دوشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۷

تظاهرات هواداران مقاومت در مقابل صلیب سرخ در لندن

تظاهرات هواداران مقاومت در مقابل صلیب سرخ در لندن
در اعتراض به حملهُ موشکی رژیم آخوندی پاسداری به شهر اشرف