پنجشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۷

با حضور خانم مریم رجوی، بیانیه اكثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی اعلام شد

با حضور خانم مریم رجوی، بیانیه اكثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی اعلام شد
12:16:38 PM 1387/4/26
-
-

صبح امروز با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی درمحل مجلس ملی فرانسه، بیانیه اكثریت نمایندگان مجلس فرانسه شامل بیش از 290نماینده، درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی و فراخوان به خاتمه سیاست شوم مماشات با دیكتاتوری آخوندی اعلام شد
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درهنگام ورود به محل مجلس ملی فرانسه توسط نمایندگان این مجلس از فراكسیونهای مختلف و نمایندگانی كه ازمجلسین انگلستان آمده بودند، مورد استقبال قرارگرفت.
خانم رجوی سپس دریك اجلاس پارلمانی با شركت چندین نماینده از پارلمان فرانسه، و مجلسین عوام و اعیان انگلستان، آقای آدرین زلررئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه، آقای الن وی وین وزیرمشاورسابق در دولت فرانسه، سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر، خانم انیسه بومدین بانوی اول الجزایر در دروان ریاست جمهوری هواری بومدین فقید، اقای پائولوكازاكا نماینده پارلمان اروپا و شماری دیگراز شخصیتهای سیاسی وحقوقدانان فرانسوی ازجمله ژان پیراسپیتزر متخصص حقوق اروپایی از فرانسه و هم چنین نمایندگان رسانه های جمعی، سخنرانی كرد
اكثریت مجلس ملی فرانسه طی بیانیه یی كه همراه با امضاهای نمایندگان در اجلاس پارلمانی توسط نمایندگان به خانم رجوی اهدا شد، اعلام كردند: سیاست واقع بینانه ازسوی فرانسه ایجاب می كند كه اهداف استقرار دمكراسی وحقوق بشر درایران وصلح وآرامش درمنطقه راكه توسط شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی ارائه می گردد، مورد حمایت قرار دهد. این پیشنهاد، جنگ و استمالت را به عنوان راه حل ایران رد میكند و یك راه حل سوم یعنی تغییر دمكراتیك توسط مردم و مقاومت ایران را درپیش مى گیرد.
خانم رجوی درهنگام دریافت امضاهای نمایندگان مجلس ملی فرانسه فهرستی از اسامی 20هزارشهید مجاهد را كه درمقاومت علیه دیكتاتوری آخوندی به خاك افتاده اند، به نمایندگان مجلس ملی فرانسه اهدا نمود.
اكثریت نمایندگان مجلس فرانسه در بیانیه خود ضمن محكوم كردن سیاست مماشات و میدان دادن به فریبكاریهای دیكتاتوری آخوندی برای دست یابى به سلاح اتمی، تأكید كردند: دخالت های رژیم ایران برای استقرار یك حكومت اسلامی دست نشانده درعراق ابعاد بی سابقه یی بخود گرفته و نیروهای ملی ودمكراتیك عراق خواستار خلع ید ازرژیم ایران شده اند. رژیم ایران با دخالت های فزاینده درلبنان و سرزمینهای فلسطینی وافغانستان.وبا ایجاد گروه های تروریستی وتسلیح و حمایت مالی از آنها، منطقه را درآستانه جنگ و انفجار قرار داده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود در محل مجلس ملی فرانسه سیاست مماشات با آخوندهای حاكم برایران را سیاستی شكست خورده و فاجعه آفرین توصیف نمود و ضمن فراخواندن اتحادیه اروپا وفرانسه به اتخاذیك سیاست قاطع درمقابل فاشیسم مذهبی گفت: فرانسه بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد. بیانیه اكثریت مجلس ملی فرانسه صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور كه گردهمایی 70 هزار نفره ایرانیان در دو هفته قبل در ویلپنت تبلور خواسته مردم ایران و پژواك فریاد زنانی بود كه در رژیم زن ستیز ملاها تحقیر، شكنجه و سنگسار می شوند و كودكانی كه اعدام می گردند.
