سه‌شنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۶

دلایل زوزه های آخوند عبدالذلیل، مهرهُ وزارت اطلاعات در سپاه 9 بدر برای چیست؟!


دلایل زوزه های آخوند عبدالذلیل، مهرهُ وزارت اطلاعات در سپاه 9 بدر برای چیست؟!

پس از موضع گیری های طارق الهاشمی و ایاد علاوی در رابطه با ادامهُ حضور شیرزنان و کوهمردان شهر اشرف این نوچه وزارت اطلاعات آخوندی، آنهم هنگامیکه در نزد ولی نعمت فشل و چلاغش در بیت جماران به زوزه های شبانه افتاده جای بسی تفکر و اندیشه دارد!

این مزدور که با تأسیس رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری به یکی از نوچه های وزارت اطلاعات آخوندی، پاسداری در آمد و سپس بر سر سفرهُ غارت و چپاول آخوندی، پاسداری سفرهُ درس آموزی برای یادگیری شیوه های ترور، انفجار، سر بنیست کردن، هرزه درایی، پاچه ورمالیدگی، تعلیمات ایدئو لوژیکی تروریستهای وابسته مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپاه 9 بدر در کلیهُ کشورهای خارجی و جذب آنها، بکار گیری آنها برای ترور و تعقیب و مراقبت و شناسایی نیروهای مقاومت ایرانی مستقر در عراق بویژه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در زمانی که قرارگاهها و پایگاههایشان در مناطق مختلف در عراق فعال بوده و به عملیات علیه رژیم ضد بشری در مناطق مرزی ایران و عراق مینمود شبکه های آخوندی، پاسداری، گشتاپویی در سر تاسر اروپا و آمریکا با کمک از نوچه های پاسداری، آخوندی از عوامل پناهندهُ عراقی در این کشورها نمود. آخوند جلاد و سر دستهُ تشکیل دهندهُ این ارگان آخوندی تروریستی هاشمی شاهرودی بوزینه ای است که در تشکیل این دو ارگان ترور و جنایت در عراق و کلیهُ کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقدام به تشکیل شبکه های جاسوسی و شناسایی و تیمهای ترور در برون مرز ها میباشد. در تاریخ جولای 1995 در محلهِ ریچاردسون، دالاس تگزاس، آمریکا در ساعت 12.30 نیمه شب حین باز گشت از محل کار به منزل در کمین این تروریسها افتادم و بزدلانه ماشین مرا در منطقه ای که خالی از اسکان بود را به گلوله بسته و سپس فرار نمودند! پیگیریهای بعدی بدلیل عدم امکانات تجسسی و عدم کمک پلیس به نتیجه ای نرسید! این مزدوران در طول چند هفته با کمک از پناهندگان عراقی وابسته به مجلس اعلای انقلاب اسلامی، وابستگان به سپاه 9 بدر، کردهای عراقی، سیکهای هندی، که عموماُجیره خوار آخوند ها هستند با تعقیب و مراقبت محل سکونت مرا پیدا نمودند و سپس در مسیر خانه به کمین نشستند. این فقط تنها نمونه نبود انبوهی عملیات ایذایی در محل کار و سکونتم برایم بوجود آمد و مجبور به تعویض کار و محل سکونت شدم. ولی این بسنده نبود و در محل سکونت و کار جدید نیز به عملیات ایذایی تخریبی خود ادامه دادند. فروکردن میخ به لاستیک ماشین، شکستن پنجرهُ ماشین و قرار دادن مواد مخدر در قالب سیگار و توتون، ریختن ته شیگار در بالکن خانه، اقدام به ورود در شب برای تهدید و ایجاد رعب و و حشت، به بالکن خانه، فرو کردن سوزن و میخ به قفل درب منزل و قفل ماشین، پنچر کردن لاستیک ماشین و هزاران نمونهُ عملیات ایذایی دیگر از جمله اقدامات این سر انگشتان ترور و جنایت در برون مرز ها میباشد. این شیوه هایشان سپس به استفاده از کلیهُ سیستمهای کنترل افکار، سلاح حای مخرب برای اعصاب، سلاح های بیولوژیک در اروپا و آمریکا تبدیل گشت و یک شبکهُ جهانی برای ترور براه انداختند. از ژوئن 1996 تا کنون در لندن از بهرهُ مورد هدف واقع شدن از این سلاح ها بی بهره نمانده ام و در لندن "گلولهُ شلیک شده به من در دالاس را به کف پایم فرو میکنند!!؟؟ کلیهُ شبکه های سات لایت و کامپیوتری مرا مورد هدف قرار میدهند که از جنایاتشان در انگلیس و آمریکا در وبلاگهایم ننویسم؟؟!! شبکهُ "ام آی فایو"، "ام آی سیکس" و "اسکاتلند یارد انگلیس"، با تصمیم آقای تونی بلر، شبکه های جاسوسی آمریکا "سی آی ا"، "اف بی آی، منبع اصلی کسب اطلاعات این کثافت زاده ها بر علیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت گشت، این شغالان سپس با تنقیهُ اطلاعات ساخته شدهُ وزارت اطلاعات آخوندی، پاسداری اقدام به تحریک رهبران آمریکا "آقای بوش" ، "آقای تونلی بلر" نخست وزیر انگلستان نمودند تا زمینهُ جنگ با عراق را براه بیاندازند.! و مو فق هم شدند!.

شرح اقدامات تروریستی و تصفیهُ نیروهای مترقی در عراق پس از به حاکمیت رسیدن این بوزینه گان مفصل است و در این مقصود نیست. هدف این است که درست در مقطعی که سرانگشتان ترور و جنایت رژیم در آمریکا و همنام با این ارگانهای ترور این آخوندک های اطلاعات ساختهُ عراقی در لیست تروریستی میرود، حتی از تماشای من به کانال تلویزیونی صدای آمریکا هم و حشت دارند و مرا از تماشای آن به مانند سیمای آزادی محروم مینماید؟؟!!

دخالتهای این سرانگشتان رژیم در ترورهای روزانه در عراق زبان زد عام و خاص شده است. روزانه صفحات روزنامه ها به این عملیات تروریستشان اختصاص پیدا میکند. تغذیهُ تسلیحاتی اطلاعاتی آنها از رژیم آخوند نشان بدیعی و مستمر میباشد. کلیهُ نیروهای مترقی عراقی به عوامل ترور بودن این آخوند ها و پاسدارهای عراقی به ارگانهای مترقی و برجسته شکایت کرده اند تا آنها را از صحنهُ سیاسی عراق حذف نموده و به نزد اربابانشان در ایران آخوند زده روانه نمایند. و سپس این ماییم که در آخرین مرحلهُ جنگ سرنگونیمان این آخوند های دجال و پاسدارنشان را ازصحنهُ گیتی جارو خواهیم نمود. آنروز دیر نیست.

محمد طحانی

ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/