جمعه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۶

اخبار و رویدادهای روز
زمین زیر پای ولایت فقیه می لرزد مهدی سامع، از سایت چریکهای فدایی خلق ایران ایران نبردپابپای ایران زمین در جنگ با رژیم ضد بشری خمینی، ایران زمین را در راستای مبارزهُ مسلحانه با رژیم ضد بشری خمینی یاری نمائید.