خروش آنها، تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود. دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرابدهند
در آغاز این جلسه پارلمانی، آقای ژان پیربرار نماینده مجلس ملی فرانسه -كه ریاست جلسه را بر عهده داشت- و آقایان آدرین زلر رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه و ژان فیلیپ مورر نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاكم او ام پ، حضور خانم رجوی را درخانه ملت فرانسه خیرمقدم گفتند و خاطرنشان كردندكه مقاومت امروز ملت ایران همچون مقاومت ضد فاشیستی فرانسه علیه فاشیسم هیتلری است كه ژنرال دوگل از تبعید آن را رهبری می كرد. ما امروز دراین جا گرد آمده ایم تا از سوی افكار عمومی و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوییم سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاكم برایران خطاست. به مقاومت ایران و خانم رجوی پیوسته ایم چرا كه امروز این مقاومت وخواست هایش با مبارزه مابرای حاكمیت قانون و دموكراسی دراروپا پیوند خورده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سخنان خود در اجلاس پارلمان درمحل مجلس ملی فرانسه گفت:
از اینكه امروز در مجلس ملی فرانسه در میان منتخبین مردم فرانسه هستم، بسیارخوشوقتم.
من همچنین خوش آمد می گویم به نمایندگان محترم مجلسین انگلستان كه در اینجا در كنار ما هستند.
آقای رییس،
قبل از هر چیز اجازه بدهید كه از شما و از همه نمایندگان محترم بخاطر این سند ارزشمند كه حاوی حمایت اكثریت پارلمان فرانسه از مقاومت مردم ایران برای استقرار دمكراسی و آزادی است تشكر كنم.
بیانیه اكثریت پارلمان فرانسه بدرستی بر نقض فزاینده حقوق بشر در ایران تاكید می كند.
این بیانیه به سه موضوع گواهی می دهد: نامشروع بودن رژیم ملاها، تهدیدات رژیم برای صلح و امنیت جهانی و بالاخره راه حل این بحران.
این بیانیه مانیفستی است برای ممانعت از مجهز شدن فاشیسم مذهبی به سلاح اتمی. برای ممانعت از گسترش بنیادگرایی اسلامی و تروریسم نشات گرفته از آن. و بالاخره برای جلوگیری ازیك جنگ دیگر در منطقه.
این ابتكار ظهور یك درایت جدید سیاسی در فرانسه است كه می خواهد نقش جدی در مقابله با بزرگترین معضل جامعه جهانی ایفا كند.
شما با تاكید بر ضرورت تغییر دمكراتیك در ایران گفتید «فشار و اعمال محدودیت علیه اپوزیسیون كه بخش عمده سیاست مماشات بوده است، عملا راه را برای تغییر در ایران سد كرده است».
آری اكنون زمان آن فرا رسیده كه این سدها درهم شكسته شود.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درادامه سخنانش گفت:
برای سالیان، اتحادیه اروپا به در خواست رژیم ملایان به سازمان اصلی مقاومت برچسب تروریسم زده و از این طریق انواع محدودیتها را بر مقاومت ایران اعمال نمود و به ملاها توجیهی برای سركوب بیشتر و اعدام مخالفان داد.
ملاها و عوامل آنها به بهانه لیست تروریستی برای ایجاد یك فاجعه انسانی علیه مقاومین ایرانی در شهر اشرف در عراق زمینه سازی می كنند.
اما خوشبختانه مجاهدین از حمایت گسترده مردم عراق برخوردارند در ژوئن گذشته 3 میلیون شیعه عراقی طی بیانیه ای ضمن رد برچسب تروریسم علیه مجاهدین، دخالت های رژیم ایران در عراق را محكوم كردند.
