یکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۹

56حزب، اتحاديه و سازمان و دهها پارلمانتر از يازده كشور عربى، خواستار حفاظت اشرف توسط مللمتحد شدند


56حزب، اتحاديه و سازمان و دهها پارلمانتر از يازده كشور عربى، خواستار حفاظت اشرف توسط مللمتحد شدند

شهر اشرف
شهر اشرف

56 حزب و اتحاديه و جمعيت و سازمان عربى و بيش از 500 شخصيت سياسى و حقوقى از جمله دهها پارلمانتر از بيش از يازده كشور عربى خواستار شدند كه سازمان ملل حفاظت كمپ اشرف را به عهده گيرد

56 حزب، سازمان، اتحاديه، جمعيت و هم‌چنين دهها پارلمانتر از 11 كشور عربى از جمله مصر، لبنان، كويت، مراكش، امارات، تونس، الجزاير، يمن، بحرين، فلسطين و سوريه بعلاوه بيش از 500 شخصيت سياسى از جمله دهها پارلمانتر و هم‌چنين شخصيتهاى آكادميك و حقوقدانان و وكلا و پزشكان و مهندسان و مقامات بلندپايه حزبى و اعضاى جمعيتها و سازمانها، سردبيران روزنامه‌ها و سايتها و اصحاب رسانه و نويسندگان و پژوهشگران، شخصيتهاى سنديكايى، صاحبان حرفه، پزشكان، استادان دانشگاه، و فعالان حقوق زنان و فعالان سياسى با امضاى بيانيه‌يى خواستار شدند كه: ”يك نيروى بينالمللى حفاظت اساكنان اشرف را تحت اشراف سازمان ملل به عهده گيرد“ و بر ”ضرورت تعهد نيروهاى سازمان ملل از حفاظت و التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف با استناد و با احترام به قطعنامه پارلمان اروپا در تاريخ 24/4/2009 و پايان بخشيدن به محاصره اشرف“ تأكيد كردند.

در اين بيانيه آمده است: ”در زمانيكه مردم ايران هر روز بيش از پيش براى استمرار قيام خود به منظور تغيير در كشورشان و دستيابى به آزادى و دموكراسى، جانفشانى مىكنند. اكنون دنيا قهرمانيهاى آنها را به چشم مى‌بيند و به گوش مىشنود و گواهى مىدهد كه در ايران جنگى جريان دارد كه يك سوى آن همه مردم با عزم و اراده و مشروعيت خواستهايشان و در سوى ديگر حاكمان هستند كه بر انواع تروريسم و وسايل سركوب و… متكى هستند. استمرار و سرعت تحولات و ميزان عمق و گسترش سطح قيام در نيمه دوم سال گذشته و قيام دو روز آخر سال ميلادى اخير، به همگان نشان داد كه كه اين تغيير اجتناب ناپذير است.

در همين حال دولت تهران براى رويارويى با اين جنبش مردمى و خاموش نمودن آن راهى جز سركوب مردم ايران و نابودى اپوزيسيون دموكراتيك خود نمىيابد و روز به روز توطئههايش عليه ساكنان اشرف، اعضاى مجاهدين خلق ايران در عراق، و بهطور خاص جابجايى اجبارى و اخراج آنان از طريق كنترل و ديكته كردن به دولت عراق افزايش مىيابد. بيش از يكسال است كه اشرف تحت محاصره كامل قرار دارد و بنابه گزارشات ارگانهاى بينالمللى حتى نيازهاى اوليه انسانى هم‌چون غذا و دارو، به سختى وارد اين كمپ مىشود و با توجه به‌ رفتار دولت عراق تا به امروز، شاهد هستيم كه متاسفانه دولت عراق تاكنون كمترين توجهى به اعتراضات مكرر هزاران قانونگذار بينالمللى و سازمانهاى بينالمللى و حقوقبشرى نكرده است و تجربه يكساله نشان مىدهد كه دولت عراق نه تنها نيت حفاظت ساكنان بىدفاع اشرف را ندارد بلكه با سرباز زدن از تعهدهاى و امتناع از التزام به قوانين بينالمللى آنها را تحت محاصره كامل نيزقرار داده است
و در زمانيكه قيام سراسرى بر عليه ديكتاتورى حاكم در ايران گسترش پيدا مىكند و حكومت در رويارويى با اين جنبش مردمى و براى خاموش كردن آن راهى جز سركوب مردم ايران و نابودى سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون اصلىاش در اردوگاه اشرف در عراق نمىيابد.
ما خواهان آن هستيم كه:
- يك نيروى بينالمللى تحت نظر سازمان مللمتحد پرونده حفاظت ساكنين اشرف را بعهده بگيرد.
- بر تضمين عدم حمله و بهكارگيرى خشونت و جابجايى آنها تأكيد داريم.
- بر ضرورت تعهد نيروهاى سازمان ملل در پرونده حفاظت اصرار داريم و خواهان التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف بر اساس احترام به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا به تاريخ 24آوريل 2009 و پايان دادن به محاصره اعمال شده بر اشرف هستيم.

