دوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۸

واكنش آخوندها به تظاهرات جهانى در حمايت از قيام مردم

واكنش آخوندها به تظاهرات جهانى در حمايت از قيام مردم
9:51:28 PM 1388/5/4
تظاهرات جهانى در حمايت از قيام مردم ايران
تظاهرات جهانى در حمايت از قيام مردم ايران

مدير دفتر الجزيره در تهران درباره واكنش آخوندها به تظاهرات جهانى در حمايت از قيام مردم ايران گفت:
معمولاً مقامهاى رژيم ايران خود را نسبت به اين گونه تظاهراتها در خارج به تجاهل مى‌زنند و اغلب موارد آن‌را به فعاليتهاى خصمانه كه اپوزيسيون ايران بهعمل مى‌آورد، نسبت مى‌دهند. اما خبرگزارى رسمى ايران امروز نوشت كه شركتكنندگان در اين تظاهرات گروههايى هستند كه آنها را منافقين و اضداد نظام جمهورى اسلامى و حاميان وقايع آشوب و مرتبطين به اسرائيل توصيف كرد. انتظارى نيست كه در محافل مطبوعاتى ايران غير از اين گفته شود.