خانم رجوی آنگاه با اشاره به حكم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر ابطال برچسب تروریستی اتحادیه اروپا و متعاقبا آرای تاریخی دادگاه های انگلستان مبنی برحذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه این كشور و تصویب آن از سوی هردومجلس انگستان و حذف رسمی نام مجاهدین ازلیست انگلستان كه مبنای نام گذاری مجاهدین درلیست اتحادیه اروپا بوده است، اشاره كرد و تأكید نمود: مجلسین انگلستان در یك تصمیم تاریخی حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه را مورد تصویب قرار دادند. البته ما اطلاع داریم كه رژیم ملاها بشدت تلاش می كند كه اتحادیه اروپا نام مجاهدین را در لیست تروریستی حفظ كند. اما واقعیت این است كه لیست تروریستی تا آنجا كه به مجاهدین مربوط می شود هیچ وجاهت قانونی ندارد.
احكام دادگاه ها، بیانیه های 2000 پارلمانتر اروپایی، مصوبه های مجلسین عوام و اعیان انگلستان و بالاخره نظریه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانان اروپایی به قاطع ترین نحو برچسب تروریسم علیه مجاهدین را رد كرده اند.
آخوندها باید بدانند كه این احكام غیرقابل بازگشت هستند. جهان بر حقانیت مقاومت ایران گواهی داده است. برچسب تروریسم علیه مجاهدین كارایی اش را از دست داده و كسی برای آن پشیزی ارزش قائل نیست».
رئیس جمهور برگزیده مقاومت سیاست مماشات با آخوندهای حاكم برایران را سیاستی شكست خورده و فاجعه آفرین توصیف نمود و درحالی كه اتحادیه اروپا وفرانسه را به شنیدن صدای نمایندگان مردم فرانسه و اتخاذیك سیاست قاطع درمقابل فاشیسم مذهبی فرا میخواند، خطاب به گردهمایی پارلمانی درمجلس ملی فرانسه گفت:
فرانسه بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد.
فرانسه در مقابل یك دو راهی قرار دارد.
یك راه، ادامه سیاست استمالت، تن دادن به فاشیسم مذهبی و پذیرش اتمی شدن ملایان می باشد
راه دیگر، رهبری اروپا برای احترام به حكومت قانون، حذف موانعی كه در مقابل مقاومت ایجاد كرده، و اتخاذ یك سیاست قاطع در قبال ملایان و حمایت از تغییر دمكراتیك در ایران می باشد.
بیانیه شما صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور كه گردهمایی 70 هزار نفره ایرانیان دو هفته قبل در ویلپنت تبلور خواسته مردم ایران بود.
این گردهمایی همچون بیانیه شما پژواك ندای مردم تحت ستم ایران برای آزادی بود.
پژواك فریاد زنانی بود كه در رژیم زن ستیز ملاها تحقیر، شكنجه و سنگسارمی شوند و كودكانی كه اعدام می گردند.
خروش آنها، تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود.
دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرا بدهند.
دراجلاس پارلمانی كه درمحل مجلس ملی فرانسه برگزارشد، نمایندگان مجلس ملی فرانسه از احزاب و فراكسیونهای مختلف پارلمانی و از كمیسیونهای مختلف ازجمله كمسیون های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، دفاع و نیروهای مسلح و ازهیأت مجلس ملی دراتحادیه اروپا.. و هم چنین آقایان راجرگیل، برایان بینلی، جو بنتون نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و لرد كینگ عضو مجلس اعیان انگلستان شركت داشتند.
آقای ژان پیربرار نماینده مجلس ملی فرانسه كه ریاست جلسه را برعهده داشت درسخنان خود ازسوی نمایندگان مجلس فرانسه، ضمن خیرمقدم به خانم رجوی، مقاومت ایران را ازبسیاری جهات با مقاومت ضد فاشیستی فرانسه كه ژنرال دوگل از تبعید ان را رهبری می كرد، مشابه دانست و گفت ما دراین جا گرد آمده ایم تا از سوی افكار عمومی و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوییم كه سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاكم برایران یك سیاست اشتباه است ما این مبارزه را ادامه می دهیم و طرح های دیگری هم داریم كه در آینده اعلام خواهدشد. مبارزه ما دركنار مقاومت ایران برای اعمال حاكمیت قانون وعدالت و برای استقرار دموكراسی درایران است.
