پنجشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۶

اعدامهای وحشیانه در ایران همچنان ادامه دارد।اعدامهاي وحشيانه در ايران هم‌چنان ادامه دارد
حلق‌آويز 10نفر در يك هفته و تشديد شكنجه دانشجويان پلي‌تكنيك و ديگر زندانيان سياسي،


هفته نامه مجاهد شماره ۸۶۵