یکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۹

سخنرانى نوروزى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مراسم تحويل سال نو در اور سورواز


سخنرانى نوروزى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مراسم تحويل سال نو در اور سورواز

پيام نوروزي رييس جمهور برگزيده مقاومت
پيام نوروزي رييس جمهور برگزيده مقاومت

يا مقلبَ‌القلوب والَابصار، يا مدبّرَ الَليل و النَهار، يا محَوَل الحول والاَحوال، حَوّل حالنا الى اَحسن الحال
خدايا احوال مردم ايران را به نيكوترين حالها دگرگون كن.
و نوروز آزادى و حاكميت مردم را محقق كن.
حلول سال نو و آغاز بهار در گرماگرم قيام آزادى كه در چهارشنبهسورى، باز شعله‌ور شد، چه زيبا و مبارك است.
پس نوروز را پيش از همه، به قيام‌كنندگان و اشرفى‌ها شادباش مى‌گوييم.
خوشا اراده‌هاى بهار‌آفرين شما كه معناى حقيقى نوروز يعنى مقاومت در برابر سرماى ستم و استبداد را فروزان كرده‌ايد.

سال نو را به تمام هموطنان عزيز در داخل و خارج ايران تبريك مىگوييم.
تبريك مى‌گويم به زندانيان سياسى كه در سياه‌چالهاى رژيم ولايتفقيه، جانانه مقاومت مى‌كنند.
تبريك مىگويم به خانواده‌هاى شهيدان و زندانيان سياسى، آنها كه بهرغم همه سو‌گ‌ها و غم‌هايشان، در تمام 9ماه گذشته يكسره در حال اعتراض به دستگاه سركوب و جنايت يا برانگيختن ساير هموطنان به اين مبارزه بودند.
تبريك به اعضا و پشتيبانان شوراى ملى مقاومت!
و تبريك و شادباش به مسعود، كه در زمستانى‌ترين و سياه‌ترين ادوار تاريخ ايران، آتش قيام و مقاومت را زنده و شعله‌ور نگاه داشت.

دوستان عزيز!
هموطنان گرامى!
اشرفى‌هاى عزيز!
ـ سالى كه گذشت سال قيام بود و سال اشرف
و سالى كه آغاز كرده‌ايم سال پيشروى به سوى برقرارى آزادى و حاكميت مردم است.
قيام‌ها كه آخوندها مى‌خواستند سركوب و مهارش كنند راه و رسم اشرف را در پيش گرفت و اشرف، كه مى‌خواستند نابودش كنند، مشعل روشنايى‌بخش قيام‌ها شد.
سالى كه گذشت با خيزش چهارشنبهسورى پايان راره‌يى داشت.
يك درس فراموش نشدنى به رژيم و ولى‌فقيه آن كه فتواى رسوايش عليه چهارشنبهسورى در آتش‌ سوخت.

باند مغلوب رژيم نيز كه مردم را از شركت در چهارشنبهسورى منع مى‌كردند، پاسخ مناسبى دريافت كرد.
اين است حضيض جبهه سازش و تسليم يعنى دفاع از قانون اساسى ولايتفقيه در داخل ايران و مخالفت با سياست قاطعيت و تحريم عليه رژيم در خارج كشور.
پس خوشا جبهه قيام و مقاومت كه تا برقرارى آزادى و حاكميت مردم از پا نخواهد نشست.

ـ سالى كه گذشت، براى ما و مردممان، سال اشكها و داغهاى بسيار بود. بهخاطر يازده شهيد اشرفى و بهخاطر صدها اشرفنشان ديگر كه در قيام براى آزادى جان باختند.
شهدايى هم‌چون ندا، سهراب و كيانوش و حنيف و سياوش.
در عين حال سالى بود پر از شور و شادى و اميد برآمده از شجاعت و قهرمانى مردمى كه در برابر سركوب و دجاليت بپاخاستند.

ـ سالى كه گذشت، سال در هم‌شكستگى رژيم ولايت بود.
خامنه‌اى مى‌خواست اداى دمكراسى درآورد و همزمان پاسدار گماشته‌اش را از انتخابات تقلبى 40 ميليونى يك ضرب رئيسجمهور كند. البته همه اين طمع‌ورزيها‌ را مرتكب شد اما به دست خود رژيمش را از فرق سر تا نوك پا از هم شكافت.
درياى خروشان نارضايتى‌ها، اين‌چنين مَجال فوران پيدا كرد و در سراسر سال، بهارى از پى بهارى ديگر خلق شد.
حالا ولىفقيه تقلا مىكند و دست و پا مىزند‌ تا مگر با سپاه پاسداران و دژخيمان، جامعه را مرعوب كند و قيامها را فرو نشاند. اما اين آب در هاون سودن است و باد در غربال بيختن. و ما به او مى‌گوييم منتظر باش تا تند باد بهارى نظام و دودمانت را بر باد دهد.

ـ سالى كه گذشت سال «مرگ بر اصل ولايتفقيه» بود. راستى كه اين فراتر از شعار، هم‌چون بهمنى عظيم خيمه و خرگاه ولايت را درهم‌كوبيد. شعارى كه كشاكش ميان مردم ايران با رژيم را به كانونى‌ترين نقطه‌اش بالغ كرد، يعنى حاكميت مردم.
بله تمام دعوا، بر سر حاكميت مردم است كه توسط مشتى آخوند جنايتپيشه غصب شده است.