آقای آدرین زلر رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه درسخنان خود خطاب به خانم رجوی گفت: این كه آقای مورر نماینده مجلس ملی فرانسه از منطقه آلزاس از آرمان شما حمایت می كند، باعث افتخار ماست. من آخرین دیدارمان را در جلسه استراسبورگ به خاطر می آورم و اكنون نیز به شما پیوسته ایم به خاطر این كه مبارزه شما با مبارزه خودمان برای حاكمیت قانون و دموكراسی پیوند خورده است . ما ازشما می خواهیم كه به نبرد عادلانه تان ادامه دهید. نامگذاری ظالمانه تروریستی علیه مجاهدین را می توانیم با نامگذاری نلسون ماندلا مقایسه كنیم كه تا همین اواخرهم وجود داشت و ناحق بودن آن به این خاطراست كه به نیرویی كه برای یك آرمان عادلانه مبارزه می كند، برچسب تروریستی می زنند.
آقای ژان فیلیپ مورر نماینده مجلس ملی فرانسه در سخنان خود گفت : من خوشحالم كه دركنارشما هستم و فكرمی كنم كه به رغم همه مشكلات، اكنون زمان مناسبی است كه ما به عنوان دمكراتها، از دموكراسی واقعی حمایت كنیم. بیانیه ما وحضور نمایندگان مجلس ملی فرانسه از گرایشهای مختلف درهمین جلسه نشان می دهد كه این بحث یك تمایل خاص سیاسی نیست ، بلكه بحث ما دفاع از دموكراسی درایران است و نمایندگان صرف نظر از گرایش سیاسی خود به حمایت ازدموكراسی درایران برخاسته اند. رژیم حاكم برایران درداخل كشور حقوق مردم ایران را پایمال می كند و در منطقه نیز عامل بی ثباتی است. شما شعله مقاومت را فروزان نگه داشته اید. همانند ژنرال دوگل كه به لندن رفته بود شما نیز امروز وسایل ارتباطی را برای مبارزه برحق تان درایران به كار می گیرید تا صدایتان را به مردم ایران وهمه كسانی كه ازستم این رژیم رنج می برند برسانید. ما دركنارشما هستیم تا پژواك صدای شمارا به سراسرایران برسانیم و بگوییم كه علیرغم همه موانع شما دراین مبارزه موفق خواهید شد وكسی نمی تواند مانع پیروزی شما شود.
سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر گفت : من به نمایندگان مجلس ملی فرانسه به خاطرابتكارعملشان درحمایت از یك مقاومت مشروع تبریك می گویم. آنها در فرانسه رهبری دفاع از حكومت قانون را می توانند بر عهده بگیرند. هم چنان كه درانگلستان نمایندگان مجلسین انگلستان همین كار را كردند. فشارهای رژیم آخوندی باعث شده كسانی به همدستی با دیكتاتوری حاكم برایران تن بدهند ولی اكنون می بینیم كه نمایندگان مجلس ملی فرانسه توانسته اند درمقابل این كار بایستند. شما نمایندگان مجلس ملی فرانسه و شما نمایندگان مجلسین فرانسه قادر هستید تا چشمان دولت های خودتان را بازكنید و مبارزه شما برحق است و با این مبارزه صفحات تاریك اروپا می تواند بسته شود.
