یکشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
سخن هفتهشرایط امروز مقاومت و مسئولیتهای مارژیم خمینی در سراشیب انحلال و سقوط است، بگیر و ببندهای مردم بیگنا همان به جرم خمینی ساختهُ اراذل و اوباش، بد حجابی، مبارزه با فساد اجتمائی، هیچکدام چارهُ درد بلا یای این رژیم رو به سقوط نیست و به زودی این رژیم بدست نیروهای مقاومت و مردم در زنجیرمان آزاد خواهد شد.مسؤ لیت نیرو های مقاومت و انقلابی در این برهه بسیار سنگین است و باید هوشیار و آماده برای روز سرنگونی باشند، این پروسه به زودی اتفاق خواهد افتاد، رژیم در گل ماندهُ خمینی هیچ راه گریز و برون رفت از این پروسه را نخواهد داشت، روز سرنگونی این رژیم نزدیک است و باید آماده باشیم.تهدید های نیروهای مقاومت در مرحلهُ کنونی چیست؟عدم درک شرایط حاد مبارزهُ کنونی، پاسیویسم، عدم آمادگی کامل،عقب بودن از شرایط خاص دوران حاظر تهدیهای این مرحله از سرنگونی این رژیم میباشند، باید برای کوک برنامهُ سرنگونی در هر زمان آماده و مجهز بود، عدم شناخت نیازهای سرنگونی و شناخت نیازها ی فوری آن باعث کند شدن این پروسه و حیات گیری و تجدید قوای سرکوب رژیم خواهد شد، پس درک نیازهای این مرحله و فعال بودنمان باعث تسریع سرنگونی خواهد بود، قبراق و سرزنده، در پی استفاده از نمودهای پروسهُ سرنگونی و اضمحلال رژیم در کمین نشسته و فرصتها را از دست ندهیمآیا رژیم امکان تجدید قوا و برون رفت از مرحلهُ اضمحلال را دارد؟در یک کلام نه، این رژیم با دست زدن به رعب و وحشت، اعدامهای روز مره در ملاُ عام، صدور تروریسم به عراق، افغانستان و لبنان و سایر کشورهای منطقهُ خاورمیانه که نشانهُ ضعف رژیم هست نه ثبات آن میخواهد خود را از بحرانهای لاعلاجی که با آن در گیر هست را فروکش کند و مطلقأ نشانهُ تثبیت و قدرت حل مسائل بغرنج جامعه نیست.داد و هوارهای رژیم و بوق و کرنا کردن پیشرفتهای اتمیش که آنرا اهرم ثبات و خریدن کردیت بقایش هست اساساَ از طرف نیروهای مقاومت و مردم اسیرمان قابل کوچکترین ارزشی نیست و این رژیم با داشتن انرژی هسته ای هم بیدنباله و عقیم میباشد، تنها فرجه ای که رژیم از این نمد هسته ای میخواهد برای خود کلاهی بخرد این است که در بین مزدوران حزب الاهیش جای پایی در منطقهُ خاورمیاته باز کند و چند صباحی بدین منوال خود را در منطقه مطرح نماید، این رژیم از آنجا که متعلق به این دوران نیست و از درک مسائل اساسی جامعهُ مدرن کنونی و عدم پاسخگویی به مسائل و مشکلات پایه ای مردم عاجز و نا توان میباشد، و رعشهُ مرگ سراپای این رژیم پوسیده را فرا گرفته است و هیچ چیزی نمیتواند برایش فرجهُ بقا بخرد.مقاومت های قهرمانانهُ مردممان، شکوفایی خیزشهای مردمی در هر زمینه و بر سر کوچکترین مسائل اجتمائی و سیاسی و اقتصادی این رژیم را به ورطهُ سقوط محتومش خواهد کشاند، هیچ قدرت و هیچ مانعی در مقابل سرنگونی تام وتمام این رژیم پوسیده امکان بروز و مقاومت نخواهد داشت و کفهای روی آب این رژیم به زودی محو خواهند شد.


-
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/