یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۶

یاد داشت هفته.


یاد داشت هفته.

شکل گیری گستردهُ جنبش دانشجویی و اعتراضات پی در پی آنان بر علیه رژیم ضد بشری آخوندی لرزه بر ارکان نظام ملا ها انداخته است.اعتراضات و خیزشهای پی در پی و مستمر دانشجویان در دانشگاه های پلی تکنیک، علامه طباطبائی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه جندی شاپور اهواز و دیگر دانشگاه های ایران باعث گشت که پاسدار هزار تیر به اعتراضات آنها اذعان نماید و خواهان آتش بس از طرف آنها گردد. بدون کمترین اغماض این جنبش به شکل آتش زیر خاکستر میباشد و در هر مقطع زمانی مشخص گر میگیرد و تمامیت این رژیم پلید و ضد بشری را به سخره میگیرد. رژیم ضد بشری از این خیزشها شدیداُ هراسان است و آنرا ناقض بقای خود میداند و به همین منظور است که تمام دار و ندار و جملهُ بسیجیها، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعاتیها و چاقو کشان، اسیدپاشان و لباس شخصیهایش را برای مقابله با آنان بسیج مینماید تا شاید بتواند قیامشان را کنترل وسرکوب نماید. انجمن اسلامیهای رژیم هم که در برخورد عوامل وزارت اطلاعات رژیم با دانشجویان دیگر خط ولی فقیه یکشبه را نمیخوانند و درصفوف اعتراضی دانشجویان مبارز و انقلابی نقش بی طرف و منتقد رژیم را عمل میکنند نیز برای رژیم عافت ناگزیر دیگری گشته است و آخوندها و وزارت اطلاعاتیهایشان از این همبستگی کلیهُ صفوف دانشجوئی هراسان و لرزان میباشند و خوب میدانند که این جنبش میتواند ریش و ریشهُ این رژیم ضد خلقی را بسوزاند و خاکستر نماید. حمایتهای گستردهُ مردمی از جنبش دانشجویی نیز شکل جدید و تازه ای به خود گرفته است و مردم دیگر ناظر و تماشاگر جنگ دانشجویان با رژیم ضد خلقی نیستند و در تمامی موارد وارد صحنهُ نبرد گشته و پابپای دانشجویان دلیر با سرانگشتان جرم و جنایت رژیم درگیر میشوند و دانشجویان را در هیچ حالتی تنها نمیگذارند. این همبستگی به شکلی از اشکال مبارزهُ متشکل و انقلابی و سرتاسری تبدیل خواهد گشت و کلیهُ توده های مخالف رژیم ملاها را به میدان نبرد خواهد آورد و سازماندهی و متشکلشان خواهد نمود و زمینهُ یک قیام گسترده و سرتاسری و متشکل را بوجود خواهد آورد و سپس در پی این قیامهای سرتاسری و متشکل است که این رژیم جارو خواهد شد. این آرزوی سی سالهُ مردم در زنجیرمان است و دیر وزود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. بامید آن روز روز شماری میکنیم و بانتظار آن روز، نبردهای دانشجویی را در سطحی وسیع و شایان توجه بازتاب میدهیم تا جهان را به حمایت از این انقلاب برانگیزانیم.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com