پنجشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۶

جلسهُ کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان انگلستان.


جلسهُ کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان انگلستان.

امروز 8 نوامبر در جلسه ای در یکی از سالن های متعلق به پارلمان انگلستان در رابطه با قرار گرفتن نیروی قدس موسوم به سپاه پاسداران رژیم ضد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی رژیم و بیش از 20 نهاد نظامی و مالی به خاطر تکثیر سلاح کشتار جمعی و حمایت از تروریسم، در لیست تروریستی آمریکا، نمایندگان پارلمان انگلستان آقای برایان بینلی و لرد آلتون با حضور آقای حسین عابدینی از اعضاء کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت ایران حضور یافته و پیرامون عملکردهای تروریستی و اقدام مقتضی برای پیگیری در لیست قرار دادن این ارگانهای ترور در اتحادیهُ اروپا و کلیهُ کشورهای آن بحث و تبادل نظر نمودند. ابتدا آقای برایان بینلی به بحث پیرامون این موضوع پرداخت و اظهار داشت که به مسؤلین مربوطه در سطح کشورهای اروپایی بویژه رهبران کشور پرتقال به دلیل رهبری اتحادیهُ اروپا در مقطع کنونی بحث و تبادل نظر ومراتب گزارش شده است. سپس لرد وادینگتون پیرامون پیگیریهای قرار دادن سرانگشتان ترور رژیم در لیست تروریستی از طرف اتحادیهُ اروپا و کشورهای تابعه شروع به سخنرانی نمود و دلایل خود را در این زمینه توضیح داد. ایشان اضافه نمود که طیف وسیعی از نمایندگان و لردهای اعضاء هر دو پارلمان "هوس آو لرد و هوس آو کامنس"، بطور گسترده از این قضیه حمایت نموده و لیست نهایی به همراه اطلاعیهُ مطبوعاتیشان در دست تهیه و تنظیم میباشد.

در ادامهُ جلسه آقای حسین عابدینی از اعضاء کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان شروع به شرح و توضیح شبکه های تروریستی نیروی موسوم به قدس سپاه پاسداران و قرارگاهها و پایگاههای آن در داخل و در نوار مرزی ایران و عراق و مقرهای آن در داخل خاک عراق "العماره" همراه با اسناد ویدیویی تشریح نمود. در این زمینه لیست کلیهُ فرماندهان و سران این سپاه، کروکی شبکهُ سلسله مراتب فرماندهی آنها، کروکی قرارگاه هاو پادگانهایشان، کروکی محدوده های عملیاتی و طرح های عملیاتی آنها در برون مرز، شبکه های تاُمین مالی آنها در اروپا و خاورمیانه، شبکه های پوش امنیتی آنها در زیر چتر ارگانها و تاُ سیسات تجاری و اقتصادی در برون مرز، سیستمهای ارتباطی آنها با یکدیگر و کروکی مراکز استقرار دفاتر و پادگانهایشان در تهران، مرکز، را تشریح نمود و عملکردهای تروریستی آنها را در سطح خاورمیانه و آسیا و اروپا تشریح نمود.

این جلسه با پرسش و پاسخ در رابطه با اطلاعات ارائه شده از طرف دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان ادامه یافت و خبرنگاران مستقر در جلسه فیلم و گزارش تهیه و مخابره نمودند.

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com