یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۶

Tell me why? به من بگو چرا؟

به من بگو چرا؟ ترانهُ انگلیسی از یک خوانندهُ جوان.
Tell me why?