احزاب و سازمانهاى امضا كننده بيانيه:

1- حزب مصر جوان (مصر)
2- جنبش ناصريهاى آزاد (لبنان)
3- حزب سبزها (مراكش)
4- حزب تجمع پيشروى موحد (مصر)
5- انستيتوى پژوهشهاى استراتژيك (كويت)
6- جنبش تغيير (لبنان)
7- جنبش اعراب متحد (مصر)
8- ليگ دفاع از حقوقبشر (سوريه)
9- جنبش پيشرفت و عدالت (مصر)
10- جمعيت نظارت بر حقوقبشر بحرين
11- جنبش استقلال (لبنان)
12- مركز حقوق زنان (مصر)
13- ائتلاف نيروهاى چپ (مصر)
14- جريان شيعه آزاد (لبنان)
15- ليگ حقوقبشر الجزائر (الجراير)
16- جمعيت زنان المهديه (مراكش)
17- شبكه عربى اطلاعات حقوقبشر (مصر)
18- جنبش اجتماعى لبنان (لبنان)
19- انستيوى دموكراتيك مصر براى روشنگرى حقوق قانونى و قانون (مصر)
20- مركز هميارى حقوقبشر الفجر (مصر)
21- جمعيت حقوقبشر آمازيگ (مراكش)
22- مركز حقوقبشرتكنولوژيك (مصر) اسم چك شود
23- فدراسيون جمعيتهاى رشد و توسعه (مراكش)
24- موسسه مطالعات حقوقى و قانونى ماعت (مصر)
25- مركزقانونى هشام مبارك (مصر)
26- سازمان دموكراتيك شغل (مراكش)
27- جنبش ملى آمريكاييان لبنانى تبار (لبنان)
28- مركز روشنگرى توسعه و حقوقبشر (مصر)
29- انجمن قانونى الصفوه (مصر)
30-ديدبان تونسى حقوق و آزاديهاى سنديكايى (تونس)
31- بيناد عربى حمايت از جوامع مدنى و حقوقبشر (مصر)
32- مركز مشورتى قانونى (مصر)
33- مركز وكالت و مشورت قانونى (مصر)
ا34- نجمن مشورتى و هميارى قانونى (مصر)
35- جمعيت غرب براى همبستگى و رشد (مراكش)
36- مركز منطقهاى حقوقبشر (c. u. h. r) (مصر)
37- گروه هميارى قانونى (مصر)
38- هيأت لبنانى مبارزه با خشونت عليه زنان (لبنان)
39-بنياد قانونى اجيال (مصر)
40- انجمن دفاع اجتماعى و حقوقبشر (مصر)
41- هيأت ملى حفاظت از اموال عمومى (مراكش)
42- بنياد رايه براى آموزش و حمايت ازدمكراسى (مصر)
43- مركز براعن براى سرپرستى كودكان و زنان (مصر)
44- انجمن توسعه و حقوقبشر شعاع (مصر)
45- كميته آماده‌سازى اتحاديه حقوقبشر (مراكش)
46- انجمن توسعه جامعه و حقوقبشر (مصر)
47- مركز سرپرستى و توسعه اجتماعى سلاسه (مصر)
48- مركزپژوهشهاى مصرى و عربى (مصر)
49- اتحاديه اطلاع رسانى عربى (مصر)
50- مركز دمكراسى و حقوقبشر مصر
51- اتحاديه نويسندگان عرب (فلسطين)
52- موسسه فرهنگى كردا (سوريه)
53- هيأت هماهنگى انجمنهاى غير دولتى فلسطينى
54- مركز نوجوانان و جوانان شتيلا (فلسطين)
55- مركز حقوقبشر و مشاركت دموكراتيك (فلسطين)
56- سازمان زنان دموكرات فلسطين


اسامى برخى از شخصيتهاى برجسته عربى در بين امضاء كنندگان بيانيه:

-دكتر سليم الحص نخستوزير سابق لبنان
-دكتر مصطفى عَلّوش هماهنگ كننده فراكسيون پارلمانى 14مارس لبنان
-دكتر وليد الطَبًطَبائي رئيس كميته دفاع از حقوقبشر پارلمان كويت
-حَمدين عَبدالعاطى صَباحي عضو پارلمان مصر
-جمال سليم جَراح عضو پارلمان لبنان
-دكترسَحر القَواسمي عضو پارلمان فلسطين
-خانم سَلوا كَركَرى عضو پارلمان مراكش
-آقاى محمد عَبد العَليم داود عضو پارلمان مصر
-ميشل رنه معاود عضو پارلمان لبنان
-دكتر جمال الزيني عضو پارلمان مصر
-جناب عاطف مَجدلانى عضو پارلمان لبنان
-علاء الدين عَبدالمنعم عضو پارلمان مصر
-آيتالله علامه سيد على الأمين مفتى صور و جَبَل العامل
-شيخ محمد حاج حسن از روحانيان برجسته شيعه در لبنان
-سركيس دويهى رهبر مسيحيان زَقًهورًتا لبنان
-جان مفّرَج رئيس جنبش اجتماعى لبنان
-كمال بَطَل معاون سازمان شوراى جهانى انقلاب سدر
-احمد عبيد المصباحي رئيس دائره تبليغات حزب دموكراتيك مردم يمن

در بين امضاء كنندگان اسامى برخى شهرداران لبنانى از جمله آنتونى خباز، الياس خورى، شاهيد جها مشاهده مىشوند.