملي” را هرچند خلع سلاح و نفر به نفر مورد تحقيق قرار گرفته و هرچه طبق قوانين وكنوانسيونهاي بين المللي داراي موقعيت حقوقي حفاظت شده است ,در ليست باقي بگذارد ! والا رژيم ديپلماتهاي خود را از انگليس فراميخواند. ....
منظورتكرار همان زد و بندها و معاملات كثيف و غيرقانوني است كه به اذعان بالاترين قضات بريتانيا ,آنچنان كه در بخش غير علني حكم دادگاه استيناف آمده است “جاي موضعگيري و تأسف دارد” و نشان ميدهد “پروسه تصميم گيري در اين پرونده به نحو بارزي با استانداردهايي كه قانون معين كرده است ... فاصله دارد”.
هر چند كه امشب سخنگوي دولت انگليس در مجلس اعيان و مجلس عوام, بطوررسمي اين حرفها را تكذيب كرد وتاكيد نمود به اين قبيل درخواستهاي رژيم تن نخواهند داد.
بيچاره رژيم آخوندي كه دوام حكومت خود را در بازسازي سبوي شكسته و پيمانة ريخته اي مي پندارد كه مانند آب رفته ,ديگر به جوي بازنميگردد و اگر هم برگردانده شود جز لوش و لجن و رسوايي و فضيحتِ بيشتر, نخواهد بود .
با آمادگي براي مقابله با پاتك ها و تشبثات مذبوحانه آخوندي , تكرار ميكنم : « در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك ذره آزادي و وجدان وجود دارد, ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم . مبارزه بر سر حذف ياوه ي تروريستي ,اكنون مبارزه اي است با پيروزي محتوم . برچسب زنان , هركه هستند, محكوم به شكست هستند. يكسال پيش درهمين ايام گفتم :« صبركنيد ببينيم اين نامگذاري پوسيده و در هم شكسته , چه مدت ديگر دوام مي آورد».
امسال اما اين رژيم است كه در انگليس دست به دامن دولت فخيمه شده تا قانوني را كه ديگر نميتوان از آن سرپيچي كرد عوض كند . در عراق هم به «تثبيت» اجتماعي و سياسي مجاهدين معترف است و در خلال لجن پراكني و عربده هاي معمول آخوندي اذعان ميكند كه : اين وضعيت براي مجاهدين يك امتياز و افتخار سياسي - ايدئولوژيك به?حساب مي?آيد.
به رژيم ميگوييم : بله ما “زن و مرد جنگيم” و اين نبردي است تا پيروزي.

رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران
ضامن پيروزي محتوم خلق ماست
والسلام علي سيده نساء العالمين
مسعود رجوي
3 تير1387