آقای پائولو كازاكا نماینده پارلمان اروپا گفت :
خانم رجوی، نمایندگان مجلس فرانسه،
من ازجانب نمایندگان پارلمان اروپا به شما تبریك می گویم ، حمایت اكثریت مجلس فرانسه نشان دهنده آن است كه فرانسه می تواند باخرد و ظرفیتی چشمگیر درمقابل مماشات بایستد و اكنون باورنكردنی خواهد بود اگرشورای وزیران اتحادیه اروپاهم چنان به بی توجهی خود به قانون وخواست نمایندگان ادامه دهد. این جلسه در بهترین زمان و مناسبترین مكان تشكیل شده است. رژیم ایران در سراسر خاورمیانه به توسعه بنیادگرایی و تروریسم ادامه می دهد. اما سیاستی كه تاكنون اتحادیه اروپا پیش برده، سیاستی اسكیزوفرنیك است كه ازیك طرف برای فاشیسم مذهی میدان عمل فراهم می كند وازطرف دیگر حكومت قانون را دراروپا لگدمال می كند. این سیاست مماشات با فاشیسم سیاستی است كه اروپا را به سوی خودكشی می برد . من وهمكارانم در پارلمان اروپا از ابتكار نمایندگان مجلس ملی فرانسه حمایت می كنیم
اقای راجرگیل ، نماینده مجلس عوام انگلستان گفت : ما هیأت پارلمانترهای انگلستان از احزاب مختلف سیاسی، امروزصبح ازلندن به این جا آمده ایم تا بگوییم كه چقدر خوشحالیم كه مجلس ملی فرانسه چنین گامی برداشته است. مجلس ملی فرانسه با این ابتكارخود ازنیروهای مدافع آزادی و دموكراسی درایران حمایت می كنند و همچنین از خانم شجاعی كه این مبارزه را رهبری می كند.
ما درانگلستان مبارزه دشواری را برای حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه پیش بردیم و درنهایت دادگاه استیناف تأكید و تصریح كردكه این نامگذاری غیر عقلانی است و این سازمان یك سازمان تروریستی نیست، بلكه خواستار تغییر درایران و استقرار دموكراسی است. وزیركشور انگلستان این تصمیم پوئك را به چالش كشید و آن را به دادگاه عالی كشور ارجاع دازد و دادگاه عالی استیناف بعد از تحقیقات بیشتر ، بازهم به این نتیجه رسید كه دولت باید نام مجاهدین را ازلیست حذف كند و دستورداد كه دولت آن را اجراكند.
امروز ما مطلع شده ایم كه ممكن است شورای وزیران اتحادیه اروپا مجاهدین را درلیست خود نگه دارد. اما نماینده انگلستان در اتحادیه اروپا باید بتواند تصمیم دولت ما را در اتجادیه اروپا نیز جاری كند . در حفظ محدودیت علیه مجاهدین باید اتفاق نظر وجود داشته باشد و دولت انگلستان نمی تواند ازچنین ممنوعیتی حمایت كند.
به نظرمن اكنون بسیارمهم وحیاتی است كه مجلس ملی فرانسه چنین ابتكاری دارد و این پیام را می دهد كه حكومت قانون باید اعمال شود. هم چنان كه خانم رجوی گفت عدم اجرای عدالت به كلی نا موجه و نامشروع است و ما با آن مقابله خواهیم كرد.
آقای ژان پیر اسپیتزر، متخصص حقوق اروپا ازفرانسه گفت : من افتخار می كنم كه وكالت مجاهدین را در دادگاه عدالت اروپا برعهده گرفتم. این بی عدالتی علیه مجاهدین مانند ماجرای بی عدالتی در قضیه دریفوس است كه درتاریخ معاصر فرانسه شهرت یافته است. اكنون بسیاری از وكلا به ما كه وكالت این پرونده را داریم رشك می برند ما برای اجرای عدالت وحاكمیت قانون مبارزه می كنیم ومطئن هستیم كه مبارزه عادلانه مجاهدین پیروز خواهد شد.