هر كس كه در جانب مردم ايران است، هركس كه مشتاق نوروز سياسى و اجتماعى ايران زمين است، لاجرم خواهان ريشه‌كنى ولايتفقيه با همه جناحها و باندهاى آن است، خواهان نفى ساختار سياسى اين رژيم و همه نهادها و نمادهايش؛ بهخصوص قانون اساسى ارتجاعى آن است.
بله بهاران قيامهاى ايران، جايى براى كهنگى و تيرگى نگذاشته است. گو اينكه ولايتفقيه و قانون‌اساسى ‌اش از روز اول هم، كهنه و پوسيده بود.

ـ سالى كه گذشت سال رسوايى تماشايى مماشات‌گران در عرصه جهانى بود.
در تعامل با فاشيسم مذهبى به هر كارى دست زدند.
قطعنامه‌هاى شوراى امنيت را به سود آخوندها، مسكوت گذاشتند، براى بازى انتخاباتى ولايتفقيه پيشاپيش هورا كشيدند اما جز آنكه رژيم را به بمب اتمى نزديكتر‌ كنند و براى تروريسم و جنگ‌افروزى آن در منطقه راه بازكنند، حاصلى نداشتند. تا اينكه قيام‌هاى پرتوان مردم ايران به آنها، سيلى‌‌ها نواخت و تجارب صدبار آزموده شده را به آنها فهماند و تحميل كرد.

اما در مقابل جبهه مماشات، جبهه گسترده‌اى از آزادىخواهان در سراسر دنيا و نمايندگان آنها در پارلمانهاى كشورهاى مختلف به حمايت از مقاومت و اشرف برخاستند. اكثريت نمايندگان مجلس نروژ و فنلاند، اكثر يت مجلس عوام و بيش از 150 عضو مجلس اعيا انگلستان و تازه‌ترين آن يعنى حمايت اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا كه در يك قطعنامه پيشنهادى به دفاع از اشرف برخاستند.

ـ سالى كه گذشت، سال پايدارى پرشكوه اشرف بود.
وقتى كه قيامها آغاز شد، ترس خامنه‌اى از اشرف، صدچندان شد.
در سراسر سال، هر روز آخوندها در حال توطئه و حمله به اشرف بودند.
در سراسر سال، هر روز از اشرف شكست خوردند.
و در سراسر سال، هر روز اشرف و پايدارى‌اش پيروز و پرآوازه شد و به زنان و جوانان ايران، راه نشان داد كه: اينك مقاومت به هر قيمت،
اين است راه آزادى،
اين است راه نجات ايران،
و اين است راه حاكميت مردم.

ـ سالى كه گذشت، سال پيامها و آموزش‌هاى مسعود براى نسل جوان و رزمندگان انقلاب دموكراتيك در ايران بود. تا آنها بدانند كه مقاومت ملت ايران كه امروز آخوندها را به دام انداخته از كجا جوشيده است، از چه مسيرى آمده و چگونه و چطور آينده را از آن خود مى‌كند.
پس بايد بار ديگر خطاب به هموطنان و بهخصوص قيام كنندگان، تكرار ‌كنم كه:
شما براى پيروزى، همه ظرفيتها و امكانات و الزامات سياسى و اجتماعى و تشكيلاتى و به‌ويژه عنصر رهبرى كننده آن را در اختيار داريد.
آرى شما براى پيروزى همه چيز داريد و چنين خواهد شد.

هم ميهنان عزيز!
در حاليكه پاى سفره هفت‌سين نشسته‌ايد، هموطنانى را كه بر اثر حاكميت اين رژيم، دچار فقر و سيه‌روزى شده‌اند، از ياد نبريد. بهخصوص كه امسال، رژيم ولايتفقيه، گرانى و تورم مصيبت‌بارى را براى مردم ما تدارك ديده‌اند.
پس مهربانى و يارى و همدلى با محرومان و ستمزدگان، مخصوصاً يارى رساندن به كودكان و دختركان بى‌پناه و رسيدگى و محبت به خانواده زندانيان را فراموش نكنيد.

هموطنان عزيز!
هنگام حلول سال نو، پيمان خود را با جاودانه فروغهاى آزادى به ياد بياوريد با آنها كه با خون خود طلايه‌دار بهار آزادى مردم ايرانند.
در پايان در اين‌جا و در همه جا پاى سفره هفت سين، براى پيشروى و به ثمر نشستن قيامها، براى اشرف و براى پيروزى آزادى، دعا مى‌كنيم.
براى آزادى و خوشبختى تمام هموطنان عزيزمان دعا مى‌كنيم.
و از خداى بزرگ، بركت و توانايى و نيروى هرچه افزونتر براى برپايى يك ايران جديد مسألت مى‌كنيم. كشورى بر اساس آزادى و انتخاب آزادانه همه مردم، كشورى بر اساس برابرى زن و مرد، دمكراسى و احترام به حقوقبشر و نفى هرگونه تبعيض ميان پيروان مذاهب مختلف.

ايرانيان عزيز!
بهار بزرگ پيروزى در راه است
آغاز سال 1389 بر همه شما مبارك.