دوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۹

زمان آن رسيده كه جهان چشمانش را بر روى تروريزم رژيم ايران، بگشايد


زمان آن رسيده كه جهان چشمانش را بر روى تروريزم رژيم ايران، بگشايد

ديلي تلگراف
ديلي تلگراف

ديلى تلگراف، در مقالهيى با عنوان «دستهاى ملاهاى ايران آلوده به خون انگليسيهاست و بايد قيمت آنرا بپردازند» به بررسى دخالت رژيم آخوندها در افغانستان پرداخت و با اشاره به نقش رژيم در كشته شدن سربازان انگليسى در عراق و افغانستان، سياست مماشات غرب بهويژه دولت انگلستان با رژيم را به شدت به باد حمله گرفت و خواهان برخورد قاطع با رژيم و حمايت از قيام مردم ايران شد.

نيل گاردينر، نويسنده اين مقاله نوشت: انگلستان در عمل، هم اكنون در جنگ با ديكتاتورهاى ايران است و چندين سالست كه در اين جنگ بوده است.
نيل گاردينر در مقاله خود، كه در ديلى تلگراف منتشر شده، با اشاره به مصاحبه دو تن از فرماندهان طالبان در مورد جزئيات آموزش نيروهاى طالبان توسط رژيم ايران، كه چند روز قبل در ساندى تلگراف به چاپ رسيد، نوشت:
گزارش تكاندهنده هفتهنامه ساندى تايمز، تنها، چيزى را تأييد مىكند كه ما مدتهاست آن را مىدانيم. اين كه رژيم ايران فعالانه طالبان افغانستان را آموزش مىدهد و در كشتن نيروهاى انگلستان، آمريكا و متحدين ما، مستقيماً دست دارد.
دخالت مستقيم تهران در افغانستان درحاليست كه در شورشهايى كه با حمايت رژيم ايران در جنوب عراق صورت گرفت نيز، بيش از صد نيروى نظامى انگليسى كشته شدند.

ديلى تلگراف افزود:
هفته پيش، ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده فرماندهى مركزى آمريكا، بار ديگر گفت كه رژيم ايران به شبكه القاعده كمك مىكند و القاعده از ايران، بهعنوان مركز اصلى پشتيبانى استفاده مىكند. جايىكه ارتباط رهبرى ارشد القاعده را به وابستگانش در منطقه وصل مىكند. پترائوس در دسامبر به اى.بى.سى نيوز گفت رژيم ايران تجهيزات، مواد انفجارى و پول براى طالبان در غرب افغانستان تهيه مىكند.

ديلى تلگراف با اشاره به مقاله ساندى تايمز، افزود:
چنانچه پيشبينى مىشد، دولت كارگر نه هيچ واكنشى نشان داد و نه تهران را محكوم كرده است. همان سياست معمول استمالت كه اين روزها سياست خارجى گوردن براون است.
زمانى نه چندان دور، كشتن يك انگليسى توسط يك رژيم خارجى، يك عمل خصومت آميز شمرده مىشد. اكنون رژيم ايران بدون هرگونه مجازاتى به كشتن نيروهاى انگليسى كمك مىكند و ملوانان نيروى دريايى را بهگروگان مىگيرد
نيل گاردينر، نويسنده اين مقاله نوشت:
اين وضعيت بايد پايان يابد. براى اين نوع تحريك، بايد قيمت پرداخته شود. پاسخ انگلستان بايد سريع و مصمم باشد. بايد روابط ديپلوماتيك با رژيم تروريستى در تهران تماماً خاتمه يابد و لندن اعلام كند كه براى دفاع از خود، عليه هر اقدام رژيم ايران براى كشتن نيروهاى انگليسى، در هركجا كه لازم باشد از زور استفاده مىشود. هر اقدامى هم بايد براى حمايت از نيروهاى حامى دموكراسى در ايران، و تضعيف چنگ ملاها بر قدرت انجام شود.

دولت بريتانيا بايد به انزواى بينالمللى كامل رژيم ايران فراخوان دهد و پايبندى جدىترى را به ممانعت از دستيابى رژيم ايران به تسليحات اتمى و هر اقدام لازم براى متوقف كردن آنها نشان دهد. سالها مذاكرات بيهوده بين سه كشور اتحاديه اروپا (بريتانيا، فرانسه و آلمان) و تهران، تحت عنوان مراوده سازنده، يك شكست بوده است. استمالت اروپا از رژيم ايران، سناريوى كابوسآور يك ايران مسلح به بمب اتمى را بسيار نزديكتر كرده است

اگر در انتخابات ماه مه، محافظهكارها بهقدرت برسند، آنها بايد آماده باشند كه با رژيم ايران رو در رو شوند و در برابر حمايت اين رژيم از طالبان و القاعده، دست بهعمل قاطع بزنند. جهان بهسرعت، بسيار خطرناكتر مىشود.

ما بايد چشم بهراه آن روزى باشيم كه حاكمان بيرحم و وحشى ايران، بهصورت ايدهآل، بهدست مردم خود، از قدرت جارو شدهاند. جهان براى يك مدت طولانى چشمانش را بر حمايت مستبدان ايران از تروريسم بسته است. اكنون زمان آن رسيده كه آنها را مجبور كنيم قيمتش را بپردازند.