پنجشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۶

تبریک برای صدورفرمان دستگیری سران رژیم تروریستی جمهوری ضد اسلامی آخوندی، پاسداری، توسط پلیس انترپل .


تبریک برای صدورفرمان دستگیری سران رژیم تروریستی جمهوری ضد اسلامی آخوندی، پاسداری، توسط پلیس انترپل .


نمایندگان 145 کشور عضو پلیس بین الملل، "انترپل" در کنگرهُ خود در مراکش درخواست سران رژیم ترور و وحشت آخوندی پاسداری ایران را برای لغو پیگیری سران دست اندر کار در جریان بمب گذاری آرژانتین که یک ساختمان 7 طبقهُ متعلق به کلیمیان را در ژوئیهُ 1994 در آرژانتین را منفجر کرده اند و تحت تعقیب پلیس انترپل بودند را رد نمود وصدور تعقیب و دستگیری این مسؤلین انفجار را تأیید و در دستور کار پلیس انترپل قراردادند. هشدار قرمز برای سران تروریست بین المللی که از بدو به قدرت رسیدنشان تا کنون بجز عملیات تروریستیشان در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، 450 عمل تروریستی و انفجار اماکن و مراکز عمومی در سرتاسر دنیا نموده اند، برای اولین بار فقط در اینمورد انفجار "بوئنس آیرس آرژانتین" نیست که "حکم جنایت علیه بشریت" به سران رژیم تروریست صادر کن و بمب گذار صادر میشود. سایر اعمال تروریستی این سرانگشتان ترور و جنایت در سرتاسر جهان توانسته اند که از مجازات فرار کنند، ولی "مشت نمونهُ خروار است" مثلی است که به این تروریستهای جهانی قابل استفاده میباشد، اثرانگشتهای این جانیان ضدبشر جایی در جهان نیست که خون بیگناهانی را به زمین نریخته باشد! هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که بمبهای قابل حمل با افراد انتحاری اسلامی، انفجار ساختمانها، انفجار اتوموبیلهای انفجاری، ترور با کمین و بازکردن رگبارگلوله، قراردادن بمب در مسیر تردد، و کلیهُ شیوه هایی که به عقل سرانگشتان صدور تروریست این رژیم پلید میرسید و از مغز پلید این جانیان تراوش کرده است را در کل جهان نتوان یافت. فهم درک ضدبشری و ایده های طراحی شیوه های ترور و ایجاد انفجار و نمونه های چگونگی انجام اینگونه عملیات در سطح جهانی زبان زد همه است و این رژیم در بکارگیری پست ترین اقشار اجتماعی از میان گروههای مذهبی در سرتاسر دنیا برای طرح ترور ید طولایی دارد، نمونه هایی که فقط در رابطه با اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضاء شورای ملی مقاومت در کشورهای اروپایی بکاربرده است، و نحوهُ بکارگیری شبکهُ پلیس و شبکه های جاسوسی کشورهای مطبوع و فرار از صحنه پس از ارتکاب جرم قابل بحث است و این عملشان باعث گشته که کلیهُ پیگیریهای مجاهدین و شورا و حامیانشان به نتیجهُ مثبتی برای تحت تعقیب قرار دادن مستقیم بین المللی این سرانگشتان ترور و جنایت مؤثر واقع نگردد! بیدلیل نیست که بیش از 450 عمل تروریستی این رژیم آخوندی پاسداری در طول حاکمیت این پلید ترین و مخوف ترین سیستم گشتاپویی حاکم بر ایران تا کنون نتوانسته است که بروی میز محاکمهُ جهانی و قابل پیگیری توسط پلیس انترپل در سطح جهانی گردد! تحت تعقیب قرار گرفتن سرانگشتان ترور در این مقطع قابل تأمل بسیار است و باید که سایر اقلام ترور این رژیم را به روی میز محاکمه آورد و جهان را به تصمیم گیری در این زمینه وصدور حکم دستگیری سران تروریستی این رژیم پلید آخوندی پاسداری فراخواند، باید که خون به ناحق ریخته شدهُ دکتر کاظم رجوی، محمدحسین نقدی، علی اکبر قربانی، زهرا رجبی، و دهها مجروح عملیات تروریستی از مجاهدین و شورا، سران حزب دمکرات کردستان ایران، فریدون فرخزاد و سایر کسانی که در دیار غربت خونشان توسط این پلیدان برزمین ریخت را بگیریم و سرانگشتان این تروریست صادر کن ها رابه پای میز محاکمهُ جهانی بکشیم و از این شیوه میتوانیم ریش و ریشهُ این غدهُ چرکین تروریسم جهانی که از بدو تأسیس این رژیم پلید آخوندی پاسداری نزج گرفته است را از روی نقشهُ جهان پاک کنیم. این رژیم و سران پلید آن پس از اینکه در ایران قدرت را قبضه کردند کلیهُ نیروهای ارتجاعی و عقب ماندهُ مذهبی اعم از مسلمان، "از انواع و اقسام آنها"، در سطحی دیگر از مسیحیها، سیکهای هند ...، به شکل گسترده ای بکار گرفت و از میان آنها شبکه های جاسوسی، اطلاعاتی، ترور و تخریب را در سرتاسر جهان براه انداخت! همه را با وعدهُ رسیدن به بهشت! بکارگرفت و در این زمینه از هیچ جنایت و دنائتی کوتاهی ننمود! آثار بمبگذاریی از قبیل بوئنس آیرس آرژانتین، خبر در عربستان سعودی، انفجار هواپیمای های آمریکایی، به آتش کشیدن زوار در مراسم حج در کعبه، با اموال و داراییهایشان، آدمربایی های گسترده از نیروهای انقلابی و مترقی در عراق پس از تسلط نیروهای ارتجاعی و واپس گرای دست نشانده اش که عموماُ به شکل ربودن و مثله نمودن، به رگبار بستن، قرار دادن بسته های انفجاری در مسیر تردد، ترور های کور و شبانه، ترور با سلاحهای سرد از جمله قمه، چاقو، ساطور و سایر انواع ابزار قتاله کوتاهی ننمود و در هر نفر آثاری از ترقی و مردم گرایی میبیند را میکشد و میسوزاند و خاکستر میکند! تمامی سرانگشتان و شبکه های ترور و جنایت، تمامی تجارب در زمینهُ ترور و بمب گذاری خود در فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان و سایر بلاد رابه عراق روانه نمود و کلیهُ شیوه های تجربه نمودهُ خود را در سرتاسر جهان به خدمت گرفت و شبکه های ترور و جنایت و آدمرباییهایش و باجگیریهایش را در عراق پس از تسلط عوامل خودش بکار گرفت و تا توانست کشت و سوخت و سوزاند و مثله نمود. باید که پس از آرژانتین به سراغ سرانگشتان ترور این رژیم در سایر کشورهای خاورمیانه و اروپایی برویم و تمامی اسناد جنایاتشان را بروی میز آورده و دنیای آزاد را نسبت به آن آگاه نماییم و خواهان برچیدن تمام عیار و کل این نظام و سیستمهای حامیش در تمام نقاط دنیا گردیم و در این راه از هیچ چیز کوتاهی ننماییم. باشد که به زودی زود تمام هست و نیست این پدیدهُ شوم و پلید جهانی که متاُسفانه منشاء آن ملاها و پاسدارهای حاکم بر کشور شیر و خورشیدمان هستند را از صحنهُ گیتی جارو نماییم. بامید آن روز که بیشک دیر نیست. و همگی به آن چشم دوخته ایم.


محمد طحانی


ایرانزمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/