خانم انیسه بومدین بانوی اول الجزایر در دوران ریاست جمهوری هواری بومدین فقید درسخنان پرشور خود دراین جلسه پارلمانی گفت: من می خواهم ازعمق قلبم صحبت كنم. ما در الجزایر آثار سوء بنیادگرایی و ارتجاع خمینی رادیده ایم كه چگونه یك تروریسم وحشی را صادرمی كند و چگونه بسیاری از الجزایریها براثراین تروریسم فلج شده اند. آنها حاكمان سادیست وخطرناكی هستندكه قانون جزایی آنها درایران توحش محض است. و شامل جنایاتی مثل سنگسار است و حتی برای اندازه سنگها جهت كشتن زنان ومردان هم قانون معین كرده اند وبا این توحش و بربریت خود چهره اسلام را تخریب كرده اند قانون ضد اسلامی آنها چهره اسلام واقعی و پیامبرما را مخدوش كرده است. ما به عنوان مسلمان و الجزایری از كشورهای اروپایی دعوت می كنیم كه با این رژیم مماشات نكنند و دركنار مردم ومقاومت ایران قراربگیرند.
برایان بینلی نماینده مجلس عوام انگستان گفت : رژیم ایران علاوه بر سركوب مردم ایران، به صدور تروریسم و بنیادگرایی به سایر نقاط ازافغانستان تا فلسطین ودیگرنقاط پرداخته است. این رژیم باید با مقابله بین المللی روبه روشود واگراین رژیم به سلاح اتمی مسلح شود، تهدیدی برای جهان است. دفاع از دموكراسی ایجاب كردكه ما برای حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه مبارزه كنیم و به پیروزیهای چشمیگری دست یافتیم . احزاب گوناگون درانگلستان به حمایت از این جنبش برخاستند و این امر اعتبار ما را بالا برده است. احكام قضائیه انگلستان ثابت كردكه برچسب تروریستی به مجاهدین یك تصمیم پلید و انحرافی بوده است وما خوشحالیم كه این لكه ننگ هم غیرقانونی وهم غیرعقلانی بود پاك كردیم. عالیترین مرجع قضایی انگلستان اعلام كرد كه هیچ راهی چز اطاعت ازقانون وجود ندارد .زیرا هیچ مدركی وجود نداردكه نشان دهد مجاهدین درگیر تروریسم هستند. مجلسین انگلستان هم به اتفاق حذف برچسب تروریستی ازسازمان مجاهدین را تصویب كردند و دولت هم آن را اجرا كرد. ما به عنوان نمایندگان اروپایی اگر اطمینان نداشتیم كه این سازمان یك جنبش مشروع و دموكراتیك نیست ازآن حمایت نمی كردیم. سیاست دنبال شده توسط اتحادیه اروپا شنیع است وزمان آن فرارسیده كه اتحادیه اروپا دركنارمردم ایران قراربگیرد و دولت ایران باید بداندكه ما در تلاش های خستگی ناپذیر ازپا نمی نشینیم وا ز مبارزه خانم رجوی و رزمندگانشان حمایت می كنیم.
لرد كینگ عضو مجلس اعیان انگلستان گفت : ابتدا باید خرسندی بی پایان خودم را به خاطرحمایت اكثریت مجلس فرانسه از مقاومت ایران اعلام كنم و اكنون می توان گفت كه روح ژنرال دوگل دراین جا جاری است. زیرا او راهبرمقاومت درمقابل هیتلر بود . همان رژیم فاشیستی هیلتر كه برخی با او مماشات می كردند و امروز تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا برای قانون شكنی ومماشات با آخوندها بدتراز مماشات با هیتلر است. ماباید از تاریخ درس بگیریم. بالاترین دادگاه و قاضی القضات انگلستان اعلام كردكه تصمیم وزیر غیر قانونی بوده است واین یك حكم تاریخی دركشورما بود. این حكم درانگلستان اجراشده و باید در اتحادیه اروپا هم اجراشود. محدودیتها علیه مجاهدین راباید بردارید و به جای آن از تغییردموكراتیك درایران حمایت كنید.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران