شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.

طرح موسوم به "ارتقاع امنیت اجتماعی" که از اردیبهشت سال جاری در سراسر کشور شروع شده است تا کنون باعث و بانی دستگیری 4800 نفر فقط در رابطه با اجرای طرح مبارزه با "اراذل و اوباش" گشته است. رژیم پوسیدهُ آخوندی پاسداری"، با بکارگیری کلیهُ نیروهای سرکوبگرش و کلیهُ شیوه های سرکوب و ترور در کوچه و بازار به کمین مردم بی گناه نشسته و با انواع و اقسام ترفندها و صرفاُ به دلیل نوع پوشش، نوع اصلاح موی سر، بالا بودن روسری زنان، کوتاه بودن شلوار، پوشیدن مانتوی تنگ، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه، و یا هر موضوع دیگری که رژیم پلید آخوندی پاسداری از آن وحشت دارد و هراسان است دست به بگیر و ببند های مردم بی گناه میزند. سی سال است که این پدیدهُ خمینی ساخته بلای جان مردممان شده است و روز و شب از آنها قربانی میگیرد. رژیم پلید با براه انداختن انواع و اقسام سیستمهای پلیسی و گشتهای رسمی و علنی، مانند "پلیس امنیت اخلاقی"، دست به بگیر و ببند میزند. از جملهُ کسانی که در طول این مدت دستگیر شده اند 50 تن به اعدام و 1500 نفر به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند. 240 نوجوان در بین این قربانیان دیده میشوند. این ارگانهای پلیسی، بسیجی، پاسداری رژیم دمار از حال و روز مردممان در آورده است و آنها بطور مستمر در کوچه و بازار مورد تهدید میباشند. هیچ جایی امن برای گشت و گذار و تفریح نیست، هیچ حرکتی نیست که مورد تجسس و کنترل انواع و اقسام شبکه های پلیسی و بسیجی، پاسداری واقع نگردد. سلب امنیت اجتماعی مردممان از این تبه کاران پلید موضوع جدیدی نیست و مردم از بکارگیری هر شیوه ای برای مبارزه با این معضل به هر کاری مبادرت میکنند. میهن در زنجیرمان تنها کشور در سراسر دنیا میباشد که مردم را بدلیل خمینی ساختهُ "اراذل و اوباش"، به اعدام و زندان طویل المدت محکوم مینماید. سران رژیم پلید پشت سر هم اعلام میکنند که این طرح های سرکوب و تجسس هیچ وقت متوقف نخواهند شد و بطور مستمر ادامه خواهد داشت. معلوم نیست که در روز ها و هفته و ماههای آینده دیگر چه تعداد از مردممان بدلایل خمینی ساختهُ "اراذل و اوباش"، طرح "مبارزه با بد حجابی"، طرح "ارتقاع امنیت اجتماعی"، و هزاران هزار طرح و پدیدهُ خلق الساعهُ خمینی ساخته دستگیر، شکنجه و اعدام خواهند گشت. آیندهُ روشن فقط و فقط با نفی تمامیت این رژیم و با برچیدن کلیهُ ارگانها و سیستمهای پاسداری، بسیجی، پلیسی آن امکان پذیر میباشد. تنها راه رهایی مردممان از دست این رژیم پلید جنگی سرتاسری و بسیج نیروهای انقلابی به صحنهُ نبرد رو در رو با این رژیم پلید میباشد و بس. هیچ راه گریزی را نباید برای این رژیم خون و جنون و جنایت باقی گذاشت.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/