یکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۶

داغ و درفش رزیم ضد بشری آخوندی و دولت انگلیس در لندن، ویدیو دوم

شکنجه توسط امواج الکترو مگنتیک، امواج مایکرو ویو، امواج رادیو یی توسط دولت انگلیس در حمایت از رژیم ضد بشری خمینی در لندن، ویدیوی دوم!